is" s A. Walvisch LIPPITS K«!eibaKdej Bel}.- en JEUGDDIENST Sto kt onze EERSTE kwaliteiten P. RUTTI N VAN BSEEMEN's Brantaflrataile! VOOR WOL «I. C. J. (BH - CUISINIER WILD EN GEVOGELTE 26e Jaargang, 23 Octc&er 1932. Gegarandeerde oplage 400O exemplaren N°- 43« ALGEMEEN WEEKBLAD voor Bloemendaal - Overveen - Aerdenhout - Bentveld - Vogelenzang - Duinlustpark - Santpoort - Haarlem en Westelijk Heemstede Bureau voor Redactie, Administratie en Advertentiën Cruquiusstraat 19. Haarlem Telefoon 14743. Postgiro 191387 Bijkantoor te BloemendaalBloemendaalscheweg 42 DIRECTIE: F. C. DERKS VERANTWOORDELIJK REDACTEURMr. P. TIDEMAN DE TWENTSCHE BANK N.V. LIPS9 Klussiniichtmg en Kofferkluis. Agenda. PLAATSELIJK NIEUWS. Bloamendaa scheweii 59 6' Tel 22184 Bloemeüdaa'scln Kipjes en Pannskoek;es J. A. ELDERING 314, Baar em. (Pos* OverveeiO Vereenigsng voor Jeugdwerk - Bloemendaal. voor ouderen op Zondag 30 October 1932 des avonds half acht in het Jeugdhuis. Spreker: Prof. Dr. H. A. DEN HARTOG, Amsterdam C. C A S S E E Bieeiwapjn „DE DAHLSA" ART jSTIEK BLOEMWERK Vsrhindingsweg Bloemendaal. Iel 22330 BRUIDSWERK KRANSEN Vlselih©n€f@l P. VAN DER STAD KL. HOUTSTRAAT 136 - TEL 10188 „(Jitzentilufl va» Diners aan Smis" Jordensslraat 74, Haarlem. Tel. 13132 Fiijscowan' wordt on aanvrage toegezonden. BADSSER BE DEMI'S, WINTERJASSEN f 40.-, f 48.- HEERENCOSTUMES f 43.- en liaogsr Jet Bloemendaalsch Weekblad ADVERTENTIEN Advertentiën per regel 1 0 15 Vraag en aanbod, 4 regels f 0.35, bij vooruitbetaling Elke regel meer i 0.10 Advertentiën bij contract belangrijke korting ABONNEMENTEN Abonnementenprijs bij vooruitbetaling 1 1.75 per half jaar Abonnementen kunnen steeds ingaan, maar zijn verbindend voor het loopende halfjaar. «Ml IIII IIMI II I II. lil I .11111 IHI IIMl III III II—111111111111 BLOEMENDAAL - BLOEM EN D^ALbCHE WEG 147 Voorh. Chef Damessalon v Oploo. PERMANENT-WAVE OND. MARCEL Watergolf Ma iicure TEINTURE Massage Tel. 13102 - Tempelierstr. 36 - Haarlem, EERSTE BLAD. Schouwburg Jansweg. Zondag 30, Maandag 31 Oct. en Dinsdag 1 No vember, 8.15 uur, De Revue Holland—Afrika. Bioscopen. Rembrandt Theater: Bon verwoest leven. Cinema Palace: Zwei in einem Auto. Luxor Theater: Indiaansche Liefde. EEN HULDIGING. Eenige weken geleden berichtten wij, dat de leden van den Raad een zilveren plaquette had den doen vervaardigen voor het onlangs afge treden Raadslid den heer de Waal Malefijt. Woensdagmiddag heeft de aanbieding van deze plaquette door het college van B. en W. plaats gehad ten huize van den heer de Waal Malefijt, waarbij de Burgemeester gelegenheid vond, de verdiensten van den heer de Waal Malefeit als Wethouder en als Raadslid in het licht te stellen, waarna de beer de Wsai Male fijt een woord van erkentelijkheid sprak. VRIENDEN DER WIJSHEID. Dr. J. D. Bierens de Haan, uit Aerdenhout., zal Dinsdag 1 November a.s., 8 uur 's avonds, in het gebouw van den Protestantenbond te Haarlem voor den Kennemer Kring spreken over: Het begrip van de geeste'ijke godiliefd? bij Spinoza. Belangstellenden kunnen worden geïntro" duceerd. VRIENDEN DER NATUUR.' In het jeugdhuis „De Merel" van de Haar- lemsche A. J. C. wordt een natuurhistorische tentoonstelling gehouden: „Het najaar"; de planten-collectie is door leden op wandelingen bijeengebracht. EEN GOED MENSCH. Op 25 dezer is te Heemstede zacht en kalm overleden de bekende oud-directeur van den Schouwburg Jansweg, late? van den Stads schouwburg, de heer tï. J. van Gasteen, die ook al3 amateur-tooneelspeier naam lnd. Hij w rd ruim 80 jaar. TENTOONSTELLING „IN DE 18 PROVINCIëN". Stand