L. Faber Zn. ORCHIDEEËN Kennisgeving P. RUTTE C. J. OUDE - CUISINIER Kleine Houtstraat 10, Haarlem i WILD EN GEVOGELTE J. M. MOOREN - Aerdenhout ALGEMEEN WEEKBLAD voor Bloemendaal - Overveen - Aerdenhout - Bentveld - Vogelenzang - Duinlustpark - Santpoort - Haarlem en Westelijk Heemstede DE TWENTSCHE BANK N.V. VAN VASTENHOVE 26e Jaargang. 19 Augustus 1932. No. 33. Bureau voor Redactie, Administratie en Advertentiën Cruquiusstraat 19, Haarlem Telefoon 14743. Postgiro 191387 Bijkantoor te Bloemendaal: Bloemendaalscheweg 42 DIRECTIE: F. C. DERKS VERANTWOORDELIJK REDACTEUR: Mr. P. TIDEMAN LIPS9 Kluisirmchtïng en Kofferkluis. f OstacBestraat 4 Tel. 10413 Agenda. PLAATSELIJK NIEUWS. Kepies en PtfiaMjes „Uitzending van Diners aan huis" C. CASSEE a S Wilt U gemakkelijkkoopeu, probeert e U dan onze SCHOENEN eens Bloemenmagazijn „DE DAHLIA" ARTISTIEK BLOEMWERK Verbindingsweg Bloemendaal. Tel, 22338 J. Balm Zoon GEROOKTE PALING P. VAN DER STAD KL. HOUTSTRAAT 136 - TEL. 10188 KweekerijenEnschedéweg 9" - v. Voilenhovenlaan 18 Telefoon 261Q9 4 Gegarandeerde oplage 4000 exemplaren. Het Bloemendaalsch Weekblad ADVERTENTIEN Advertentiën per regel<0.15 Vraag en aanbod, 4 regels f 0.35, bij vooruitbetaling Elke regel meer f 0.10 Advertentiën bij contract belangrijke korting ABONNEMENTEN Abonnementenprijs bij vooruitbetaling i 1.75 per half jaar Abonnementen kunnen steeds ingaan, maar zijn verbindend voor het loopende halfjaar. BLOEMENDAAL BLOEMENDAALSCHEWEG 147 Gedurende de verbouwing gaat de verkoop door, echter met uitzon dering van Vrijdagmiddag na 12 uur en Maandag 29 Augus tus derPgeheelen dag, is onze zaak GESLOTEN. Telefonische bestellingen worden correct uitgevoerd. Gevestigd sedert 1898. Cinema Palace, lederen avond 8% uur; Afzwaaien. Rembrandt Theater, iederen avond 7 uur en 9.15 uur: Ich bleib bei dir bis morgen friih. Luxor Theater, iederen avond 8% uur: Vader tje Langbeen. Schouwburg Jaasweg, Zaterdag 20 en Zondag 21 Aug. 8.15 uur: Zomerzotheid. GELDLEENINGEN. De aankoop van „De Nagtegaal" vordert het aangaan van een geldleening van ongeveer J1OO.OC0.—. B. en W. delen den Raad mede, dat zij twee aanbiedingen hebben ontvangen tot het ver strekken van f 200.000. Zij stellen den Raad voor, beide aanbiedingen te accepteeren, en de f 50.000, die daardoor boven het benoodigde bedrag wordt geleend, aan te wenden tot extra aflossing van de op 10 December 1931 aange gane geldleening, groot f115.000 a 5 Aldus stellen B. en W. voor, ten laste der gemeente aan te gaan: met het Pensioenfonds voor de Grafische Vakken te Amsterdam een geldleening, groot f50.000.tegen een rente van 98% en een geldleening groot f50.000.tegen een rente van 5 en parikoers, af te lossen in veertig jaar. In de eerste 5 jaar is vervroegde aflos sing niet toegestaan, Met de N.V. Verzekeringsbank Victoria te Amsterdam een geldleening groot f 100.000. tegen een rente van. 5 en een koers van 98% 1% af te lossen in veertig jaar. In de eerste 10 jaar is vervroegde aflossing niet toegestaan. Van iedere leening zal per jaar f 2500. moeten worden afgelost. Rente en aflossing zullen worden voldaan uit de gewone middelen der gemeente. GEMEENTERAAD. In de Donderdag jl. gehouden vergadering van den gemeenteraad is besloten over te gaan tot aankoop van „De Nagtegaal" voor de scta van f 149.905. Tevens besloot de raad tot het aangaan van twee geldleeningen elk van f 100.000 op de voorwaarden elders in dit nummer ver meld. Een voorstel van B. en W. om over te gaan