Koud Weer MEDEDEELING VEREENIGING VOOR I JEUGDWERK. BIBLIOTHEEK Stolt onze EERSTE kwalite ten J. H. DE WERD. TENTOONSTELLING c. MOSER 1= ST. NICOLAAS- P. UTTE ALGEMEEN WEEKBLAD voor Bloemendaal - Overveen - Aerdenhout - Bentveld - Vogelenzang - Duinlustpark - Santpoort - Haarlem en Westelijk Heemstede DE TWENTSCHE BANK N.V. LIPS9 Kluisinrichtinq en SCofferkluis. GIZA FAKLER S v. d. HOONAARD DE GELEGENHEID VOOR KERSTGESCHENKEN Sloerailaa'scln Kipjes en Pannakoekjes {.Hl1! 31E£MEis Srandiloffm'iaiiilB! BlGeiMagazijn „DE DAHL[A" Tel 22338 ¥ischhanc3el «I. ialm ék Zoon WILD EN GEVOGELTE St, Nicoïaas-Cadeaux 26e laargang. 2 December 1932. Gegarandeerde oplage 4000 exemplaren. No. 4S. Bureau voor Redactie, Administratie en Advertentiën Cruquiusstraat '19. Haarlem Telefoon 14743. Postgiro 191387 Bijkantoor te BloemendaalBloemendaalschevveg 42 DIRECTIE F. C. DERKS VERANTWOORDELIJK REDACTEUR: Mr P TIDEMAN DE V«N POULSCHE KUNSl NIJVERHEID EU KUNST SMEEDWERK WEEFWERK NDE TOONKAMERS J. A. BOSKAMP Zn. OVERVEEN IS VERLENGD TOT ZATERDAG 24 DECEMBER 1932. VRIJE TOEGANG EN EERSTE BLAD. Etalage Zoekwedstrijd. Agenda. PLAATSELIJK NIEUWS. JEUGDHUIS. (1800 BOEKEN). LAAT U INSCHRIJVEN ALS LEZER. Bloemendaa schewea 59 6' Tel 22184 GEEN BEZWAAR LSPflTS' KOLENHANDEL C. CASSEE ARTiSTIEK BLOEMWERK BRUIDSWERK - KRANSEN Droge en geweeste Stokvisch P. VAN DER STAD HL. HOUTSTRAAT 136 - TEL 10188 KLEVERPARKWEG 4. SCHRIJFMAPPEN RADIOMAPPEN BRIDGE-D00ZEN LEESBOEKEN DOOZEN POST MAPPEN POST VULPENHOUDERS, enz., enz. Het Bloemendaalsch Weekblad ADVERTENTIEN Advertentiën per regel I 0.15 Vraag en aanbod. 4 regels f 0.35, bij vooruitbetaling Elke regel meer t 0.10 Advertentiën bij contract belangrijke korting ABONNEMENTEN Abonnementenprijs bij vooruitbetaling i 1.75 per half jaar Abonnementen kunnen steeds ingaan, maar zijn verbindend voot het loopende halfjaar. BLOEMENDAAL - BLOEMENDAALSCHEVVEG 147 In verband met het groot aantal inzendingen Snoeten wij den uitslag van den wedstrijd tot het volgend nummer aanhouden. ADM. BL, W. STADSSCHOUWBURG, Dinsdag 6 Dec. 8 uur: Blume van Hawaï. BIOSCOPEN. Remibrandt Theater. lederen avond 7 en 9.15 uur: Watt en ya Watt als kanibalen. Cinema Palace. lederen avond 7 en 9.15 uur: Vier van de Bob. Luuor theater. lederen avond 8.15 uur: Oor logsverpleegsters en De gescheiden vrouw. IN MEMORIAM A. J. STOEL JR. Op het gemeente-kerkhof te Bloemendaal vond j.l. Dinsdag de teraardebestelling plaats van den hser Abraham Jacobus Stoel Jr. Een talrijke schare was op den dcodenakker aanwezig cm door hare tegenwoordigheid de laatste eer aan den overledene te bewijzen. In de aula werd het woord gevoerd dcor den- heer H. Kwak, die als voor zitter der Makelaarsvereniging, waarvan de heer Stoel een der oprichters was, den overledene dankte, vcor den steun en de belangstelling, die hij steeds tot- hst einde toe. aan dit instituut heeft willen schenken. Hij schetste het recht schapen en hoogstaand karakter van den ont slapene, en zich afvragende, wat toch wel het- geheim was geweest, waardoor deze mensch, wiens karakter gesloten en ietwat hoekig scheen, een aantrekkingskracht uitoefende, een waar deering en genegenheid afdwong, als weinig an deren vermochten, vond hij als antwoord daarop deze grondoorzaak: hfj was steeds in alles waar, onkreukbaar trouw! En hij stelde dit gave karakter, wars van translgeeren, dezen mensch die zoo ten volle het bijbelwoord verstaan had: „een goede naam is beter dan goede olie", aan de jongere collega's-makelaars als een lichtend voorbeeld. Als secretaris van de Gezondheidscommissie te Bloemendaal e.a., die den heer Stoel onder zijn leden geteld had, herdacht mr. P. Tideman, na mens de aanwezige leden dier commissie, de vele en waardevolle diensten, die hij aan deze instel ling bewezen had. Het was spreker- in deze com missie en ook m de verschillende, andere aange