3 Electro Technisch Radisbnreai P. A. TAMMER Stookt onze EERSTE kwaliteiten E E E UTT Bloemendaais Crisiscomité LIPS9 Kluisinnchfing en Kofferkluis. Vereeniging voor Jeugdwerk Bloemendaal BIBLIOTHEEK Baim Zoon P. VAN DER STAD WILD EN GEVOGELTE 26e Jaargang. 4 November £932. No. 44. ALGEMEEN WEEKBLAD voor Bloemendaal - Overveen - Aerdenhout - Bentveld - Vogelenzang - Duinlustpark - Santpoort - Haarlem en Westelijk Heemstede Bureau voor Redactie, Administratie en Advertentiën Cruquiusstraat 19, Haarlem Telefoon 14743. Postgiro 191387 Bijkantoor te BloemendaalBloemendaalscheweg 42 DIRECTIE F. C. DERKS VERANTWOORDELIJK REDACTEUR: Mr. P. TIDEMAN DE TWENTSCHE BANK N.V. Kleverlaan 176 hoek v. d. Meerstraat, Haarlem. Tel. 14753. 1 P. A. TAMMER t Agenda. PLAATSELIJK NIEUWS. Bloemendaalscheweg 59-61 Tel 22184 Bloemendaalsche Kopjes en Pannekoekjes C. CASSEE WIJ EXPOSEEREN TEN BATE VAN HET van C. J. LANOOIJ Pottenbakker te Epe. J. A. BOSKAMP 8l Zn. OVERVEEN Telefoon 11110-10956 R. VAH BREEMEN's Brandstoffenbandel Bloemenmagazijn „DE DAHLIA" ARTISTIEK BLOEMWERK Verbindingsweg Bloemendaal, Iel 22338 BRUIDSWERK - KRANSEN G. VI DES KIST - Cuisinier D. VOERMAN. Gegarandeerde oplage 400ü exemplaren Het Bloemendaalsch Weekblad ADVERTENTIEN Advertentiën per regel10.15 Vraag en aanbod, 4 regels f 0.35, bij vooruitbetaling Elke regel meer f 0.10 Advertentiën bij contract belangrijke korting ABONNEMENTEN Abonnementenprijs bij vooruitbetaling f 1.75 per half jaar Abonnementen kunnen steeds ingaan, maar zijn verbindend voor het loopende halfjaar. BLOEMENDAAL - BLOEMENDAALSCHEWEG 147 JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ■4 -4 <1 -4 Hiermede hebben wij het genoegen U te berichten dat wij onze zaak in electrische Lampen, Kachels, Strijkbouten, Schemerlampen, Radio toestellen, Stofzuigers, enz., op Zaterdag 5 November a.s., 's namiddags 4 uur, zullen openen Wij maken van deze gelegenheid gebruik ons beleefd aan te bevelen voor alle mogelijke aanleg van Licht-, Kracht- en Schei-installaties, benevens het verrichten van alle reparaties op electriseh- en radio- gebied, welke vakkundig en uiterst billijk door ons uitgevoerd zullen worden. Wij dienen U gaarne gratis van advies en noodigen U beleefd uit tot een bezoek aan onzen nieuwen winkel. KLEVERLAAN 176. Erkend Installateur G. E. B. e» D» t> 6> 8* e> te te te VVVVTVTVVVTTTTVVVTVVTTVWVVTTVVTVVVWTVVVVVVVTVTT'VVVVTVVVVTTV BIOSCOPEN. Rembrandt Theater: Quick, de Clown. Cinema Palace: De danseres Barberina. Luxor Theater: Tarzan. SCHOUWBURG JANSWEG. Zondag 6 Nov. 8.15: HollandAfrika. Dinsdag 15 Nov.: Noaoh. STADSSCHOUWBURG. Vrijdag 8 uur: Masker en Mensch. Zaterdag 8 uur: De Doofpot. Zondag 8 uur: Het Raadselachtige Huis. Maandag 8 uur 15: 'nLot... 'n Nacht... 'nMil- lioen. Dinsdag 8 uur 15: Het Huis der Vreezen. Vrijdag 8 uur: Het Russisch Ballet de Monte Carlo. DE AANKOOP VAN „DE NAGTEGAAL" In ons vorig nummer hebben wij in een aan- teekening over den aankoop van „.De Nagte- gaai" en wat daaromtrent in de laatstgehouden Raadsvergadering is opgemerkt, medegedeeld, dat de heer Cassee omtrent het berekenen van provisie met den Burgemeester van gedachten gewisseld had, waarbij de Burgemeester zou hebben verklaard, zich met een en ander te kunnen vereenigen. Ons wordt verzocht, mede te deelen, dat deze gedachtenwisseling zich heeft bepaald tot de vraag van den heer Cassee aan den Bur. gemeester, of het berekenen van provisie be zwaren, aan de wet ontleend, kon ontmoeten. De Burgemeester heeft den heer Cassee mede gedeeld, dat hier geen sprake van kon zijn In