elle UT BLAD, LBNKUNX A. Walvisch tto Bocbzeit StaJrt onze EERSTE kwaliteiten lis GÖSEN 8CHIERING - n Mocht U Uw kamer wenschen te veranderen vraagt dan ons aan. UTT VOOR WOL Centrale-Verwarming Oliestookinriditiiigen ;ursus Bloemsndaa'schs Sopjes en PannsMjes ESiseitisiimapzijn „DE DAIUA" Verbindingsweg Bleemendaal. Tel 22338 <J. lalrn P. VAN DER STAD WiLD EN GEVOGELTE »ra: ra: et Centraal -dam. in EN, iche Cursus aand. 26e Jaargang. 21 October 1932. No. 42. ALGEMEEN WEEKBLAD voor Bloemendaal - Overveen - Aerdenhout - Bentveld - Vogelenzang - Duinlustpark - Santpoort - Haarlem en Westelijk Heemstede DIRECTIE DERKS Bureau voor Redactie, Administratie eri Advertentiên Cruquiusstraat 19, Haarlem Telefoon 14743. Postgiro 191387 Bijkantoor te Bloemendaal: Bloemendaalscheweg 42 VERANTWOORDELIJK REDACTEUR: Mr. P TIDEMAN DE TWENTSCHE BANK N.V. LIPS' Klussinrictiting en Kofferkluls. BSÏWkS Wij brengen U iets anders en voor lagcren prijs. Agenda. PLAATSELIJK NIEUWS. De uitslag van onzen Zoekwedstrijjd. Het tijdelijk Raadhuis. Bloemendaa'scheweg 59 6' Tel 22184 C. CASSEE M VAH BREEMEN's Brandstoffenhandel ARÏjSTIEK BLOEMWERK BRUIDSWERK - KRANSEN KL. HOUTSTRAAT 136 - TEL. 10188 I wburg S OCTOBER, UR: telefoon 12347. iden 10 ct. per K.M. 19 OCT., 8.15: IE BREE, MIEN ASEUR, MARY RT Jr. e. a. jk aan die rechten. 11430. ▲AAAAAAAAAAAA Bloemendaal. ïtenen van ilenzang. kleeren, dekens, voor dit fonds ;oederen worden 5 en 8 October; op 15 October. :dt U vriendelijk end noodig met té Bloemendaal. TVTTTVTVVTVYT 54, KLEVERFARK. Handwerken) lor iessen in weven, iïering voor kleeding', n Nuttige en Fraaie (tveld. OV. aanvangen een sr, boekhouden, enz., enz., in :ghen-instituut 2, aerdenhout O. bekomen op H.B.S., idelsschool. 941, ook schriftelijk Bentveldsweg De oplaag van dit nummer bedraagt 11000 Het Bloemendaalsch Weekblad ADVERTENTIEN Advertentiên per regel0.15 en aanbod, 4 regels f 0.35, bij vooruitbetaling Elke regel meer f 0.10 Advertentiên bij contract belangrijke korting ABONNEMENTEN Abonnementenprijs bij vooruitbetaling i 1.75 per half jaar Abonnementen kunnen steeds ingaan, maar zijn verbindend voor het toopende halfjaar. BLOEMENDAAL - BLOEMENDAALSCHEWEG 147 7 i TELE PC A 10S3Ó Voorh. Chef Damessalon v Oploo. PERMANENT-WAVE OND. MARCEL Watergolf Manicure FEINTURE Tel. 13102 Massage Tempelierstr. 36 - Haarlem. SCHOL WBURGEN. Schouwburg Jansweg: Zondag 23 Oct. 8 uur 15, Mademoiselle. STADSSCHOUWBURG. Zaterdag 22 Oct., 8 uur, De Doofpot. Zondag 23 Oct., 8 uur, Menschen ra 't Hotel. Maandag 24 Oct., 8uur, Jean de la Lune. BIOSCOFEN. Cinema Palace: lederen avond 7 uur en 9.15: Das Lied einer Nacht. Luxor Theater. lederen avond 8.15 uur: De Bende van de Transatlantic. Mijn vriend de millionnair. Rembrandt Theater. lederen avond 7 uur en 9 uur 15: Love me to-night. graafplaats, Spoorlaan, Tetterodeweg, Korte Zijlweg, Elswoutslaan, Bovenweg, Westerlaan, Juliana van Stolberglaan, van Haemstedelaan, Mr. Enschedeweg, van Vollenhoveniaan. Deze weg was juist aangegeven door: J. van Egmond, Kempstraat 2, Haarlem