tot de oprichting van een school voor voorbe reidend lager onderwijs te Aerdenhout werd met 8 tegen 6 stemmen verworpen, nadat de raad een voorstel-Prinsenberg om de gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs in deze gemeen te ook voor het voorbereidend lager onderwijs met een zelfde stemmenverhouding had verwor pen. Bloemendaalscheweg 59-71 Tel- 22184 COMESTIBLES, FIJNE VLEESCHWAREN DELICATESSEN. Heelt U onze h e e r I Ij k e al geproeld IETS FIJNS BIJ DE THEE WETTIG GEDEPONEERD Jordensstraat 74, Haarlem, Tel. 13132 Prijscourant wordt op aanvrage toegezonden. bestaande Kleuterschool als het voormelde Co mité uit te noodigen in een harer vergaderin gen de mogelijkheid te bespreken van een op lossing, waardoor versnippering op dit gebied werd voorkomen. Het bleek de Commissie, dat het Bestuur der Kleuterschool en het Comité tot samenwerking bereid zouden zijn indien de school zou kunnen worden gehuisvest in de bestaande openbare lagere school F. Ingeval door U het besluit wordt genomen tot oprich ting eener openbare school voor voorbereidend onderwijs zal de Vereeniging „De Aerdenhout- sche Kleuterschool" worden opgeheven en zal de gemeente de beschikking krijgen over de aan die vereeniging toebehoorende leermidde len voor circa 30 leerlingen. Het Comité, voornoemd, ontving op zijn werk adhaesiebetuigingen van ouders van 27 leerlingen, terwijl 9 ouders van leerlingen der bestaande kleuterschool verklaarden, hun kin deren naar de voorbereidende klasse te zullen blijven zenden, indien deze gevestigd wordt in de openbare school F te Bloemendaal. Met verwijzing van het Raadsbesluit van 21 April j.l. waarbij het voorstel tot opheffing van het voorbereidend onderwijs aan school C met 8 tegen 5 sternen werd verworpen, stellen B. en W. thans voor: le. met ingang van 1 September 1932 over te gaan tot oprichting van een school voor voorbereidend lager onderwijs in de afdeeling Aerdenhout en deze school te huisvesten in de openbare lagere school F aldaar; 2e. met ingang van denzelfden datum tot Hoofd >an die school te benoemen mejuffrouw I. M. A. Koenen, thans onderwijzeres aan de Aerdenhoutsche Kleuterschool op een jaarwed de van f 1250. 3e. van de Vereeniging „De Aerdenhoutsche Kleuterschool" te aanvaarden de in haar bezit zijnde leermidden; 4e. ons een voorloopig crediet te verleenen van pl.m. f 500.voor de aanschaffing der nog ontbrekende leermiddelen en schoolmeube- len. Bij aanneming van dit voorstel zullen B. en iW. zoo spoedig mogelijk voorstellen tot defl nitieve regeling van het geheele voorbereidend onderwijs in de gemeente ter vaststelling aan bieden. PERSONALIA. Voor het examen Handenarbeid slaagden onze plaatsgenooten mej. J. C. Tit en mej. A. J. Tit. SIR BADEN POWELL EN DE BLOEMEN- DAALSCHE PADVINDERS. INaar men ons mededeelt heeft verleden week Donderdag de padvinder-voortrekker bij de af deeling Bloemendaal der Nederlandsche Pad vinders Wim Sepp, den Chief Scout Sir Baden Powell in het Engelsch! toegesproken en hem namens de padvinders die de demonstratie Ven- delzwaaien hadden vertoond, een foto aangebo den van dit vendelzwaaien. De-vendelzwaaiers traden op het podium zon der vendel en de hierb ovengenoemde padvinder trad naar voren en zeide in het Engelsch dat heit hem speet, dat Sir Baden Powell zelf niet bij de demonstratie tegenwoordig was ge weest, doch dat hij het genoegen had, hém van dit succesnummer een foto te mogen aanbieden. Sir Baden Powell toonde zich erkentelijk voor