Zuiderzeewerken, De tentoonstelling die onder den naam „In de 12 provinciën" in het Gebouw der Firma Gerzon wordt gehouden, bevat onder meer een inzending schilderden van het Historisch Ge nootschap „De kop van Noord-Kolland met de eilanden Texel, Vlieland, Terschelling en Wie lingen", welk Genootschap gevestigd is te Den Helder. Tevens sluit zich daarbij aan de be langwekkende stand: „Zuiderzeewerken". Onder schilderijen worden hier in hoofdzaak verstaan land- en zeekaarten. Het Genoot schap bezit hiervan eenige zeer oude- en zeld zame exemplaren. Daar hangt b.v. de oudste bekende kaart van Noord-Holland, door Wil lem Hendrlcus Croock 1529, en de oudste kaart van Wieringen 16e eeuw, zoomede een kaart van Texel, door P. Bruir.sz, 1594. Be halve dezen, telden wij van Holland, het Graaf- onze dankbare hulde! schap Holland en Noord Holland wel te zamen een negental, eveneens zeer oude uitgaven, varieerende van plus minus 1550 tot plus minus 1700. Daarbij zijn niet gerekend de kaarten van Hollands Noorderkwartier in 1288 en in 1300, volgens Mr. G. de Vries, reap. Dr. A. A. Beekman. Al deze met zorg en smaak uitgevoerde landkaarten zijn een rustige be schouwing overwaard; men kan er zoo duide lijk uit zien, hoe het noordelijk deel van N. Holland, boven den ouden West Frieschen dijk, in verloop van tfjd op de zee is veroverd, hoe al die polders daar geboren werden. Kaar ten van de kust aan den Helder in 1694, van de Texelsche stroomen, Marsdiep, het Nieuwe- diep en van de eilanden Texel en Terschelling en vele andere vragen mede de aandacht, evenals de zeven afbeeldingen der landing van de Engelsehen en Russen in 1799, of een kaart van de verkaveling der Wlerlngerwaard, prachtig geteekend met een omlijsting van familiewapens. Verschillende oude gravures, maar colt kaarten van jongen datum, b.v. die van de eerste reis der onderzeeboot „Luctor et Emergo", kommandant Koster, van Vlissin- gen naar Nieuwediep op 10 Juli 1906, door H. Quispel, zijn het bezichtigen overwaard. Ten slotte bevat de inzending, die In het voorbij gaan gezegd „nog geen twintigste deel bevat, van de kostbare verzameling van dit Genoot schap, nog diverse topografische- en Water- staatskaarten. Wat ons op den stand: „Zuiderzeewerken" het eerste trof was een kolossale maquette van den afsluitdijk; duidelijk ziet men daaraan hoe deze dam, met zijn 94 M. voetbreedte en kruinhoogte van 7.50 M. boven AmsterVamsch cell, geconstrueerd ls, welke zijn samenstel lende elementen zijn, en men krijgt eens te meer ontzag voor dit geweldig bolwerk, dat de Zuiderzee terug houdt bij zijn aanvallen op het pas verkregen land onze 12e provincie. Van die nieuwe provincie vindt men hier twee maquettes der dorpen Sluis I, Slootdorp en Sluis UI, Middenmeer; heel natuurgetrouw en op schaal zijn hier de hulzen voorgesteld, dte deze dorpen reeds tellen, zelfs de boomen zijn op schaal vervaardigd, zoodat men wel een goed idee van deze jonge gemeenten krijgt. Van de huisies zijn er ook modellen op groote schaal, en bouwkundige teekeningen. De hui zen zijn wat klein van inhoud, hoogstens ge schikt voor gezinnen met niet meer dan twee kinderen. Van de landbouwschuren, zoowel van die met recht- als die met geknikt dak, geven een naar flinke modellen een duidelijke voor stelling. Tal van teekeningen laten zien, hoe de verschillende openbare gebouwen er uit zien, of zullen uit zien als ze voltooid zijn, zooals b.v. de Ned. Herv. kerk te Slootdorp, de school, de Oostzijdebrink, de R. K. Hulpschool, de Ger. kerk, Wijkgebouw, de R. K. school, Gym- nastiekgebouw, café-restaurant, enz. enz. Ook