Jeugdhuis PEI80D en SIM. ETALAGE ZOEKWEDSTRIJD. 9. J. OUDE - CUISINIER lo kt onze EERSTE kvaüte'tee ZIEKENHUIS-VERPLEGING WIJNHANDEL Fa. C. CASSEE J. A. BOSKAMP Zn. JeugdbioscGop F. RUTTE VOOR DR ST. NICOLAAS AVOND: BANIER DE KAAN Tel. 10956-11110 Gerookte Paling P. VAN DEM STAD WILD EN GEVOGELTE 2Se Jaargang. 25 rJoveniber 1932. —=1! ALGEMEEN WEEKBLAD voor Bloemendaa! - Overveen - Aerdenhout - Bentveld Vogelenzang - Duinlustpark - Santpoort - Haarlem en Westelijk Heemstede Bureau voor Redactie, Administratie en Advertentiën Cruquiusstraat 19. Haarlem Telefoon 14743. Postgiro 191387 Bijkantoor te BloemendaalBloemendaalscheweg 42 DIRECTIE F. C. DERKS VERANTWOORDELIJK REDACTEUR: Mr P TIDEMAN DE TWENTSCHE BANK N.V. LIPS' Kluisinrichtinci en Kofferkluis. Vereeniging voor Jeugd werk, Bloemendaal. Jeugddienst voor ouderen, Tweede WinterSezïng Bioemeadaa scherceg 59 6' Tel 22184 Sloemandaa'schi lipjes en Pannskoekjes „Uitzend!»!! van Diners aan Luis" ftordi 01 aanvrage tos Agenda. PLAATSELIJK NÏEUWS. C. CASSEE N. VAK BREEMENs Brandsloffenhande1 ItoMpzijn „BE OAHL'A" Verbindingsweg BI semendaal. Tel 223E6 ARÏSTIEK BLOEMWERK BRUIDSWERK KRANSEN W. BEUMBER OVERVEEN DEMI'S, WINTERJASSEN f 40.-, f 48. KEERENCCSTUMES f 48.- en hooger Bezichtigt eerst onze etalages en U slaagt beter. Vischhandel «J> Bailm Zoon Zaterdag 26 Nov., 2 uur i VROOLIJK PROGRAMMA Hoo'dnummer: uit het leven van twee kranige jongens, met BEN ALEXANDER in de hoofdrol Prijzen der plaatsen 4S eent Gegarandeerde oplage 4000 exemplaren. f<SO. 47. Het Bloemendaalsch Weekblad ADVERTENTIEN Advertentiën pei regel1 0.15 Vraag en aanbod, 4 regels f 0.35, bij vooi uitbetaling Elke regel meer I 0.10 Advertentiën bij contract bolangrljke korting ABONNEMENTEN Abonnementenprijs bij vooruitbetaling I 1.75 per halt jaar Abonnementen kunnen steeds ingaan, maar zijn verbindend voor het loopende halijaar. BLOEMENDAAL BLOEMENDAALSCHEWEG 147 De wedstrijd in ons vorig nummer aange kondigd bestaat uit het volgende: Bij onderstaande winkels in Bloemendaal en Overveen en in het Kleverpark liggen vanaf Vrijdag 25 Nov. tot Woensdag 30 Nov. in de etalages verkeerde artikelen, d.w.z. artikelen die in den winkel waarin ze geëtaleerd liggen niet te koop zijn. Het is nu de bedoeling dat onze lezers ver tellen welke artikelen dat zijn. Ter vereenvoudiging hebben we de winkels in twee groepen verdeeld, t.w. Bloemendaal en Overveen in één groep, en het Kleverpark ook in een groep. Men kan dus volstaan m't slechts één greep in te zenden. Inzendingen kunnen geschieden onder motto „Etalage zoekwedstrijd" tot Woensdag 30 November des middags 12 uur aan één van onze adressen aan den kop van ons blad ver meld. De inzendingen moeten bevatten de namen van de winkeliers met vermelding welk artikel men gevonden heeft. We merken nog even on dat het mogelijk is dat in één etalage 2 artikelen kunnen liggen die er niet verkocht worden, men lette dus goed op. Als prijzen loven we uit: le prijs f 10.te besteden hij een der deelnemers, 2e prijs f 5. idem, en 3e prijs f 2.50 idem. Lijst van deelnemers te Bloemendaal en Overveen: Ankersmit, Bloetmendaalscheweg, Overveen. J. A. Boskamp en Zn., Bloemendaalscheweg, Overveen. Vischhandel J. Bolm en Zn., Bloemend.weg 60, Bloemendaal. Firma Anton Cassee en Zoon, Woninginrich ting, Kerkplein 12, Bloemendaal. Fa. C. Cassee, wijnhandel, Bloemend.weg 48, Bloemendaal. ZONDAG 27 NOVEMBER 1932. 