wien wij na loting den eersten troostprijs (f5 te besteden bij een onzer adverteerders) heb ben toegekend en W. Oosterhof, Alb. Thijmlaan 63, Santpoort, die den tweeden troostprijs (f 4 te besteden bij een onzer adverteerders) verwierf. En hiermede is deze wedstrijd weder ge ëindigd en zullen wij binnenkort de aandacht onzer lezers voor een nieuwen prijskamp vragen. Het Bloemendaalsch Weekblad. ■De buit van Sebastiaan Langvinger is ge- lultkig gevonden. Zij bleek verstopt te zijn in een kistje, dat bevestigd was aan een boom in de Van Vollenhoveniaan. Reeds in den loop van den vorigen Vrijdag werd het horloge en de enveloppe ons terugbezorgd en wel door den heer Jo Kohier, Korte Zijlweg 14, Overveen, die hiermede den uitgeloofden prijs van f 25 verdiend heeft. Van de vele oplossingen, die wij overigens ontvingen, waren slechts twee juist. Ofschoon alle inzendingen wel tot resultaat de plaats wezen, waar de voorwerpen waren verstopt, vertoonden bijna alle een afwijking, vooral het Burgemeester Rijkenspark, dat Sebastiaan langs denzelfden weg verliet als waarlangs hij er in gekomen was, heeft menigeen parten ge speeld. De juiste weg was aldus: Bloemendaalscheweg, Rustenburgerweg, Ken- nemerweg, Bloemendaalscheweg, Wustelaan, Burg. Rijkenspark, Wustelaan, Duinweg, Brederodeweg, Velserenderlaan, Bergweg, Brederodeweg, Brederodelaan, Pannekoeken- huisje, Boschpad, Ryperweg, Huygensbak- kerlaah, Saxenburgerweg, Parkweg, Midden Duin en Daalscheweg Hooge Duin en Daalsche- weg, Ter Hofstedeweg, Militairenweg, Zeeweg achter HaarL Waterleiding en Israëlitische Be- EEN WAARSCHUWING VAN DEN HEER BLAAUW. De heer C. J. Blaauw, de architect, die de gemeente inzake de Raadhuisplannen, adviseert, heeft het volgende schrijven gericht tot B. en W.: Uit verslagen in de dagbladen verneem ik, dat in de vergadering van den Raad Uwer Gemeente, gehouden oip 15 Sept. j.l. besloten werd de villa „De Nagtegaal" in te richten tot tijdelijk Raad huis, waarvoor een bedrag van f 30.000.werd beschikbaar gesteld. Daar het mijn zaak is het Gemeentebestuur van Bloemendaal in alle aangelegenheden betref fende Raadhulsbouw te adviseeren, meen ik, hoe wel in deze mij geen advies werd gevraagd, mij er niet van te mogen onthouden Uw College er op te wijzen, dat bij een goede organisatie van de Raadhuisplannen aan den Zeeweg, het mo gelijk ware voor de som van ca. f 35000.door het bouwen van een der lage vleugels van het Raadhuis, voor de secretarie, het archief en de raadzaal, een vcorlooptge voorziening te treffen als onderdeel van een definitief plan. In verhand hiermede mag ik U niet verheelen, dat naar mijne meening alle bedragen, besteed aan tijdelijke voorzieningen, die niet het onder deel zijn van een georganiseerd plan, als volko men nutteloos beschouwd moeten worden. Hoe hooger de bedragen, aan tijdelijke voor- rien'nren besteed zijn, des te langer duurt de tijdelijkheid en des te greoter wordt het kapi- 'aa'sverlies, tenzij de tildeh'ikheid overgaat in een definitieve 'toe-tand wat ik, gezien de plannen van Uw