het geschenk en dankte Sepp hartelijk. Aan dit bericht moge nog wordien toegevoegd, -Jat de afd. Bloemendaal zoowel met de natio nale wedstrijden onder leiding van den voor trekker Jan Broekes als met de algemeene kampinspectie een flink figuur heeft geslagen. Wat het vendelzwaaien betreft ligt het in de bedoeling, hiervan oen aparte afdeeling te vor men en verdere demonstraties te geven. Dit nummer zal het volgend jaar te Boedapest eveneens worden vertoond. Het wordt uitgevoerd VOORBEREIDEND ONDERWIJS. Onder de toenemende bevolking in de afdee ling Aerdenhout doet zich in sterke mate de behoefte gevoelen aan voorbereidend lager on derwijs. Reeds bestond daar een Kleuterschool onder het Bestuur van de Vereeniging „De Aerdenhoutsche Kleuterschool", welke gehuis vest was in het perceel Vondellaan no. 9. D'; betrekkelijk hooge schoolgelden, die deze ver eeniging moest heffen om de uitgaven te dek ken was oorzaak, dat een vrij belangrijk aan tal leerlingen van dat onderwijs uitgesloten moest blijven. Dientengevolge vormde zich een voorloopig comité ter bevordering van de op richting eener openbare school voor voorberei dend lager onderwijs. Er dreigde derhalve een versnippering die noch in het belang van het bnderwijs, noch in het financieel belang der ge meente moest worden geacht. De Commissie van Bijstand in zaken, het or- door jongelui uit Haarlem, Bloemendaal, Den Iderwjjs betreffende, heeft in het bovenstaande Haag en Eindhoven. Door de Brabanders is het aanleiding gevonden, zoowel het bestuur dealden jcngelui geleerd. KENNEMER KUNSTENAARS KRING. Op initiatief van een 15-tal kunstenaars, is 13 Augustus j.l. in Hotel „De Prins" te Velsen, opgericht, een centrum voor artistiek contact, in Kennemeriand, onder bovenstaanden naam. De heer C. Koopman, eigenaar van hotel „De Prins", stond voor alle te houden bijeenkom sten, welwillend, een zaaltje af, dat geheel voor dit doel ingericht wordt. Het correspondentieadres van den kring is: H. A. Henriet, Noorderdorpstraat 11, Sant poort. DE VOLKSSPELEN MET KONINGINNE DAG. Een groot aantal meisjes en jongens teza men 235, heeft zich voor de verschillende spe len laten inschrijven. De hiervoor beschikbaar gestelde prijzen zullen waarschijnlijk voor de ramen van ons Bijkantoor in Bloemendaal ten toongesteld worden. De gebruikelijke voetbal wedstrijd, welke velen met spanning tegemoet zien, zal ook dit jaar niet ontbreken. Ook in Aerdenhout belooft koninginnedag met groote opgewektheid gevierd te zullen worden, 's Morgens ten tien uur zal er een bloemencorso gehouden worden voor deel nemers tot 16 jaar; versierde rijwielen, auto peds, VI. Hollanders, trekwagens, poppen wagens en diversen zullen een vroolijken stoet vormen. Ten twee uur 's middags volgt dan een groot zangconcours, waaraan wordt deel genomen door alle jongelui uit Aerdenhout en Bentveld; daama worden kinderspelen gehou den. 's Avonds ten half acht uur geeft de H. O. V. in de Vondellaan een feestconcert, aan geboden door B. en W. van Bloemendaal, ter wijl te negen uur een schitterend vuurwerk zal afgestoken worden. Tot slot van de feestelijk heden volgt dan een lampionoptocht met muzikale avondwandeling door Aerdenhout's lanen. BLOEMENDAALSCHE REDDINGSBRIGADE. EXAMEN N. B. R. D. Zondag 7 Aug. j.l. slaagden te Heemstede voor Technisch gedeelte examen Nederl. Bond tot het Redden van Drenkelingen: de dames R. Meijlis en C. Middag en de heer A. van Zon voor A, terwijl de heer A. Grootegoed slaagde voor