legenheden daarbuiten, waardoor hij met hem in aanraking kwam, steeds opgevallen, dat de heer Stoel iemand was, van een ongewoon hoekig, maar volstrekt eerlijk karakter, steeds waarheid dienende en dat al zijn woorden en daden toon den: dat hij niet kon liegen. Spreker gelooft, dat in voorgaande tijden, karakters als het zijne, volstrekt niet opvallend zijn geweest, dat teen oprechtheid regel was. Maar oak is hij er van overtuigd, dat na onzen huidigen tijd van over gang, een nieuw tijdperk zal aanbreken, waarin karaktertrekken als den ontslapene sierden, we der algemeen-goed zullen zijn en oprechtheid en trouw aan gegeven woord weer als vanzelfspre kende levenseischen zullen gelden. Moge het jongs geslacht aan menschen als A. J. Stoel dus een voorbeeld nemen. De heer Adriaan Cassée herdacht hierop den overledene als mede-bestuurslid van de Bloe- msndaalsche Middenstandvereeniging en sprekend namens de aanwezige bestuursleden dezer ver- eenigmg, dankte hij hem voor de vele diensten aan dit college bewqzen; zijn adviezen gevraagd of ongevraagd gegeven, bruikbaar en van prac- tischen zin getuigend, werden op hoogen prijs ge- Stasaagsavonds vaa 7%8% uur. Woensdagsmiddags van 1—2 uur, Leesgeld 25 ct. per jaar. Catalogus 25 ct. BLOEMENDAAL. COMESTIBLES, FIINE VLEESCHWAREN DELICATESSEN. Heelt U onze tl e e r 11] k e al geproetd IETS FIJNS BIJ DE IHEE WtTilG GEDEPONEERD DE KOLEN VAN LIPPITS GEVEN DE BESTE WARMTE. Prima Holl-, Belg.- en Wales-Anthraci-t. Brechcokes voor centrale verwarming. ZIJLWEG 314, HAARLEM (Post Overveen) TELEFOON 15739. Belast zich met Begrafenissen en Crematie. Telef. lat, No. 22444 Bloemendaal Straatweg 48 Bakenessetgracht 78 - Sch ouwtfeslaan 23 Tele). 10070 Tele). 10848 HAARLEM -.teld; zijn nagedachtenis zal steeds ln eere wor den gehouden. Als laatste in den rij der sprekers trad een vriend van den heer Stoel naar voren, die, ln gevoelvolle woorden uiting gevende aan de greote dankbaarheid, die hij hem verschuldigd is, eindig de met de wcorneu; „Rust zacht, .mijnheer Stoel". Aan de groeve dankte een schoonzoon van den heer Stoel, med© namens de familieleden, voor de betoonde belangstelling en voor de treffende woorden aan de nagedachtenis van den over ledene gewijd. De heer A, J. Stoel Jr. werd 23 Juli 1864 te Haarlem geboren in huize „Spaarenoog", nabij de plaats, waar de molen „De Adriaan" stond. Reeds op jongen leeftijd zag hij zich geplaatst aan het hcofd van den belangrijken bcuwmaterialenhandel. welke zijn vader daar gevestigd had. Zijn zin voor wetenschappelijk werk, voornamelijk op het gebied der geologie, deed hem, na eenig jaren besluiten, den handel vaarwel te zeggen en zich voortaan aan het werk der diepberingen te wij den. Op het terrein tusschen de Delft en de Spoorbaan, waar thans de huizen der Kleverlaan staan, stichtte hij een fabriekcomplex voor de door hem opgerichte Maatschappij voor Diep beringen, waarvan hij de leiding op zich nam. In die functie verrichtte hij ondermeer vele belang rijke werken en wetenschappelijke bodemonder zoekingen. De voornaamste uitkomsten dezer laatsten stelde hij belangloos ter beschikking onzer regeering. In 1918 vond deze hierin aan leiding, hem, ter erkenning zijner verdienste, de zilveren draag-medaille toe te kennen „voor ver diensten jegens Rijks Musea". In 1919 lichtte hij alhier de Mij. „Stoel's Wo ningbureau" op, en daarnaast in 1926, in sa menwerking met den heer W. F. Selle Heem stede, het Makelaarskantoor „Stoel en Selle". Van beide ondernemingen heeft hij tot zijn dood. deel uitgemaakt. De heer Stoel, van wlen zijn zaken vrienden getuigen, dat hij was: volkomen be trouwbaar en fatsoenlijk (so-bsre woorden, doch die den hoogsten lof voor een zakenman in houden), was een algemeen geacht man, correct en onkreukbaar, wiens heengaan voor vele krin gen een verlies beteekent. OPENBAAR VOORBEREIDEND ONDERWIJS