van boerderijen treft men diverse teekeningen, doch dit zijn aPen nog slechts schetsontwerpen. Van de landbouwschuren vindt men er ver schillende ijzeren geraamten. De gemalen Lee mans en Lely zijn fotografisch afgebeeld. De geheele verzameling bevat nog tal van verdere gegevens, te veel om ln dit bestek te noemen; alleen willen wij niet onvermeld laten, dat er ook een groot monster keileem te zien is, de bouwstof, die zulk een groote rol bij het maken van den dijk speelde. Ook stippen wj) nog aan, dat hier ansjovis en brochures te koop zijn, voor het bekende goede doel. De voornaamste vraag, die zich bij het zien van dit alles aan ons voor doet is wel deze: wat mogen wij als opbrengst van den Zulder- zee-boctem verwachten? Ook hieroo ^~eft deze tentoonstelling reeds een gedeeltelijk en een heel bevredigend antwoord. Wij lezen daar n.l. dat de 2e oogst van den WieringermesrpoMer per 3 millioen K.G. zaad bedroeg, orgev. 4,5 millioan K.G. stroo, rogge, gerst en tarwe. Als gezegd, is deze tentoonstelling, (de eerste die bovengenoemd Genootschap hield) uiterst be langwekkend, en wij brengen een woord van hulde aan den heer KI. F. Oortgijsen te Den Helder, die de ziel is van dit Genootscnap en die dit alles wist te verzamelen. De schepper onzer 12e provincie, Dr. C. Lely, wiens portret hier een eere-plaats inneemt, verdient bovenat COMESTIBLES, FIINE VLEESCHWAREN DELICATESSEN. Heelt U onze h e e r I ij k e al geproeid IETS FIJNS BIJ DE THEE WETlIG GEDEPONEERD WILD EN GEVOGELTE. Bronsteeweg 36 Telefoon 28055 HEEMSTEDE. Telefoon 15739 Het beste adres voor prima Prima Bü? CHCOKTs CENTRALE VEftWARïïÈING Concuireerende prijzen voor VOORBRACHT VAN J. STRÏJBOS IN „BOEIÏENROODE". Donderdag 20 dezer was do groote boven zaal van „Boekenroode" dicht b:zet met een luisterende schare, dis een der meest populaire figuren van Aerdenhout, de heer J. Strijbos, onder zijn gehoor had verzameld. Spreker be gon met de voorlezing van een zijner opstellen, waarin hjj het ontstaan en de vorming onzer vaderlandsche bodem, de eigenaardigheden en bijzondere schoonheden van onze flora en fauna, de eigendommelijkheden en karakter eigenschappen onzer bevolking, op de hem eigen, prettige wijze duidelijk maakte. Daarna schetste hij, aan de hand van talrijke lantaarn' platen, het ontstaan en den bouw onzer dui nen, wees op de beteekenis van helmbeplanting, vergeleek het helm bij een filter, die de voe dende bestanddeelen ontleent aan het zaad, dat over haar waait en dus zonder zandbeweging gedoemd is te sterven. Verschillende visschen, ja zelfs de walvisschen zijn in hun soort ook eigenlijk filters en zulks van het plankton, dat zich in het zeewater bevindt. Uitvoerig werd toen stilgestaan bij het leven onzer strand- en moeras vogels. Merkwaardig waren daarbij de mededeelingen omtrent het leven der reigers. De heer Strijbos heeft deze die ren dag in dag uit bespied van een uit een door hem gebouwde uitzichtkooi, die op elf meter lange palen was opgericht nabij eenige relger- neaten. In het prille voorjaar verschenen de eerste mannelijke reigers op de oude nesten: zij lieten al spoedig hun lokkreten nooren, namen den strekstand aan met opgeheven hals cn kop, lokkend met het kale roede plekje aan •den hals. Da reigertaai kent zes verscnillende roepen. Den medewerker van den heer Strijbos komt de eer toe, dit ontdekt te hebben. Men heeft verschillende reigers hierop getest cn in derdaad had elke (nagebootste) roep steeds de- bepaalde uitwerking. De „oude rakker", zoo als spreker de reiger noemds, die op ztjn fotc