Speciale aanbieding fijn Fruit tj TOESET A. G. G. 1. HUGHS In. Pianolessen VICTORIA-WATER TOSSET, M.. Cornelisstraat 40, TENTOONSTELLING ANT.CASSEEftZ" De Huisvlijt" Uitslag Jubileumloten liierstf.il'Haarlem, Tel. KOMT U BIJ ONS EENS KIJKEN VOOR WOL In lilerllesschen 32 ct. voor nuisnoimeii] v.h. J. H. KRUL Jr. In Handwerk Ontbijtkleeden vanaf f 2.11 Pullovers, Slittovers Garnifuur Muts en Sjaal 98 ct. Kleverpark Telefoon 15014 Schilderijen. Teekeningen enz. SCHAGCHELSTRAAT 46 Haarlem Telefoon 14461. NAAIMACHINES L GEYLÏOET. Ooelstraat 37 Haarlem Telefoon I353& Schoorsteenvegers JAN F. VAN DANTZIG BURGERLIJKE STAND. PRIMA BRANDSTOFFEN PRIMA BEDIENING N,V. STEENKOLENHANDEL TEL. 116171410b. OVERVEEN VERPLICHTE WINKELSLUITING. Zondag 18 Sept. a.s. zal de laatste Zondag zijn, waarop de winkels dit jaar in deze ge meente mogen geopend zijn. Een nieuwe regeling voor het volgend jaar is thans in voor bereiding. OPENING HAARLEMS WOLHUIS. De winkelstand in het Kleverpark is weer een zaak rijker geworden. Het Haarlem's Wol huis is sedert de vorige week gevestigd in de Tetterodestraat 104, tegenover de Prot. Christ. Nijverheidsschool. Het perceel is keurig ingericht. De onder neemster specialiseert zich in eigen gehaakt en gebreid baby-ondergoed en zooals de naam reeds aanduidt in alle soorten wol. De vestiging heeft o.i. op een goed moment plaats, nu de winter op handen is. We wensehen de onderneemster veel succes. DE EXPOSITIE IN HET JEUGDHUIS TE BLOEMENDAAL. De groote zaal van het Jeugdhuis (Donkere Laan 6) doet tijdelijk dienst als expositieruimte voor het werk van drie jeugdige artisten, de dames Tine Honig, Do Struick du Moulin en den heer J. C. Laan. Ongeveer 80 werken zijn hier te zien; schilderijen, aquarellen, teekenin- gen en litho's, alles ernstig, eerlijk werk, dat een bezoek ten volle waard is. Er is een pret tige sfeer in de rutme zaal, die smaakvol in gericht is en waarin het werk goed tot zijn recht kan komen. Van den heer Laan zien we hier in hoofd zaak stadsgezichten, diepe, wegkronkelende straatjes in Parijs en in meer zuidelijke streken van Frankrijk, die treffen door een pittige raakheid van opzet. Zij zijn levendig en boeiend door de wijze, waarop zij gezien en weerge geven zijn; bij vele is de kleur opmerkelijk koel en zelfs in de stukken, die onder zuidelijken hemel geschilderd zijn en waar de zware slag schaduwen fel contrasteeren met den laaienden zonnegloed, missen wij een sfeer van warmte, maar hij doet ons de vervallen schoonheid zien van stapelende huizen op den heuvelenden grond van een oud stadsgedeelte, van een dak gezicht, een boot onder een brug, welk een voudig gegeven met weinig kleur boeit door de compositie. Twee teekeningen van kinderkopjes, een groot damesportret in olie en een forsch, knap stilleven belichten nog een anderen kant van het talent van dezen jongen kunstenaar, die zijn opleiding voornamelijk in Frankrijk genoot. Het werk der beide dames, die ook geen on bekenden zijn, verdraagt zich eveneens goed met elkander. Beiden schuwen het groote ge baar en de luidruchtigheid; vol distinctie en innerlijke beschaving is beider werk, met groote liefde en toewijding gedaan. Van de meeste stillevens van Tine Honig gaat een goede rust uit, zij geven de simpele dingen van het dagelijksch leven weer, zooals zij zijn, maar de liefde, waarmede zij zijn be keken, zet ze in een ander licht. Hoe trouw hartig is het groote (misschien té groote) stil leven met de mooi geschilderde