TE BLOEMENDAAL. Maandag j.l. sprak de heer Post-huma, lid van het hoofdbestuur van den Bond van Ned. Onderwijzers in Rusthoek over het voorberei dend onderwijs. Na uiteengezet te hebben hoe er verband bestaat tusschen de Inrichting der schoolge bouwen zooals deze in den loop der jaren g'e- groeid is (van lokalen waarin alle klassen te zamen zijn ondergebracht, tot afzonderlijke lokalen voor Iedere klas), en de steeds meer en meer verbeterde (thans wetenschappelijke) opleiding van den onderwijzer, toonde spreker aan, dat er een zelfde verhand bestaat tusschen de lokalen (en hunne inrichting) der scholen voor voorbereidend onderwijs, en de opleiding der leerkrachten, welke daarin werkzaam zijn. Waren dezen aanvankelijk de z.g. Matressen- schooltjes zooals deze een paar eeuwen lang bestaan hebben, inrichtingen die den naam van school in geen enkel opzicht verdienden, later gevolgd door „bewaarscholen", die al niet veel beter dan eerstgenoemden waren, thans tellen wij in den lande 1477 Fröbel scholen en 45 Montessori-scholen. met een staf van onderwijzeressen, wier opleiding in gene deele achterstaat bij die der gewone onderwij zers. Men roemt de goed ingerichte (er zijn ook minder goed ingerichte, zooals die b.y. !n or-ze gemeente) kleuterhulzen, want het kle'ne bezoekertle voelt zich tht'ls in die ge zellige kamers, met hun frissche kleuren, knus se tafeltjes en stoeltjes, kasten vol spelmid- Oiigineele ontwerpen voor tuinaanleg. Bekroond met hoogste onderscheiding. W BEUNDER delen, en bovenal, waar een vriendelijke, ver- trouwingwekkende juffrc-uw hem den ganschen dag met spel en verhaal weet te boeien. En hoe verlangt hij eiken dag weer naar deze ontm oetingspiaats zijner kleine vriendjes. Want een kleuter, is na 3 of 4 jaar in het ouderlijk huis te hebben rondgezien, eindelijk uitge keken, verlengt naar nieuwe indrukken, boven al naar spel, naar omgang met kameraadjes. Dit alles geeft de goed ingerichte kleuter school; geen enkel tehuis, hoe fraai ook inge richt, gesn enkele moeder, hoe goedwil'end en verstandig ook. vermag dlë cm zeving te scheppen dlë vri enden kring dagelijks rond haar kind te brengen. Is de kleuterschool ln Bi.deal n overeenstemming met de huidige opvattin gen, de wenschen der ouders? In geen enkel opzicht, behoudens de aan wezige leerkrachten. En zelfs deze onvolkomen ingerichte kleuterschool wordt met opheffing bedreigd. De reden? Onvoldoende bekendheid der gemeenteraadsleden met het wezen van en de juiste inrichting van klenterhutzen (de j uitgang „huizen' is gelanceerd door dr. Bor-»- kker, die a1s inspecteur van het la°er ouder wijs, voor Philips-fahrieken in Eindhoven de mooiste kleuterschool deed verrijzen, die ons land telt). Daerom was de verzuchting zoo mist van mr. J. H. Schutz v. I-Tae<ren uit Aer denhout), mede ter bfleeni'-omst aanwezi-: Och hoe lammer, mijnheer Postbuma, dat U dit p'eidooi voor een goed ingerichte kleuter school hier en niet in een bbee"komst van onze gemeenteraadsleden gehouden hebt. Waut heusch, de heeren weten niet hoe heerlü'k die kleid-ers het bezoek aan zno'n kleut-erhuts, hün .huis" vinden, onverschillig of die kinderen rhke of -arme vaders hebben, of zij een tuin of slechts de straat ter beschikking van hun snel hebben. Want in elke kinderziel brandt het verlangen naar speelkameraadjes en naar gemeenschappelijk snel. en dit alleen kan hun de kleuterschool dagelijks brengen. In Aerdenhout kan men het bewijs dezer stel ling vinden, waar thans, dank zij de actie van een speciaal comité waarin gemelde mr. Schultz v. Haegen, de hem Kru^t en andere invloedrijke heeren zitting genomen hebben, een 54 tal kinderen, hun gelukkige jeup<» jaartjes dageljks in „hun" kleuterhuis dom- brengen; en die kinderen hebben toch heusch wel bijna allen een f linken tuin bj het huis! Gezien dit resultaat in Aerdenhout, gezien ook de steun