was opgenomen, slaagde er al spoedig in eer twee-jarige jongedame (juiste leeftijd wordt door het veerenkleed aangewezen) als gezellir te bemachtigen. De oudere dames-vogels had den blijkbaar allen reeds een echtgenoot gevom den, want eer3t moeten dia oudere onder dak ijn, voor de jonge huwbare vrouwtjes een beurt krijgen. De reiger begon nu het oude, grove nest wat op te knappen, werkte hieraan zelfs 's nachtsdoor, getuige da roode takjes, die de heer Strijbos 's avonds tevoren op den grond had uitgestrooid en die hij 's mórgens vroeg daarna reeds in het nest verwerkt zag. Toen de jonge reiger begon ta broeden, stak er een horizontaal ingevlochten tak boven het nest uit, ter hoogte van den kop van den broedende vogel. De heer Strijbos boog daarom dien tak wat naar beneden, vond hem echter daags daarop weer op zijn oude plaats, herhaalde dit spelletje nog een paar maal, totdat hem Ineens de bedoeling van dien hinderlijken tak in het oog viel. Het was eenvoudig een beschermende leunir.g, die de toekomstige jonge vogels moest behoeden uit het nest te vallen. Het nest lag namelijk erg hellend op den seheeven kop van den boom. Toen de jonge vogels geboren waren, bleven ze den eersten dag zonder voedsel, doch den tweeden, kregen ze him eerste maaltijd, en die werd hun niet gevoerd uit den krop, zooals bij vogels gebruikelijk, die het dan met hun bek in de snaveltjes der jongen brengen; neen de Belast zich met Begrafenissen en Crematie. Telef. Ini, No. 22444 Bloemendaal Straatweg 48 Bakenesseigracht 78 - Schouwtjeslaan 23 Telef. 10070 telef. 10848 HAARLEM Oiigineele ontwerpen voor tuinaanleg. Bekroond met hoogste onderscheiding W. BEUWDEK heer Strijbos zag nu bevestigd, wat hj ree'ds lang vermoedde: De reiger voedt zijn jongen met een soort pepton, door hem zelf gefabri ceerd, en dat iiy voor hun opdischt op den bodem van het nest. Nu, de tweede dag ge bruikten de jonge vogels iets van het hun ge- bodene, doch spoedig vielen ze weer uitgeput neder. Papa ruimde toen de tafel weer op, en ontfermde zich over hetgeen overgebleven was: stukjes visch, garnalen en dergelijken, die voor de maagjes der kleiner, nog te groot waren. Dag en dag voedde de reiger op deze wijze zijn kindertjes, en ze werden kloek en sterk, en zj schreeuwden eiken dag steeds harder om hun pepton. Als vader dan op het nest verscheen vlogen ze hem om strijd letterlijk om den hals, want al dat drinkkan en stoeien, maakte vader zoo draaierig, dat hij. nolens volens, wel het diner serveeren moest. Dit alles en nog veel meer, nam de heer Strj- bos waar, en men krijgt respect voor zijn taai geduld en uithoudingsvermogen, om in strenge koude, met opoffering van nachtrust, de natuur op deze wijze haar geheimen te ontwringen. Het woord van hartelijken dank aan het einde der voordracht hem door den voorzitter der B. A. B. gebracht, was dan ook alleszins verdiend. TENTOONSTELLING „IN DE TWAALF PROVINCIëN", BOVENZAAL GEBOUW GERZON, HAARLEM. Ten bate van de oprichting der Kinderbewaarplaats Haarlem- Noord. Toen de heer Strijbos Donderdag in „Boe kenrode" met woord en beeld vertelde, hoe veel schoons, belangrijks en goeds rins vader land bezit, roerde hij één voornaam punt niet aan: dat is, hoe fijn men in ons kleine Hol land overal snoepen en smullen kan. Enfin, dat lag zeker niet in zijn l(jn. De Vereeniglng tot oprichtig eener Kinderbewaarplaats in Haarlem-Noord, in samenwerking met de firma Gerzon, haastte zich Zaterdag om deze tekortkoming te herstellen, en hoe! De lift van Gerzon's Modepaleis brengt U in een oog wenk uit de sfeer der Groote