groene kan, het brood en den warm-bruinen schotel met het levendig roode slingertje. De sleutel aan den wand breekt op een pittige wijze even het fijne grijs-wit van den achtergrond. Van een zelfde blankheid is dat andere' stilleven met de eieren, waarin teere nuancen van blank-wit, roomwit, grijs en blauw met groote gevoelig heid tegen elkander afgewogen zijn. Dat zij ook sterke kleuren met overtuiging weet te ge bruiken, bewijzen doeken als: Stilleven met pompoenen en Het Geschenk en Echeveria. Zin voor humor spreekt uit kleine stukken, als de Antieke poppetjes. Een groot deel van de inzending van .Do Struick du Moulin is tezamen gebracht op de middentafel, hoewel eenige van haar meest be korende stukken aan den wand hangen. Onder het zwart-wit werk vallen dadelijk de twee geteekende portretten op, dat van het prille kinderkopje, blank en ongerept naast een grootere teekening van een ouden man, op wiens berustend lijdensgezicht het leven zijn merk geschreven heeft. Aandacht en eerbied voor wat het leven is en doet, spreken uit het zuivere werk van Do Struick du Moulin, van een beheerschte kracht ook, die zich nu en dan laat gaan in een meer forsch geteekend portret als van den Indischen danser en van de vrou- wenkop en profiel. Met welk een toewijding, als met ingehouden adem is het jonge duifje geteekend en ook geschilderd; hoe staan de drie medicijnfleschjes daar als een stukje om koesterde werkelijkheid! Deze tentoonstelling, die tot 25 September geopend blijft, stelt den bezoeker niet voor problemen. Hier spreken begaafde menschen in volle oprechtheid een klare taal en wie tot luisteren bereid is, kan hier veel schoons ge nieten. HAARLEMSCHE OPERETTE-VEREENIGING. „DE KLOKKEN VAN CORNEVILLE". De uitvoering van bovenstaande vereemging op a.s. Zondag, 18 dezer, in den schouwburg Jans- weg, belooft een belangrijke gebeurtenis te wor den op het gebied der tooneelspelkunst in Haar lem. Onder regie van den heer Joh. A. Raart Sr., eigenaar van dezen schouwburg en onder de mu zikale leiding van den heer Jan Nibbering, zal als dan worden opgevoerd de bekoorlijke operette „De Klokken van Corneville" van R. Planquette. De Haarlemsche Operette-Orkest-Vereeniging, twintig eerste-rangsch musici tellend en even eens staande onder leiding van den heer J. Nib bering, verzorgt het muzikale gedeelte. De hoofdrollen zijn in handen van de dames, mej. B. Dijkstra (Serpolette), B. Duijn (Ger- maine) en van de heeren J. Gasen (Grenicheux), D. Vreeswijk (Gaspard), C. Thomas (Baljuw), E. A. Kuijboom (Markies). Ook de verdere dames- en heerenrollen, zoo mede het 68 personen sterke koor, worden door de leden dezer operette-vereeniging vervuld. Door de medewerking van een firma te Amsterdam, evenaren de costuums en requisieten die van groote buitenlandsche gezelschappen. De entree bedraagt op alle rangen f 1.plus rechten; de beide laagste rangen zijn vrij van rechten. UITVOERING MEVROUW G. E. DE VOGEL IN HET KENNEMER LYCEUM. Aangezocht door de Vereeniging tot bevorde ring van het onderwijs in Kinderverzorging en Opvoeding (K. en O.) en door den Volksbond tegen drankmisbruik, afd. Heemstede, heeft mevr. C. E. de Vogel zich bereid verklaard tijdens haar kort verblijf in Holland, ons weer een van haar succesvolle programma's te geven. Deze bekende artiste tourneert al sinds eenige jaren in Ame rika en trad met groot succes op in verscheidene hoofdsteden hi Europa, alvorens zij haar reis om de wereld aanving. Hier in Holland is zij