B. DEMONSTRATIE B. R. B. Zaterdag 3 Sept. e.k. pl.m. 6 uur, zal de B.R.B. voor leden en genoodigden van de Amst. Redd. Brigade een demonstratie geven aan het^strand. Per Evaneha zal een drenke ling uit zee gered worden, waarna nog een redding met de lijn zal geschieden. AUTOTOCHT VOOR OUDEN VAN DAGEN EN VOOR DE WEEZEN. Dank zij den welwilienden steun en medewer king van verschillenden onzer plaatsgenooten, belooft deze tocht een groot succes te worden. Behalve eenige particulieren, stelden ook de heeren Gennis, Lansdorp, van Os en Verbeek, allen garagehouders in deze gemeente, spon taan een auto voor "dit doel beschikbaar. Ook de heeren de Nijs, Snippe en Slot, koek- en banketbakkers, lieten zich niet onbetuigd en verrasten de deelnemers op zeer royale wijze, met een heerlijke tractatie. Bovendien mocht het comité van verschillende edele menschen- vrienden bijdragen ontvangen, die het in staat stelden, de kosten voor entree op Schiphol, voor een kopje thee en eenige versnaperingen, te bestrijden. De tocht gaat via Amsterdam naar het vliegveld Schiphol, waar, dank zij de attentie van de heeren Dullaert, Thompson en de Jong, die de directie van Schiphol vormen, een eere rondje over het geheele terrein zal gemaakt worden, waarbij de muziek van Amsterdam haar opwekkende tonen zal doen hooren. In een volgend nummer hierover, meer. Belast zich met Begrafenissen en Crematie. Telef, Int. No. 22444 Bloemendaal Straatweg 48 «O e» cs *■4 9 ftj H MAAT- en REPARATIE-INRICHTING e Origineele ontwerpen voor tuinaanleg. BRUIDSWERK - KRANSEN Bekroond met hoogste onderscheiding. W. BEUNDER. ORCHIDEEËN EN NOG WAT. Onder verwijzing naar een advdertentie ïn dit nummer vestigen wij gaarne de aandacht op de bekende orchideeënkweekerij „Orchidcphilia" aaji den mr. Enschedéweg alhier. Deze kweekerij zal namelijk dezer dagen in ex ploitatie worden genomen door den heer Mooren, tot dusver chef der kweekerij. Iedereen weet natuurlijk wel, dat onze ge meente deze orchideeënkweekerij rijk is. Niet temin loont het de moeite, eens een bezoek te brengen aan deze kassen, waarin zooveel mooi's en zooveel singuliers te bewonderen valt. Orchideeën vormen natuurlijk den hoofd schotel. Honderden, exemplaren worden er tot bloei gebracht, de Cattleya Harrisoniae, de for- sche Cattleya Gaskeliana, de Phaleancpsis ama- bilis, schitterend wit als versch gevallen sneeuw en de kleurige Cyprydeum A. de Laraise-Trom- pement. Doch daarnaast bezit de kweekerij een schit terende collectie Cactussen en verder een ver zameling kamerplanten, die almede een bezoek aan deze zoo gerenommeerde kweekerij volkomen wettigen. Men ga er eens heen. Over een paar weken bloeit hier de geurende nachtcactus, hetgeen een aantrekkelijkheid op zich zelf belooft te worden. DE VICTORIA REGIA IN BLOEI. =xr'Dinsdagmorgen berichten wij per bulletin aan ons bijkantoor Bloemendaal, dat de Vic toria Regia in onze gemeente-kweekerij dien avond en de volgende, in bloei zou zijn, en dat zij den eersten avond wit, den volgenden avond rood zou bloeien, terwijl er ook groote kans op bestond, dat de lotos eveneens zou bloeien. Zeer veel bezoekers hébben van deze gelegenheid gebruik gemaakt om dit schouw spel te genieten, een schouwspel, dat de Haag- sche Dierentuin steeds per radio den volke bekend maakt, en waarvoor in Amsterdam steeds duizenden gevonden worden, die er a raison van 25 cent van willen profiteeren. UIT HET POLITIERAPPORT. Zondagavond is mej. S., wonende te Amster dam, bij het