Houtstraat ln een wereld der eplcuvisten, waar jonkvrouwen in het nationaal costuum onzer provinciën, U met een keur van gebak, suikergoed en fruit wachten. Hier is Holland op zijn best! Hier wedijvert elke provincie om eigen schoonheid der alouden kleederdracht, eigen voortbreng selen van kunst en goeden smaak, dit laatste in dubbelen zin, en eigen oud-vaderlandsche gastvrijheid te toonen. Want in het ronde staan tal van knusse huisjes, zoo uit de ver schillende provinciën hierheen gevoerd, en de bewoonsters zien niets liever dan dat elkeen vrijmoedig en zonder plichtplegingen hun wo ningen binnengaat, en een klein stoffelijk aan denken aan dat bezoek meeneemt, in ruil waarvoor dezen dan hunne bijdragen kunnen offeren voor het goede doel: de oprichting van boven aangeduide Kinderbewaarplaats. Welk huisje zullen wij het eerst bekijken De keus is wat lastig, doch charïté bien or- donné commence par soi-mêrne, en daarom beginnen wij met onze eerste visite af te steken in „Het huis met de luifel". AJs niet reeds dit typische gebouwtje, een copie van> zyn naamgenoot in de Kruisstraat en door den eigenaar van dit laatste hier belangeloos ge schonken, het ons duidelijk maakte, de na tionale dracht met den flotteerenden kap der Hollandsche boerinnen, liet geen twijfel over: wij zijn hier in het hartje der provincie Noord- Holland. Hier wordt ons het beste geboden, wat Droste Van Houten, Union, en hoe al die "hocolade-koningen mogen heeten, die dage- 'ijks het menschdom hun lekkernijverheugenis brengen hier vindt men Verkade's koeken, bis- "uits, bcnbon3 in de grootste verscheidenheid; daarnaast staan flessc'hen en flacons uitge stald, gevuld met soepen en sausen, geheel gereed voor onmiddellijk gebruik; doch naast al dat heerlijks vindt men er ook bloembol len van Van Tubergen, zeep in diverse soorten van „het Klaverblad" (diens huishoudzeep schijnt iets nieuws te zijn), papier van Van Gelder en Zonen, en een uitgebreide collectie] NAAR HET TETTERODESTRAAT 104. Alles tegen fabrieksprijzen. Onze kleuren zijn gegarandeerd. JJ Jumperwol, 100 gr. 47 ct. Pulloverwol 55 ct. Shawlwol 69 ct. Babywol (Postduif) 69 ct. Zeelandwol 65 ct. Engelsche Sajet 39 ct. Sportwol 59 ct. Camisolewol 47 ct. Wol met Zijde, 50 gr., 24 ct. Speciaal adres voor Handwerk, Baby- Goederen, Kousen, Sokken, Tricotages en Flanellen Ondergoederen. ZIET ONZE LAGE PRIJZEN. ANNO 1861 BL.WEG 60 - BLOEMENDAAL TEL. 23280 (2 lijuen). OPGERICHT 1870 Dames- en Heerenkleermaker - Bontwerker rETTERODESTRAAT 59 - TEL. 13649 zilverwerk der firma Schoorl, Zaanlandsch enz. enz. Tegenover het „Huis met de luifel" is een tuin aangelegd, met wit-gelakte tafeltjes en stoelen gestoffeerd, grenzende aan een ruim prieel, rondom behangen met druiventrossen, waar een keur van het fijnste, dat ooit het Westland voortbracht, den koopers tegenlacht. Verried niet reeds het kostuum der bewoners van dit prieel dat wij hier in Zuid-Holland zijn; zonder twijfel zou de tentoonstelling van ai dit fruit ons onmiddellijk het Westland doen herkennen. De boerinnetjes schenen ai dadelijk bij de opening goede zaken te maken, hun waar is trouwens heel billijk in prijs, en overal zagen wij bezoekers snoepen van de door hun ingeslagen kartonnon schaaltjes met druiven De voorraad is echter onuitputtelijk, want da gelijks is er weer versche aanvoer. Via een theekoepeltje, overgeplant van de boorden van de Vecht, waar Utrecht haar be zoekers ontvangt, bereikt men het marktplein in Arnhem. I>e wekelijksche markt is in vol-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1932 | | pagina 1