ook geen vreemde. Reeds zoo vaak stelde zij haar kunst welwillend ten dienste voor liefdadige doel einden en oogstte steeds grooten bijval. Daar haar accompagnatrice in Amerika ach terbleef, heeft de heer Jan Rosekrans, werkend lid van de H. O. V., waar hij de optredende solis ten accompagneert, zich bereid verklaart, de be geleiding aan de piano op zich te nemen. Deze uitvoering zal plaats hebben op 1 October a.s. in de Aula van het Kennemer Lyceum te Bloe- mendaal, door vriendelijke tusschenkomst van den rector dr. A. de Vletter. In het volgend nummer van dit blad zullen per advertentie nadere bijzonderheden omtrent deze uitvoering gegeven worden. N. H. VEREEN. „HET WITTE KRUIS". De afdeeling Bioemendaal houdt op Dinsdag 20 September a.s. haar ledenvergadering, des avonds ten 8 ure in Hotel „Vreeburg". De agenda vermeldt 1. Opening; 2. Notulen en ingekomen stuk ken; 3. Benoeming Afgevaardigde en plaats vervangend afgevaardigde ter algemeene ver gadering; 4. Behandeling van den Beschrij vingsbrief; 5. Aanbieding van de begrooting voor 1933; 6. Benoeming van de Commissie tot nazien der Rekening 1932j. 7„ Rondvraag en sluiting. „HAERLEM", JAARBOEK 1931 DER VEREENI GING „HAERLEM". Het was een goede gedachte, getuigend van fijn gevoel, van Haarlem's bestuur, die het deed besluiten, de datum van verschijning, 10 Sep tember, van zijn Jaarboek, ditmaal te doen sa menvallen met den 80sten verjaardag van zijn Eerelid. Jhr. Mr. J. W. G. Boreel van Hoge- landen. Het heeft hiermede een blijk willen ge ven van bijzondere hulde aan hem, die zoo lang hij Burgemeester van Haarlem was, zijn Ere voorzitter heeft willen zijn. De eerste bladzijden van het Jaarboek zijn dan ook gewijd aan dezen Jubilaris. De heer Pijnacker, die het voorrecht had, als gemeente-secretaris, elf jaar diens penvoerder te zijn, nam de vereerende taak op zich, in deze populaire geschiedrcllen, vast te leggen, hoe de „insiders" in dien tijd Burgemeester Boreel heb ben gezien. Hij doet dit met groote objectiviteit en teekent hem ons ten voeten uit. Na een uit eenzetting van de voorwaarden waaraan een burgemeester moet voldoen, om als een man van hooge opvatting en karakter, leiding te kunnen geven, concludeert hij allereerst, dat Burge meester Bareel „als man van traditie, waardig heid en hoofsche vormien, als zoon van een van oudsher met regeeren vertrouwd geslacht, de bij uitstek geschikte persoon was, om zijn Ambt op hooge wijze te vervullen. Allerminst conservatief echter. Dat stond wel dadelijk vast." Vervolgens schetst hij uitvoerig het groote en veelomvattende werk, dat deze bewindsman in zijn 19-jarige ambtsvervulling tot stand heeft gebracht, om te besluiten met de verzekering dat „de thans tachtigjarige nog is een krach tig man, een alleszins energiek figuur. Bijna geheel ongebogen van houding, vol strekt ongebogen van karakter". De wensch, dat „nog vele mooie en gelukkige jaren voor ons Esrelid mogen zyn weggelegd!", zal zeker in Mej. JO Da G tOOT Gerrit v. Heesstraat 16 bij de Velzerstraat pracht Frankentha'ers (groot) 30 ct. per pond, fijne Handperen 20 cent per pond. Triumph de Viënne 25 ct. per pond. Buré Haddi 20 ct. per pond TAFELAPPELS Gravensteiners 20 ct. p. pond, 10 po'nd f 1.80, Holland- sche Appels 20 ct per pond, 10 p. f 1.75, Sinaasappelen 6 ct„ 10 st. 55 ct., Bananen 40 ct. per K.G., Wijnpruimen 30 ct. per pond TOMATEN 5 Ct. Nu reeds ontvangen Nieuwe oogst BUSGRÓENTEN breeden kring instemming vónden. Een goed por tret uit de