College, niet aannemen kan. Het olen-Z-eweg vc-rmt voor een planorgani satie ais door mij hierboven aangeduid, een ge- -onde grondslag. Juist een vrijliegend terrein ais *at aan den Zeeweg, biedt voor afdoende ver betering van de huisvesting der Gemeente diensten de ruimste mogelijkheden. Gaarne zal ik van Uw College vernemen of bij het verder uitwerken der plannen uitgegaan zal moeten worden van het oorspronkelijk gekozen plan of van het door mij aan Uw College op 20 Juli 1932 toegezonden bezuinigingsplan, COMESTIBLES, Ff INE VLEESCH WAREN DELICATESSEN. Heelt U onze h e e r I Ij k e al geproefd IETS FIJNS BIJ DE 1HEE WaTIIG GEDEPONEER D CRISIS-COMITÉ BLOEMENDAAL. Het Crisis-Comité Bloemendaal betuigt hier mede zijn hartelijken dank aan de zeer vele in gezetenen der gemeente die klee'dingstukken, bsddegoed, enz. hebben afgestaan, waardoor het Comité in staat wordt gesteld velen in den komenden winter van het noodzakelijke te voorzien. By de inzameling hebben de padvinders onder .aanvoering van den heer Blij en bijgestaan door de Gemeentelijke vracht-auto's, zich zeer ver dienstelijk gemaakt, waarvoor het Comité ten zeerste erkentelijk is. Zij hebben, hunnen prin cipes getrouw, werkelijk vele goede daden ver richt. De totale opbrengst der bussen, bestemd voor het lcleedingfonds van het Crisis-Comité, be droeg f 649.57. TENTOONSTEL ING K. Z. O. D. In het Frans Hals-museum te Haarlem wordt een tentoonstelling gegeven door „Kunst zy ons doel". Deze tentoonstelling eindigt 30 October en is geopend Vrijdagavond 21, Dins dagavond 25 en Vrijdagavond 28 October a.s. van 810 uur. De toegangsprijs is 25 ct. plus rechten. Een interessante tentoonstelling, welke een bezoek ten zeerste v/aard is, Zie verder an nonce in dit blad. DAMESKOOR VAN DEN NED. PROTESTANTENBOND. Zooals elk jaar stelt het Bestuur van boven genoemde Afdeeling zich ook thans weer voor met de kinderen ,'an het Voorbereidend Gods dienstonderwijs het Kerstfeest te vieren. Ieder, die deze viering wel eens heeft bijgewoond, zai zich ongetwijfeld de stemmingsvolle sfeer her inneren, die deze avonden kenmerkt. Dit jaar wordt vcor dit feest een cantate ingestudeerd, onder leiding van Mej. C. J. Meyer, die ook de repetities van het dames koor leidt. Een tweetal koren in deze cantate zijn be stemd voor dameskoor. Evenwel beschikt dit koor momenteel niet over voldoende krachten om een en ander goed tot zijn recht te doen komen. Derhalve roept het Bestuur bij dezen dames uit Bloemendaal en omgeving op, om hetzij 'tijdelijk, maar liever blijvend, dit koor haar medewerking te verleenen. Aanmelding iederen Vrijdagavond te 7.30 uur aan het Bondskerkje, Potgieterweg 4. DIENSTWONING. B. en W. stellen voor, het perceel Kinheim- weg 55, dat in een vergadering van 15 Sep tember werd bestemd als dienstwoning voor den machinist van het waterleidingbedrijf, ten laste van dit bedrijf te brengen. VERHUUR VAN GROND. By raadsbesluit van 17 December j.I. ïs aan den heer J. E. v. d. Vliet een strook grond in erfpacht uitgegeven. Op gronden van formeelen aard