nadere beschouwingen is men echter niet getreden. JUBILEUM. Dinsdag 1 November jubileerde het Kappers huis, Smedestraat 21 te Haarlem. Het was dien dag n.m. 5 jaar geleden dat de heer P. A. v. Dam zijn kapsalon op zeer kleine schaal ves tigde in de Smedestraat tegenover het tegen woordig adres. De vakkundige leiding van. den jubilaris, zijn energie hebben de zaak een uitbreiding ge geven, waarop hij Dinsdag j.l. met trots mocht terugzien. Van verschillende zijden werden bloemstuk ken bezorgd, een bewijs hoe zeer het werk van den heer v. Dam op prijs wordt gesteld Een jubileum geeft altijd een 'wijle rust en ziet men terug op den afgelegden weg. Dat was hier echter niet het geval, want „Steeds voor waarts" klinkt het in het Kappershuis. COMESTIBLES, FI'INE' VLEESCHWAREN DELICATESSEN. Heeft U onze h e e r I ij k e al geproefd IETS FIJNS BIJ DE THEE WETTIG GEDEPONEERD Belast zich met Begrafenissen en Crematie. Telef. Int. No. 22444 Bloemendaal Straatweg 48 I I I I 1 fw I 1 I I 1 Uitbreiding was noodig want de zaak van den heer v. Dam heeft een vermaardheid gekregen, ook buiten Haarlem, zoodat op den jubileum dag een nieuwe kapsalon werd ingewijd en wel te Hillegom aan den Hoofdstr. 77. Het zal onnoodig zijn mede te deelen, dat ook dat Kappershuis aan de eischen voldoet die aan een modern ingerichte damessalon gesteld kun nen worden. Na de plechtige inwijding van het nieuwe filiaal sprak een vriend van den jubilaris enkele vriendelijke woorden, waarmede de capaciteiten van den heer v. Dam en zijn medewerkers naar voren werden gebracht. Ook het Kappershuis te Hillegom zal onge twijfeld de vermaardheid krijgen die het Huis te Haarlem in zoo ruime mate geniet. Wij wenschen den heer v. Dam nog vele jaren van stijgend succes, zoowel te Haarlem als te Hillegom. EEN VOORDRACHT VAN H. C. VERKRUYSEN IN HET JEUGDHUIS. Op Vrijdag 11 November zal de heer H. C, Verkruysen in het Jeugdhuis te Bloemendaal een voordracht houden met film en lichtbeel den over het schilderachtige oude Beiersche stadje „Rothenburg", terwijl mej. Marchall eenige liederen voor zal dragen, een en ander ten bate van het „Babyhuis" aan de Leidsche Vaart van de afdeeling Haarlem v. d. Ned. Vrouwenbond. Het belooft eene interessante, mooie avond te worden, zoodat wij het Bloe mendaalsch publiek een bezoek ten zeerste kunnen aanbevelen. Toegangsbewijzen a f 1.50 en f 1 zijn te ver krijgen aan het Jeugdhuis en Mollaan 7. KEKKCONCERT. Op a.s. Maandag 7 Nov. 's avonds half acht, wordt in de Rem. Kerk aan de Wilhelmina- straat te Haarlem, een kosteloos toegankelijk kerkconcert gegeven door het Rem. Zangkoor met medewerking van mevrouw Lorentzvan Vollenhoven, viool, de heer J. J. Poolman, fluit en de heer J. Pardoen, orgel. Bakenessergracht 78 - Sch ouwtjeslaan 23 Telef. 10070 Telef. 10848 HAARLEM Origineele ontwerpen voor tuinaanleg. Bekroond met hoogste onderscheiding. W. BEUNDER. Opening van de bibliotheek a.s. Dinsdagavond van hab acht half negen en Woens dagmiddag van een tot twee uur in het jeugdhuis. De biblioiheek bevat circa 1800 boeken voor kinderen van 10 jaar en ouder en voor volwassenen. De inschrijving kan niet plaats vinden op de uitdeelingsuren, doch men kan eiken dag zich laten inschrijven bij de concierge van het jeugdhuis. Leeskaart voor het geheele seizoen 25 ets, catalogus ook 25 ets. MEISJES, GAAT DAAR HEEN. Men verzoekt ons melding te maken van den Propaganda-avond, door de Bloemendaalsche Driehoekmeisjes Zaterdag 5 November 1932, des avonds te half acht in het Jeugdhuis te houden. Het programma luidt: „Symbool en Werkelijkheid" (8 tooneeltjes, v3ie de beteekenis van het Drie- hoekwerk verduidelijken) Reidansen. N. M. C.