die de Aerdenhoutsche commissie verleent -aan het hier opgerichte comité van actie, zijn wij er van overtuigd, dat ook in Bloemendaal, rijke gemeente als het is, in een niet verre toekomst, een naar den eisch (en die eisch is heusch bescheiden) kleuterschool zal ingericht zijn. Wij wenschen dit comité succes; onze kolommen zijn voor voor- en tegenstander beschikbaar! ANNO 1861 BLOEMEND.WEG 60 - BLOEMENDAAL TEL. 23280 (2 lijnen). OPGERICHT 1870 EEN VOLKSDAG. Het volgend jaar herdenkt het Nederlandsche volk den geboortedag van den eersten Oranje prins, van Willem aen Zwijger, die in de geschie denis van ons vaderland zal blijven leven als de Vader des Vaderlands In tijden van groote beroering', van vernietiging en beschadiging van groote en onmisbare geeste lijke waarden, in een tijd van een schier alge- h-eele tonwichting van heel het nationale leven, wordt ons volk in het jaar 1933 de gelegenheid geboden tot bezinnmg te komen. Wanneer wij, Nederlanders, straks den geboortedag van den Vader des Vaderlands herdenken, wanneer wij ons dan indenken wat de beteekenis van den grooten Oranjeprins voor ons volksleven is ge weest, zullen wij tot het besef komen, dat, welke verschillen in wereld- en levensbeschouwing ons Nederlanders ook mogen scheiden, wij als Volk in ds volken-samenleving één geheel vormen en vormen moeten. Het Jaar 1933 kan ons brengen tot bezinning, kan ons sterken ln de overtu'g'ng, dat de greote daad van Prins Willem, het brengen van een heid van willen, eenheid van handelen in de volksgroepen die haar lot hadden toevertrouwd ■aan Oranje in dagen van grooten nood, haar herhaling noodig- heeft. Norland's toekomst hangt af ook van den wil van het volk ln al zijn geledingen een te zijn, een te willen, een te handelen. Hierin ligt naar de meening van het bestuur der afdeeling Haarlem en omstreken van het Al gemeen I.-iederlandsch Verbond de beteekenis van de herdenking van Willem van Oranje's geboor tedag, vierhonderd jaren geleden. Genoemd bestuur heeft daarom gemeend maat regelen te moeten treffen, die een grootsche en -ernstige viering van dezen Volksdag mogelijk maken. De secretaris, Mr. C. M. J. de Jongh, Van Hogendorpstraat 2, Haarlem, is gaarne bereid nadere inlichting-en te verstrekken aan de bestu ren van die vereenigingen hier ter stede, die willen medewerken aan het hierboven gestelde doel. Samenwerking van alle nationale vereeni gingen is voorwaarde van slagen. TWEEDE WINTERDE ZING IN HET JEUGDHUIS. Spreker: Ds. J. O. van Djk. onderwerp: Viclsy Baum. Bloemendaal bezit in Ds. van Dijk een spre ker van zeldzame begaafdheid; steeds zijn stof ten volle beheersehend weet hij zijn toehoor ders te boeien als weinigen vermogen; steeds gaat er een groote bekoring uit van zjn voor drachten; nimmer aan de oppervlakte blijvend, dringen zij door tot den kern der dingen, sporen don verborgen zin dei' handelingen op. .De werken van Yicky Baum, in het middelpunt van veler belangstelling staand, belangstelling opgewekt door lezing, film en tooneelvoorstel- ling, zij moesten wel een aantrekkelijk onder werp vormen, dat den spreker aanleiding gaf tot het verduidelijken van de beteekenis der karakters, de bedoeling van de schrijfster. De toehoorders hingen aan zijn lippen, Hoe duidelijk werd ons de stelling toegelicht, dat er eeuwige krachten heerschen, voor zoover althans iets op de kleine woonstede, die onze wereld is, eeuwig genoemd kan worden. Ook bracht hij ons tot de erkenning, dat er feitelijk in de levens van Vicky Eaum's figuren, niets gebeurd is, slechts bewogenheid geheerscht heeft en hoe beseffen wij dan, dat er ook in .Menschen in het Hotel" eigenlijk niets ge beurt, doch slechts de geboorte van een klein mensclije, een menschje van vijf pond, waar van het begin van het eerste' hoofdstuk reeds

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1932 | | pagina 1