Haarlemsche jaren en een afbeelding van de kunstzinnige ambtketen, die de Jubilaris destijds aan de gemeente geschonken heeft, ver levendigt dit artikel. Het Jaarboek bevat portretten en in memo- riams van bekende Haarlemmers: J. J. Kerbert, A. De Clercq, J. H. Kersten, J. F. Hulswit, Vin cent Loosjes A H. Broos, Zuster A. L. Hoog, en Ir. D. De Clercq. Van laatstgenoemde, die zoovele jaren in Bioe mendaal woonde en werkte, lezen wij, naast de beschrijving van familie-relatie, opleiding en de industrieën en handelsondernemingen, aan wier hoofd hij stond, een waardeerende getuigenis van de schoone karaktereigenschappen, die deze opbruisende enthousiaste natuur sierden. Man van de humanitaire beweging, vegetariër, af schaffer, dierenbeschermer, bestrijder van pro stitutie en vivisectie; daarbij ij veraar voor land- naturalisatie, volkswoning verbetering, oprichting kinderspeeltuinen, volksleeszalen enz. Daan was >een voortrekker, een zaaier. Er zal wel een halve eeuw noodig wezen, om zijn idealen te ver wezenlijken. Welk een rijk én welbesteed leven! Verder treffen wij ia het Jaarboek aan, een reproductie van W. Dingeman's teekening, Molen de Adriaan, beschrijving van het landgoed Aken- dam en het schildersgenootschap Pictura, dat daar zijn avondjes had, dan is er nog het over zicht, de kroniek der voornaamste gebeurtenissen der Haarlemsche wereld in 1931, aansluitend op de beide voorgaande jaarboeken, en verschil lende wetenswaardigheden meer van Haarlems in stellingen enz. Het goed verzorgd boekwerk verscheen bij de Erven F. Bohn N.V. te Haarlem. Een fraai ge bonden exemplaar w-erd op de receptie ten Raad- huize op j.l. Zaterdag, bij monde van mr. W. F. C. Pijnacker Hordijk, door hét bestuur der Vereeni ging, aan jhr. mr. J. W. G. Boreel van Hoge- landen aangeboden. VEREENIGING „KUNST AAN HET VOLK". Het winterprogramma '32'33 bevat de volgende kunstavonden; 5 Oct. Ned. Kamerorkest, o.l.v. Glastra v. Loon Series A, B, C. 26 Oct.Dans- en Declamatieavond Marie- Louise van Veen. Series A en C. 16 Nov.: Charles Panzèra, zang. Series A, B, C. 11 Jan. '33; Andries Roodenburg, viool. Series B en C. Febr.Tooneelvoorstelling. Series A en C. 8 Maart: Hartveld-kwartet. Series B en C. 5 April: Trio BosmansHelmanVan Wezel. Series A, B en C. Prijzen: Serie A: f 4.10; Serie B: f 3.50; Serie C: f 5.30. De voorstelling van den 16 November wordt gegeven in den Schouwburg Jansweg; de ove rigen, öf in de gemeentelijke concertzaal, óf in den Stadsschouwburg. De vereeniging „Kunst aan het Volk", Haar lem, bestaat thans 8 jaar; zij telt in Haarlem en omstreken c.a. 800 a 1000 leden. Naast bo vengenoemde kunstaVonden, brengt zij ook een maandblad, gewijd aan kunst in den meest ruimen zin. De namen der medewerkers: Henr. Roland Holst, Adèle Withof, H. Andriessen, Dr. Th. De Grauw, ir. G. Friedhoff, Theo van Reijn, dr. G. Ras, Aug. Sevenhuijsen en e.a. waarborgen een belangwekkenden inhoud. Het afzonderlijk lidmaatschap (met reductie op de prijzen der kunstavonden), bedraagt slechts f 2.Bovendien ontvangen, zoowel leden, als abonnées der kunstavonden, een pre mie; het voorgaand jaar bestond deze in een plaat ter winkelwaarde van f 25, die tegen f 2 beschikbaar gesteld was. Het secretariaat is gevestigd: Emmalaan 7, Haarlem, Tel. 10695, Haarlem. Zie verder achterstaande advertentie. BLOEMENDAAL's TOONEELVEENIGING. De Bl.d. Tooneelvereen. heeft in studie ge nomen het bekende werk van Jo van Ammers- Küller: „De spaak in het wiel". De