-film. Opgenomen op den nationalen N. M. C.-dag 5 Mei 1932 te de Bilt. Bloemendaalsche meisjes komen er in voor! De toegang is vrij voor meisjes en voor oudere belangstellenden. Collecte tot dekking der onkosten. CURSUSSEN VOOR WERKELOOZEN IN HET JEUGDHUIS. Het ligt in de bedoeling om egdurende de win termaanden eenige voordrachten of cursusavon-' den te doen houden over tuin- en landbouw en over de auto-motor. Zij die aan deze cursussen wenschen deel te nemen, moeten zich aanmelden bij ce concierge van het Jeugdhuis op Maandag 7 INovember tus- schen 7 en 8 uur. Het cursusgeld zal zeer laag gesteld worden. EEN TENTOONSTELLING. In de toonkamer van binnenarchitectuur van de firma J. A Boskamp en Zn., Bloemendaal scheweg 254 te Overveen wordt tot 15 dezer een tentoonstelling gehouden van borden van den bekenden sierkunstenaar C. Lanooy. Deze borden bewaren door een signatuur aan de ach terzijde de herinnering aan de crisis 19311932. Van de opbrengst de borden kosten f 15 wordt f 2.50 beschikbaar gesteld voor het crisis comité. Een aanbeveling, om deze expositie te gaan zien is welhaast overbodig. Het werk van den heer Lanooy toch heeft een zoodanige vermaard heid, dat een gang naar de tentoonstelling on getwijfeld de moeite waard is. In ons volgend nummer hopen we op de ten toonstelling zelve terug te komen. BAZAR JEUGDHERBERG JAN GIJZEN. Vele Bloemendalers zullen misschien wel eens een kijkje hebben genomen in de jeugd herberg aan de Jan Gijzenvaart. In den zomer van 1931 werd deze geopend. Al lang was er in Haarlem behoefte geweest aan een ruime en gezellige Jeugdherberg. Toen dan ook de gemeente Haarlem de afgedankte R.-K. school aan de Kennemer Vereeniging voor jeugdherbergen afstond, werd dit aanbod dankbaar aanvaard. Er was echter veel geld voor noodig, om een oude school te verbouwen tot een ruime en gezellige jeugdherberg, want hieraan worden zeer zeker eischen gesteld: ruime slaapzalen en waschgelegenheden, een gezellig dagverblijf, een ruime keuken, enz. Er kwam geld, maar niet genoeg. Toch heeft het bestuur van de Kennemer Vereeniging niet geaarzeld om de Jeugdherberg „Jan Gij zen" te openen. Dit jaar hebben er al ruim 4200 trekkers (sters) een nacht doorgebracht. Maar de schuld op'onze gezellige J. H. is nog lang niet afgelost. Het bestuur heeft nu op 10, 11 en 12 November een bazar georganiseerd in den Nederlandschen Protestantenbond. Jacobsstraat, Haarlem. Aan dezen bazar is een loterij ver. bonden (prijs per lot 25 cent) met als hoofd prijs een 2-persoons kano. Jeugdherbergvrienden en vriendinnen, doet bier uw Sint Nieolaas inkoopen. HEDEN GEVESTIGD: Brakenburgerstraat lOrd. - Tei. 15120. UITZENDING VAN DINERS EN KOUDE SCHOTELS. Prijscourant op aanvraag. VESTIGING DAMES- EN HEEREN- KLEERMAKERIJ. De heer P. C. J. van Marrelo, voorheen cou peur bij 't Jagershuis, later le coupeur van, de fa. Kreymborg en Co., heeft in de Meester Cor- nelisstraat 114 een dames- en heerenkleermakerij geopend'. Daar de tijdsomstandigheden van dien aard zijn dat er overal en op alles bezuinigd moet worden en dit vooral geldt op de steeds terug keerende noodzakelijke behoeften, waaronder ook vooral kleeding begrepen is, is deze onder nemer er toe overgegaan de prijzen voor Dames- en Heeren-Maatkleedlng zoo laag mogelijk' te houden om zoodoende een ieder in de gelegen heid te stellen goed en goedkoop gekleed te gaan. Aangezien de stoffen rechtstreeks van een ba-lek uit Engeland worden betrokken kan men ervan