's avonds half 8 in het Jeugdhuis. SPREKER: Ds. D. TROMP te ZANDVOORT. Toegang VRIJ. op WOENSDAG 30 NOVEMBER 1932 - des avonds acht uur. Spreker: Ds. J. C. VAN DIJK te Bloemendaal. Onderwerp: VICKI BAUM. KAARTEN voor de serie lezingen f 2. KAARTEN voor 1 lezing f 0.75. Verkrijgbaar aan het Jeugdhuis, Bloemendaal. Firma P. Crama en Zonen, wol en manufac turen, Bloemendaalscheweg 105, Bloemendaal. Plet Sigarerihuis H. Dalman, Bloemend.weg 263, Overveen. Maison Denijs, Bloemendaalscheweg 101, Bloemendaal. Eerste Bloemend. Kunsthandel, Bloemend. weg 79, Bloemendaal. Franken's Broodfabrieken, Korte Klever laan, Bloemendaal. Frar ken's Broodfabrieken, Bloemend, weg, Overveen. Drogisterij Haaks, Bloemend.weg, Overveen. Het Bloemendaalsch Warenhuis, Korte Kle verlaan 26, Bloemendaa!. Sigarenmagazijn Insulinde, BI remend.weg 24, Bloemendaal. Fa. Kroese, Slagerij, Bloemendaalscheweg 230, Overveen. A. G. Kruup. bloemenmaga ujn, Bloersen- da"lscheweg 267, Overveen. Gebrs. van R'essen. groenten en fruithandel, Bloemend.weg 67, Bloemendaal. Gebrs. van Riessen, groenten en fruithandel. B'oemend.weg 261, Overveen. Firma P. Rutte, Comestib'es, Bloemendaal scheweg 5961. BloemendaaU' Drogisterij W. Scheepstra, Bloemend.weg, Bloemendaal. H. V. Tempo, Korte Kleverlaan 70, Bloe mendaal. J. Tuileman. Zijlweg 10, Overveen. J. van Twisk, sigarenmagazijn Bloemend.- weg 80, Bloemendaal. J. W. "C. v. d. Veer, huish. art., speelgoede ren, Bloemend.weg 73, Bloemendaal. J. Vermeer, in groenten en frujt, Korte Kleverlaan 40, Bloemendaal. Sporthandel J. G. Verbeek, Kerkplein, Bloemendaal. A. G. van Wijk, in comestibles, Zijlweg 5, Overveen. A. Zetstra, Korte Kleveriaan 2224, Bloe mendaal. Kleverpark: P. A. Tammer, Kleverlaan 176, hoek v. d. Meerstr. Sigarenmagazijn „Confionza", Santpoorter- plein 1. C. E. Toeset, groenten- en fruithandel, Mr. CorneHsstr. 40. Banketbakkerij J. A. van Zanten, Klever parkweg 21a. Luxe Brood- en Banketbakkerij J. van Ves- ~em, Kleverparkweg 10. Frankens Broodfabrieken Santpoorterstraat. R. E. W. O. fijne vleeschwaren, Kleverpark weg 6. Sigarenmagazijn J. Kamp, Volserstr. 10, hoek Aelbertsbergstr. Fa. van Vastenhoven, Ostadestraat 4. E. de Rek, Ostadestraat 12. De Nieuwe Bazar, Santpoorterstr. 23. Wij klagen, dat onze dagen zoo weinige zijn en handelen als kwam er geen einde aan. COMESTIBLES. FIINE VLEESCHWAREN DELICATESSEN. Heelt U onze h e e r I ij k e al geproeld 7 IETS FIJNS BIJ DE THEE WETlIG GEDEPONEERD Jordensstraat 74, Haarlem, Tel. 13132 SCHOUWBURGEN. Schouwburg Jansweg. Zondag 27 Nov., 8.15 De Big van het 168e. STADSSCHOUWBURG. Zondag 27 Nov., 8 uur: Jongedames in uniform. Dinsdag 29 Nov., 8 uur: De Doofpot. Donderdag 1 Dec., 8 uur: „Noach op de Wa teren". BIOSCOPEN. Luxor Theater: lederen avond 8.15, Zijn Hoog heid moet trouwen en Oheri-bihi (Het spook van Parijs), Rembrandt Theater: lederen avond 7 en 9.15 Een moderne bruidsschat. Cinema Palace: lederen avond 7 en 9.15 Het verleden ontwaakt. Belast zich me! Begrafenissen en Crematie. Telet. Irü. No. 22444 Bloemendaal Straatweg 48 Balienessei gracht 78 - Sch ouwtfeslaan 23 Tele). 10070 Iele). 