opvoering zal vermoedelijk 8 October a.s. plaats vinden en wel ditmaal in hotel „Vreeburg". De juiste datum hangt nog af van het tijdstip, waarop de verbouwing der zaal aldaar gereed is. Aan vankelijk lag het in de bedoeling, reeds in deze maand de eerste opvoering in het seizoen te doen plaats vinden. Ree'ds was daartoe het tooneelspel „Mésalliance" van J. B. Schuil in gestudeerd. Een sterfgeval in de familie van één der medespelenden, maakte het echter noo dig de opvoering te verdagen, zoodat dit too neelspel nu op de tweede plaats van het speel- programma gezet is. "AMSTERDAM—BATAVIA PER K.L.M. Wekten wij onlangs onze lezers op tot een bezoek aan de belangwekkende vlieghaven „Schiphol", er tevens op wijzend, dat deze op vlugge manier te bereiken is met de nieuwe buslijn, die van het Kennemerplein vertrek kend, haar weg door de Haarl. Meer neemt, thans meenen wij goed te doen, de aandacht te vestigen op een zeer bijzondere tentoonstel ling, die op „Schiphol" gehouden wordt. In verband n.l. met het verheugend feit, dat het bezoeken van Indië vanuit Holland, en vice versa, per vliegtuig, in zoo groote mate is toe genomen, dat thans reeds een wekelijksche ver binding gebiedend noodzakelijk is gebleken en dan ook werkelijk en met succes ingesteld is, wo^dt op het vliegveld „Schiphol" van 11 tot 18 September een tentoonstelling gehouden van alles wat op deze luchtreis betrekking beeft. Zoo is er een volledig uitgerust vlieg tuig te bezichtigen, foto's van de Indië-route, onderdeelen, radio, enz. enz. De tentoonstelling is opengesteld voor eiken deelnemer aan de rondleidingen, die om 11, 12, 1, 2, 3, 4 en vijf uur iederen dag gehouden worden, zonder extra kosten. Ongetwijfeld zullen velen, en niet het minst zij, die relaties met Indië onderhouden, deze interessante tentoonstelling bezoeken, om zich een juist denkbeeld te kunnen vormen van het gemak en de voordeelen, die deze snelverbinding met onze koloniën biedt. DUINDORENS. Een bestuurder van een auto uit Nederhorst den Berg, die een partijtje afgesneden duin dorens vervoerde, zonder dat hij een aanneme lijke verklaring kon geven van de herkomst dezer planten is, verdacht van diefstal, verba- liseerd. van van Tine Honig, Do Struick du Moulin en C. Laan. Jeugdhuis, Donkere Laan Bioemendaal van 1025 September 1932. Dagelijks 10—5 uur. Zondags 1-5 uur. VERBOUWING WINKELZAAK. Deze week werd de verbouwde winkel van den heer M. Dondorp, aardappel-, groenten- en fruithandel, Wondermanstr. 47, weer in gebruik genomen. Deze verbouwing beteekent voor den ondernemer een aanmerkelijke vooruitgang, daar de interieurruimte meer dan verdubbeld is. VERKEERSONGEVAL. Dinsdagmiddag heeft op den Zilkerweg een verkeersongeval plaats gehad. Een inwoonster van het klooster Tilterberg nabij Noordwyker- hout, had een dame naar de autobus gebracht en wilde naar het gesticht terugkeeren. Bij het onvoorzichtig oversteken van den weg werd zy aangereden door een juist passeerenden motor rijder met passagier, met het gevolg, dat zoo wel de voetgangster als de dame die in de zij span zat, gewond werden. De eerste werd in het gesticht binnengedragen, terwijl de tweede, bij wie Dr. Hanrath uit Hillegom een lichte hersenschudding constateerde, naar Haarlem vervoerd is. BLOEMENDAAL. GEVONDEN VOORWERPEN. Gevonden en terug te bekomen bij: J. Harde- bol, Duiniustparkweg 20, Bioemendaal, een dames regenmantel; B. H. Jansen, Spieringweg 275, Vijfhuizen, een hond en een zwart taschje, inhoudende