stellen B. en W. thans voor, deze erfpacht te wijzigen in een verhuur van dezen grond voor den tijd van 50 jaar tegen een huurprijs van f 1.per jaar. DE WEG OVER HET BROUWERSKOLKJE. B. en W. stellen voor, ten behoeve van den nieuw aan te leggen verbindingsweg van den Korten Zijlweg over het Brouwerskolkje naar den Zeeweg een partieele herziening van het uitbreidingsplan vast te stellen. LEGES- EN BOUWVERORDENING. B. en W. stellen voor, vast te stellen een gewijzigde leges- en precarioverordening. TUINBOUW EN PLANTKUNDE. De afdeeling Bloemendaal en Omstreken der Kon. Ned. My. van Tuinbouw en Plantkunde hield Dinsdag 18 dezer haar maand-elyksche bij eenkomst in Cafe Rusthoek te Bloemendaal. By de opening sprak de heer Hirschfeld, die in de vorige vergadering als voorzitter was gekozen, de hoop uit dat de leden alle medewerking zou den verleenen, meer leden de vergadering trouw zouden bezoeken en een leder zyn best zou doen om de samenkomsten te doen slagen, zooals hij verzekert zyn beste krachten te zullen geven, ge steund door het bestuur. De notulen der vergadering van 15 September Belast zich met Begrafenissen en Crematie. Telef. Int. No. 22444 Bloemendaal Straatweg 48 Bak enessergracht 78 - Schouwtjeslaan 23 Telej. 10070 lelef. 10848 HAARLEM Origineele ontwerpen voor tuinaanleg. Bekroond met hoogste onderscheiding. W. BEUNDES? worden voorgelezen en goedgekeurd. De beschry vingsbrref vooi de algemeene vergadering op 27 October a.s. te Harderwijk, werd vervolgens punt voor punt behandeld. De begrooting gaf geen aan leiding tot opmerkingen.- Over de voorgestelde contributieverlaging door de Afd. ,De Vecht streek" ontspon zich een vrij langdurige gedach- tenwisseling, maar ten slotte was men vry alge meen van meening dat f 1.per jaar minder contributie niet de doorslag zal geven om leden te weerhouden van te bedanken voor het lidmaat schap. Ook het voorste1 der Haagsche Tuinbouwver- eeniging i/z wijziging van het Reglement voor de Vaste Keuringscommissie gaf aanleiding tot een langdurige gedachtenwisseling. Ten slotte werd besloten een amendement in te dienen op het voorstel dezer vereeniging dat als een com promis beschouwd kan worden tusschen dit voor stel en het prae-advies van het Hoofdbestuur. Als afgevaa"digde ter algemeene vergadering werd gekozen de hser W. Beunder en als plv. afgevaardigde de heer W. K. Hirschfeld. Ver volgens werden vakbesprekingen gehouden. De inzendingen voor het Puntenstelsel waren weer mooi doch gering in aantal. De keurings commissie kende de volgende punten toe aan: W. Beunder: Columnia gloricsa superba 9; H. F. Hardeman: Nepentus Dicksonia 9 Adian- thum gracilbmum 9 Adianthum scutum 9; Y. G. Mulder: Begonia Eges Favoriet 9 Beg. Eliator en Mevr. Baafdse 9. Dr. A. II. VORSTMAN t Met leedwezen herdenken wy den dezer dagen als 69-jarige overleden dr. Vorstman, een vrien- delyk zeer hulpvaardig medicus en hygiënist, als mensch iemand van den ouden stempel, waar onder wij verstaan iemand die humaan is en religieus, waarnaast hy, wat samen kan gaan, in zijne