10S48 HAARLEM Oiigineele ontwerpen voor tuinaanleg. Bekroond met hoogste onderscheiding -1i&V'-i ..'V •"•-'''•iw"'' (v, l é.'.v •v.r'--'',-3-rl* P. VERDEGAAL. In den ouderdom van 62 jaar is Dinsdag J.I. te Vogelenzang overleden de heer P. Verdegaal, lid van den Gemeenteraad. De overledene bekleedde vele jaren dit lid maatschap, waarbij hij zich steeds beijverde, de belangen van Vogelenzang te behartigen. Door dit overlijden komt thans de heer Mr. Dr. J. P. Wltteman in aanmerking voor het lidmaatschap van den Raad. OPENBAAR VOORBEREIDEND ONDERWIJS TE BLOEMENDAAL. Wij vestigen de aandacht onzer lezers op de Openbare Vergadering in Hotel „Rusthoek" te Bloemendaal op a.s. Maandag 28 Novembv 1932, des avonds ten 8 uur. waar als spreker zal optreden de heer Theo J. Thvssen met het onderwerp: Nut van het Onenbaar Voorberei dend Onderwijs voor het jonge kind. Deze vergadering is belegd door de Commis sie tot behartiging van het Voorher. Lager Onderwijs te Bloemendaal. Waar het te be handelen onderwerp op het oogenbik zoo vele gemoederen in onze gemeente bezig houdt, raden wij onze plaatsgenooten met aandrang aan, deze bijeenkomst bij te wonen, terwijl wij voor nadere inlichting nog verwijzen naar ach terstaande betreffende advertentie. JEUGDDIENST VOOR OUDEREN IN HET JEUGDHUIS. Op Zondagavond om half acht zal Ds. D. Tromp uit Zandvoort een Jeugddienst voor ouderen leiden. Met 1 JANUARI 1933 wordt voor de leden van het Bloemendaalsch Ziekenfonds de gelegenheid opengesteld zich bij het fonds te verzekeren voor Tarief20 cent per week per gezin met kinderen beneden 16 jaar. 9 cent per week per zelfstandig verzekerde boven 16 jaar. Verpleegtijd 6 weken. Nadere inlichtingen lij de Administratie van het fonds, Jansstraat 28, Haarlem, en bijsAc leien, bij wie men zich ook kan opgeven. 1 BLOEMENDAALSCHEWEG 48. TELEFOON 22444. Heerlijke BISSCHOPWIJN, gereed voor het gebruik, f 1.75 per fl. ROODE WIJN voor Grog f 1.00 per fl. LICHTE ROODE BORDEAUX WIJNEN ST. EMILION f 1.10 per fl. MEDOC SUPERIEURf 1.30 per fl. FRONS AC f 1.30 per fl. HAUT ST. EMILION f 1.50 per fl. en hooger. WITTE BORDEAUX WIJNEN GRAVES f 1.60 per fl. GRAVES SUPERIEUR f 2.10 per fl. BAR SAC f 2.10 per fl. HAUT SAUTERNES f 2.85 per fl. en hooger. WHISKY vanaf f 4.60 per fl. GENEVER, 35 pCt„ per Liter f 2.90 BRANDEWIJN, 35 pCt, GENEVER, 38 pCt p. Liter f 3.00 p. Liter f 3.30 OUDE GENEVERS BOKMA oude Friesche Genever f 4.00 p. L. NIGHT CAP HOPPE f 4.00 p. HULSTKAMP Zn. en MOLIJN f 3.90 p. WIJNAND FOCKINK SUPERIOR f 4.10 p. BOLS 'T LOOSJE f 4.10 p. L. L. L. PUNCH vanaf f 2.80 p. fl. PUNCH VAN 'T BEERTJE f 3.00 p. fl. fl. I COGNAC vanaf f 3.50 p VOORBURG vanaf f 2.80 p. fl. PORT, roode en witte, vanaf f 1.40 p. fl. ADVOCAAT VAN VEEN vanaf f 2.00 p. fl. VERDER ALLE BINNEN- EN BUITENLANDSCHE LIKEUREN. HEINEKENS EN AMSTEL BIEREN. ALLE ANDERE BIEREN WORDEN OP AANVRAAG GELEVERD. MEDICINALE EN BRONWATEREN. EENIGSTE IMPORTEUR VAN HET ZEER GENEESKRACHTIGE SOURCE SEXTIUS WATER UIT AIX EN PROVENCE. Dames- en Heerenkleermaker - Bontwerker IETTERODESTRAAT 59 - TEL. 13649 St. Haas Geschenken ANNO 1861 BL.WEG 60 - BLOEMENDAAL TEL. 23280 (2 lijuen). met St. Nicolaas. KL. HOUTSTRAAT 136 - TEL. 1018S OPGERICHT 1870

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1932 | | pagina 1