een zilveren beursje met geld; Kroon, Bosch en Duinlaan 15, Bioemendaal, een granaten-ketting met gouden slot; Ramplaan 104, Haarlem, een hond; Molijnstraat 3, Haar lem, een dop van benzinetank; Stoel's hofje No. 9, Bioemendaal, een gewicht; Roozen, Mid- dentuindorplaan 9, Haarlem, een regenjas; Th. van Maris, Middentuindorplaan 21, Haarlem een riem; N. Mens, Bloemenaaalscheweg 297, Overveen, een heerenhoed; aan den politiepost te Aerdenhout, een Lipssleutel; aan het bureau van politie te Overveen, een portemonnaie met inhoud; een wandelstok; een autolantaarn; een rood netje met tennisballen; een dames cein tuur; een rijwielbelastingmerk. INGEKOMEN PERSONEN. BLOEMENDAAL. (Opgave van 815 September *23.) J. J. Prakken, Ign. Bispincklaan 11, Bioemen daal R: J. Arens, Schaepmanlaan 32, Sant poort-Station; T. A. Gaikhorst, Vogelenzang- scbeweg 36, Vogelenzang; Tj. Gransbergen, Vogelenzangscheweg 50, Vogelenzang. UIT HET POLITIERAPPORT. BELASTINGPLAATES. Die alte Geschichtewederom zijn in deze gemeente een aantal rijwielbelastingpiaatjes gestolen. KOFFERDIE VEN. Al eenige malen hadden er in deze gemeenten diefstallen plaats gehad van koffers die onbe kende langvingers uit automobielen ontvreemd bleken te hebben. Het is thans de politie gelukt, de daders van deze euveldaden aan te houden. Het zijn twee Haarlemsche jongens, vijftien jaar oud, die be kend hebben verschillende malen koffers te hebben ontvreemd. Een nader onderzoek bracht echter aan het licht, dat ze niet alleen onze gemeente maar ook Haarlem tot het terrein van hun operaties hadden verkozen. Daar ter plaatse hebben zjj in eenige auto's van doktoren ingebroken en daaruit tasschen met medische instrumenten gekaapt. De jongens zijn ter berechting door den Kin derrechter voor den Officier van Justitie geleid. AANRIJDING. Twee fietsers, een jongeman en een meisje, zijn Vrijdag j.l. op den hoek Mollaan—Bloemen- daalsche weg in onzachte aanraking gekomen, doordat eerstgenoemde te veel links uithaalde. De wielriidster werd licht aan een der armen gewond. De familie van den linkschen jonge ling zal de schade vergoeden. EEN MISDRIJF. Dezer dagen wilde de op surveillance zijnde particuliere jachtopziener Wezenaar in het Naaldenveld een man arresteeren, die zich ter plaatse aan niet te noemen handelingen schul dig maakte. De arrestant verzette zich, waarbij een wor steling ontstond, gedurende welke hij den jacht opziener met een nijptang zulk een slag in het aangezicht toediende, dat dezen een jukbeen brak, waardoor de onverlaat kans kreeg, de vlucht te nemen. De politie zoekt thans den dader. ONEERLIJKE DIENSTBODE. De politie heeft een Duitsche dienstbode over de grens gezet, die zich ten nadeele van een familie alhier had schuldig gemaakt aan dief stal van eenig geld en goed. VERZET TEGEN DE POLITIE. Verzet tegen de politiedat is een delict, dat den overtreder meestal niet gering wordt aangerekend en in onze gemeente komt het dan ook gelukkig hoogst zelden voor. Nog zeldzamer zijn echter de gevallen, waarin een dame zich tot handtastelijkheden met een po litieagent laat voeren en hetgeen past daarom hetgeen Dinsdagmiddag te Aerdenhout is voor gevallen voor de historie vast te leggen tot nut en leering van auto-rijdende dames, die altemet voor een verschil van meening met een vertegenwoordiger van het gezag komen te staan. Het was dan Dinsdagmiddag en uit de rich ting Vogelenzang naderde „zrj", waarschijnlijk op weg naar IJmuiden, waar ze woont. Hét weer