overtuigd zijn dat d-e lage prijzen niets aan de kwaliteit van stoffen en fournituren afdoen. In de etalage staan de verschillende stoffen smaakvol geëtaleerd. Zooals reeds uit den aanhef blijkt is de heer van Marrelo een eerste klas vakman, hetgeen in een dergelijke branche een eerste vereischt-e is. We kunnen d-an ook een bezoek aan deze nieuwe zaak gerust aanraden, men slaagt er goed en goedkoop. Voor nadere bijzonderheden verwijzen we naar de in dit nummer voorkomende annonce en wenschen den ondernemer gaarne succes. EEN BLOEMENDAALSCHE KUNSTHANDEL. Zooals we in ons vorig nummer reeds mee deelden werd de vorige week Vrijdag de Eerste Bloemendaalsche kunsthandel N.V. aan den Bloemendaalscheweg 79 te Bloemendaal geopend. Het is de moeite ten volle waard om op deze mededeeling terug te komen, want al bestond deze zaak reeds vroeger, de uitbreiding- en de verandering welke deze inrichting onderging is van dien aard dat men bet oude bedrijf er niet in terug zal kunnen vinden. Niet alleen de win kel is veel grooter geworden maar de kunstarti kelen welke er in geëxposeerd worden zijn zoo velerlei dat mer op kunstgebied hier zeker moet slagen. Dit is trouwens ook de bedoeling van den ondernemer, den heer Joh. Karstens, die nu als directeur aan het hoofd van dit bedrijf staat. Bloemendaal had nog geen kunsthandel in den ruimsten zin des woords, men was als het ware genoodzaakt voor het aanschaffen van dei-gelijke artikelen elders te zoeken, dit is nu niet meer noodig. Trouwens ook de prijzen, die vooral te- enwoordig zoo'n belanrijke factor zijn, staan ANNO 1861 BL.WEG 60 - BLOEMENDAAL TEL. 23280 (2 lïjuen). KL. HOUTSTRAAT 136 - TEL. 10188 OPGERICHT 1870 IN HET JEUGDHUIS. Van 4 NOVEMBER tot en met 10 NOVEMBER DAGELIJKS VAN 10—5 UUR. ZONDAG VAN 2—6 UUR. TOEGANG VRIJ. zijn zelfs in vele gevallen nog lager, als gelijk, elders. We wenschen den Eersten Bloemendaalschen Kunsthandel toe dat zulks metterdaad door't Bloe mendaalsche publiek op prijs zal worden gesteld. Om alle artikelen op te noemen, hierin vertegen woordigd ïs niet uit te voeren, heeft ook geen zin, beter .✓kan men dit persoonlijk waarnemen, toch willen we enkele artikelen naar voren bren gen: men vindt er byouterieën op verschillend gebied. Aardewerk van Brouwer, tinwerk van Kamp hof, glaswerk „Leerdam" enz. Een nieuw artikel dat men elders nog niet vindt is houtwerk, b.v. boekensteunen, schemerlampen en dergelijke, welke uit hout vervaardigd worden, dat tijdens den groei door inenting een aparte bijzondere kleur krijgt, zelfs het loof van zulk een ingeënte boom verkrijgt door deze behandeling een bij zondere kleur. Men kan hierover in den winkel uitvoerige inlichtingen krijgen; verder zijn er reproducties van beeldhouwwerk van Anteunis, Den Haag, houtsneden, etsen enz. De ondernemer specialiseert zich tevens op het encradeeren van plaatwerk, schilderijen, en dergelijke; men kan een keus maken, welke lijst men wenscht en deze worcen dan op eigen ate lier gereed gemaakt in den kortst mogelijken tijd. Bloemendaal is door deze reorganisatie in het bezit gekomen van een kunsthandel, die aan de hogst-e eischen volcoet. ONEERLIJKHEID. Te Amsterdam is aangehouden een dienst bode, die zich in haar vroegere betrekking te Bloemendaal aan diefstal van verschillende lijfgoederen had schuldig gemaakt. Tegen een vijftal loopers en bakkersknechts aan een broodfabriek in deze gemeente, is pro ces verbaal opgemaakt, wegens fraude met brood. Zij zijn ter beschikking der politie gesteld.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1932 | | pagina 1