staatkundige en cultureele opvattingen modern was. GEWESTELIJKE VARKENS CENTRALE NOORDHOLLAND. Bij de nieuwe Ministerieele Beschikking dd. 6 October 1932 inzake de huis slachtingen, is het aantal gevallen, waarbij vrijstelling van heffing kan worden verleend aanmerkelijk uit gebreid. Inlichtingen hieromtrent geven de leden der Plaatselijke Commissie's. Bij de Secretarissen riörrov fnunmiaaifs'o <zïir> frvrmulieren beschik- ANNO 1861 BL.WEü 60 BLOEMENDAAL TEL. 23280 (2 lijuen). OPGERICHT 1870 jjliuui IUIII S TETTERODESTRAAT 104. Alles tegen fabrieksprijzen. NAAR HET Onze kleuren zijn gegarandeerd. Jumperwol, 100 gr. 47 ct. Pulloverwol 55 ct. Shawlwol 69 ct. Babywol (Postduif) 69 ct. Zeelandwol 65 ct. Engelsche Sajet 39 ct. Sportwol 59 et. Camisolewol 47 ct. Wol met Zijde, 50 gr., 24 ct. dezer Commissie's zijn formulieren beschik baar, waarbij een acte van vrijstelling aan de Gewestelijke Varkenscentrale kan worden aangevraagd. gemeenteraad. In de gisteren gehouden Gemeenteraad werd o.m. het woord gevoerd over het feit dat een makeiaar-raadsïld, die b'J den aankoop van „De Nagtegaal" de Gemeente vertegenwoor digd heeft voor zijn werkzarfnheden een décla- ratie heeft ingediend, terwijl vele raadsleden den indruk hadden, dat zijn bemoeiingen gratis zouden geschieden. Op voorstel van den voorzitter werd besloten de besprekingen hieromtrent eventueel voort te zetten als dit raadslid, dat thans afwezig was, present zal zijn. In de commissie van sociale aangelegen heden werd benoemd de heer van Riessen. By de aanwijzing van de plaats voor een nieuwe School D te Overveen werd besloten als plaats van vestiging te bestemmen de z.g. gronden van Gehrels, terwijl een amendement- Prinsenberg cm de school te bouwen op de z.g. gronden van Eldering om advies naar B. en W. ging. De overige punten werden aangenomen. Speciaal adres voor Handwerk, Baby- Goederen, Kousen, Sokken, Tricotages en Flanellen Ondergoederen. ZIET OHZE LAGE PRIJZEN. Speciale aanbieding GEBRUIKTE PIANO's vanaf 115. w.o. een schitterende Duitsche Piano, merk „August-Dassel", zwart gepol. voor slechts f 225. Verder een „Grunert" p'-no f 440 en een „Simmerman" piano voor f 3i„. Te zien en te bespelen by v. ZANDBERGEN, voorheen J. DE HAAN, Julianapark 64, Haarlem-Noord. COMMISSIE KONINGINNEDAG TE BLOEMENDAAL. Naar wij van bevoegde zijde vernemen heeft de Commissie Koninginnedag in haar vergade ring van 14 October jJ. besloten, in haar ge heel af te treden. Verschil van meening tus schen haar en het bestuur van de Vereeniging Bloemendaal's Bloei blykt hiervan de reden te zijn. Wij betreuren het zeer, dat door deze Commissie, die tien jaar achtereen heeft ge toond, een Koninginnefeest te organiseeren, waarop de bevolking trotsch kan zyn, tot een dergelyk besluit is gekomen. Van harte hopen wij dan ook, dat het alsnog gelukken zal, stap pen te doen, welke het mogelijk maken, onze Koninginnefeesten op 31 Augustus ook in den vervólge te doen plaats hebben. TECI-3NÏSGH BUREAU

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1932 | | pagina 1