was goed, de weg als alle Bloemendaal- sche wegen tip top en de motor zoemde alle wereldsche narigheid weg. WNiwe INRI6MTIN6: OPGERICHT 1828 59 Kinderpop op No. 55, No. 80, No. 209, No. 2458, No. 2044. leveren wij de BESTE; In orde maken wij dt slechtste voor den minsten prijs. Toen gebeurde het. De auto was aan den viersprong genaderd en op dat gevaarlijke kruispunt kwam van de richting Bioemendaal een andere auto. Even vergat zij rechts voor rang te gevenin het volgend oogenblik zouden de wagens in de knoop zittenmaar neen, de remmen van beide wagens verstonden hun zaakjes en op 't nippertje stonden daar de beide auto's, wel neus aan neus, maar in ieder geval zonder letsel. „Zij" slaakte een zucht van verlichting en wilde, verheugd, dat de zaak nog zoo goed ï- liep, weer gas geven, toen Nemesis zich in diende, in de gedaante van een politieag nt, die in de stuurmanskunst van de chauffeuse en haar remvaardigheid geen aanleiding vond, haar de verkeersovertreding te vergeven. Hij diende zich dus aan, vroeg om rijbewijs en verdere paperassen en annonceerde een pro ces-verbaal. „Denk er niet aan" zeide „zij", „er fs niks niemendal gebeurd. De stukken zijn nog heel en verbaliseeren doe je mij niet". ,,'t Spijt me, dat ik U contrarieeren moet" zei de man met de glimmende knoopen, „maar ik verbaliseer U wel!" „Er is toch niets gebeurd?" informeerde zjj, volkomen overbodig. „Er had iets kunnen gebeuren" constateerde de ander, „en dat is voldoende motief, om U 'op de bon te zetten". En zoo werd de vredige viersprong het too- neel van een twistgesprek, waaraan „zy" op impardonnabele wijze een eind maakte, door de motor aan te zetten en er vandoor te gaan. Het volgend oogenblik stond de politieman op de treeplank en profiteerde van een gratis ritje, 't Bleek meenens te zijn. „Zij" gooide er een schepje op en er schoot den ander niets over, dan door het portierruit de vluchtelinge beet te pakken en haar te sommeeren, stil te houden. Resultaat nihil. De poezele handjes sloegen van zich af en de toestand van den externen passagier werd hachelijk, totdat een verstandig automobilist, die het geval zag ge beuren en meer oog voor het gevaar had dan de onvoorzichtige stuurvrouw zijn wagen voor den haren reed en haar tot stoppen dwong. En toen was het nog maar een kwestie van korten tijd, of Kenau's nazaat stond tóch in het boekje en kon haar weg vervolgen in het besef, dat het ten slotte met een politieagent slecht debatteeren is, althans wanneer men dergelijke argumenten bezigt. Den volgenden morgen kwam een opgewon den dame zich aan het politiebureau beklagen over den politieagent, die haar kleeding be schadigd had, onder mededeeling, dat zij een eiseh tot schadeloosstelling zou indienen. Be trouwbare berichten luiden, dat zij aanmerke lijk afgekoeld het politiebureau heeft verlaten. En als ze straks heelemaal tot rust geko men, in 't bankje moet verschijnen wegens een verkeersdelict, mitsgaders verzet tegen de po litie verzwaard door het in gevaar brengen van iemands leven GEDIPL. N.T.V. OUD-LEERLING o.a. van wijlen DIRK SCH5FER BLOEMEND.WEG 98a, TEL. 22014 BLOEMENDAAL -■■it- ÓBERIAHNSTEIN Jk BLOEMENDAAL. Bevallen: M. A. G. van der WerfBosman z.J C. M. Balmvan Schagen, z.; M. J. M. Carp— Moltzer, wonende te Hilversum, z.; E. Ber* noskide Vries Lentsch, z. Ondertrouwd: F. P. van den Berg en C. C. Zonneveld. Getrouwd: C. A. Schrijvers en J. A, Vening*

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1932 | | pagina 2