affietsen van den Hcogen Duin en Daalschen weg gevallen. Zij bekwam een scheur- wcnd aan de linkerwang en een snijwond aan den linkerarm. Nadat zij door de politie verbonden was, is zij naar haar woonplaats kunnen vertrekken. Donderdagmorgen moest op den Vogelen- zangschenweg een auto, die dien weg afkwam en in de richting Aerdenhout reed, een andere auto passeeren, die uit de Beckslaan kwam. Bij het uithalen kwam de eerstgenoemde auto met een lantaarnpaal in botsing. De lantaarnpaal sneefde en de radiateur van de auto verkeerde onder den indruk van het gebeurde. Een zwervend Dultsoher, die zonder geld of middelen van bestaan in de gemeente werd aan getroffen, werd via Zevenaar met de complimen ten naar zijn Heimath gestuurd. Aan den Koninginneduinweg en de Krullen- Iaan is in een paar tijdelijk onbewoonde per- ceelen ingebroken. Door afwezigheid van de be woners kon nog niet woraen medegedeeld, of en wat er ontvreemd is. Politiehulp werd dezer dagen ingeroepen voor een te Amsterdam wonende juffrouw, die zioh op het strand aan een glasscherf vrij ernstig aan net scheenbeen had gewond. Zij werd ver- ANNO 1861 BL.WEQ 60 - BLOEMENDAAL TEL. 23280 (2 lijnen). dik I 1.75, middel dik f 1.50, middel f 1.25. OPGERICHT 1870 bonden en daarna door haar vader met de aut® huiswaarts gebracht. De politie hield dezer dagen een zekerejj M. aan, een zwervend koopman, Hij had een zil veren armbandhorloge, dat onbeheerd lag, uit een villa weggenomen. Toen hij gefouilleerd werd bleek hij ook in het bezit te zijn van een rijwiel- plaatje, dat, naar hij tenslotte bekende, van een fiets aan de Catslaan was gestolen. De man is aangehouden. GEVONDEN VOORWERPEN. —Gevonden en terug te bekomen bij: J. Goosens, Soendastraat 33, Haarlem, een gouden dasspeld; J. Lammers, Jos. Israëlsplein 10, Heemstede, een extra sleutel; Postkantoor, Bloemendaal, een rood kinderjasje; W. Lokerse, Vogelenzang, een vliegtuigzak; Bonarius, Bloeimendaalscheweg 108, Bloemendaal, een handwerkschaartje; Noorman, Brederodeweg 23, Bloemendaal, een portemon naie met inhoud; A. König, Duinvliedspad 4, Overveen, een schort en een jurk; R. v. d. Hul, Lage Duin en Daalscheweg 31a, Bloemendaal, een wandelstok; Ravenhorst, Kinheimweg 69, Bloemendaal, een bruin koffertje met inhoud; M. Goverts, Kerkdwarsweg 1, Zandvcort, een hee- renportemonnaie met inhoud; Zandvoorterweg 27, Aerdenhout, een pet; Van Riessen, Boschlaan 12, Bloemendaal, een rijwielbelastingmerk; Duinlust- parkweg 19, Bloemendaal, een schop; W. Deen, Leidschevaart 14, Haarlem, een rijwielbelasting merk; A. J. Aerts, Vosmaerstraat 87, Haarlem, een kunstgebit (tent Bloemendaalschestrand 661)E. K. van Norden, Nadorstraat 2, Haar lem, een kinderbadmantel; D. Provost, Wilgen- straat 15, Haarlem, een damesarmbandhorloge met ketting; A. Hessels, Krelagestraat 25, Haar lem, een kunstgebit; Gayaard, Dekkerstraat 46, Haarlem, een portemonnaie met inhoud; aan den poitiepost Noordzeestrand: een portemonnaie, een strandschoen, vier badschoenen, een pet, een vulpotlood, een borstrok, een huissleutel, gebreid taschje met inhoud; een badhanddoek, een dameshoed, een lorgnet in étui, een bril met hoornen montuur, een kinderschoen, een dames- tasch met inhoud, een muts, een blauw jasje; aan den politiepost te Aerdienhout, een tasch van een fototoestel; aan het bureau van politia te Overveen, een klut, een wandelstok. Ramorplanfen Cactussen Vetplanten

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1932 | | pagina 1