VIER GOOCHELVGORSTELUNOEN VOOR HET BLOEMEND. WEEKBLAD DOOR WIL V. HOUTEN Rectificatie Staakt onze EERSTE kwaliteiten DE GEMEENTEBEGROOTING. VAN SREEMEH's Brandstofenhande! loten Kappersbedrqf voor Dames en Heeren C. IÜH - CUISINIER LIPS' KlufsinHchiing en Kofferkluls. P. RUTTE Droge en geweekte Stokvisch P. VAN DER STAD WILD EN GEVOGELTE BANIER DE HAAN 26e Jaargang. 9 December 1932. No 49. ALGEMEEN WEEKBLAD voor Bloemendaal - Overveen - Aerdenhout - Bentveld - Vogelenzang - Duinlustpark - Santpoort - Haarlem en Westelijk Heemstede Bureau voor Redactie, Administratie en Advertentiën Cruquiusstraat 19. Haarlem Telefoon 14743. Postgiro 191387 Bijkantoor te BloemendaalBloemendaalscheweg 42 DIRECTIE: F. C. DERKS VERANTWOORDELIJK REDACTEUR: Mr. P. TIDEMAN DE TWENTSCHE BANK N.V. Agenda. Uitslag Etalage-Zoekwedstrijd. Bioemendaalscheweg 59-61 Tel 22184 Bloemendaalsche Kopjes en Pannekoekjes C, CASSEE Bloentenmagazijn „DE DAHLIA" ARTISTIEK BLOEMWERK il. Iel. 22328 BRUIDSWERK - KRANSEN W. BEUNDER Berkbeiidestr. 19 Ons succes is voor Telefoon 15593 t|0 Badhuis Schotersingel. permanenten speciale behandeling f 3, Ie maand knippen bii abonnement te betalen a 25 et. per leer. Vischhandel tj. Balm St Zoon „Uitzending van Diners aan huis" Jordensstraat 74, Haarlem, Tel. 13132 OEMI's, WINTERJASSEN f 40.-, f 48.- JEERENS3STJMZS f 48.- en hooger Gegarandeerde oplage 4000 exemplaren. Het Bloemendaalsch Weekblad ADVERTENTIEN Advertentiën per regel1 0.15 Vraag en aanbod, 4 regels f 0.35, bij vooruitbetaling Elke regel meer f 0.10 Advertentiën bij contract belangrijke korting ABONNEMENTEN Abonnementenprijs bij vooruitbetaling 1 1.75 per half jaar Abonnementen kunnen steeds ingaan, maar zijn verbindend voor het loopende halfjaar. BLOEMENDAAL - BLOEMENDAALSCHEWEG 147 ISSÖ S IR ia We mogen als bekend veronderstellen, dat het Bloemendaalsch Weekblad er bij voortduring op uit is, nieuwe attracties te zoeken voor zijn lezers. Dikwijls hebben wij dit getoond door diverse wedstrijden, die steeds een groot succes zijn gebleken. Thans komen wij met iets geheel nieuws. Op Donderdag 29 en Vrijdag 30 December a.s. zal de aiom bekende goochelaar Wil van Houten een middag- en een avondvoorstelling geven voor de lezers en kinderen van lezers van Bloemendaalsch Weekblad, en wel Donderdag 29 December in Boekenrode te Aerdenhout en Vrijdag 30 December in Hotel Vreeburg te Bloemendaal. De entréeprijzen zullen bedragen voor de kindervoorstellingen, die des middags plaats hebben: f 0.25 en voor de avondvoorstellingen f 0.40. .Wij volstaan met deze voorloopige aankondiging en zullen in ons volgend nummer nadere mededeelingen doen. Voor het oogenblik houde men een dezer data vrij. li m Si; Rembrandt Theater. Reprise Liebeskommando. Cineiri i Palace. Marco, de Clown. Luxor Theater. Moderne meisjes en De verloren zoo Stadsschouwburg. Zaterdag 10 Dgc., 8 uur; Als ouders slapen.... Dinsdag 13 Dec., 8 uur: Mr. Rosenfeld, Advo caat en Procureur. •Gebr. van Ri essen, Overveen, een potje wrijfwas. Fa. P. Rutte, Bloemendaal, een vulpenhouder, een halve litermaat. Drogisterij Scheepstra, Bloemendaal, een zak muisjes en 2 borstplaatjes. fH. V. Tempo, Bloemendaal, een sigaar. J. Tuilenaar, Overveen, een koperen vijzel. I Sigarenmagazijn van Twisk, Bloemendaal, een nikkel eierdopje. J. W. C. van der Veer, Bloemendaal, een pakje lucifers, een doos sigaretten. J. Vermeer, Bloemendaal, een flessehencpener. J. G. Verheek, Bloemendaal, een sigarettenpijpje, in den vorm van een vulpotlood. A. G. van Wijk, Overveen, een stukje wortel, een stukje anthraciet. A. Zetstra, Bloemendaal, een bosje bruine schoenveters. Wegens de vele inzendingen welke tot Woens dag 30 November 's middags 12 uur binnen kwamen. moesten we de bekendmaking van den uitslag een week uitstellen. Het spijt ons te moeten meedeelen dat geen der inzendingen juist was. Toch hebben we ge meend, voor de meest juiste oplossingen troost prijzen disponibel te moeten stellen. In verband met de belangstelling die er be staat voor dergelijke attracties zijn we besloten binnenkort een dergelijken wedstrijd te herhalen. Om echter teleurstelling te voorkomen zullen we dezen wedstrijd zeer nauwkeurig omschrijven, zoowel voor den winkelier-deelnemer als voor de lezers van ons blad. Hieronder volgt de juiste oplossing: De oplossing van den Etalage-zoekwedstrijd is als. volgt: Fa. Ankersmit, Overveen, een pakje maïzena. Fa. J. A. Boskamp en Zn., Overveen, een choco lade hondje, 2 boeken. Vischhandel J. Balm en Zn., Overveen, een tube tandpasta. Fa. Ant. Cassee en Zn., Bloemendaal. een doosje Erdal, een boek. Fa. C. Cassee, Bloemendaal, een flesch lever traan. Fa. Crama, Bloemendaal, een schoteltje, een vaasje. Sigarenmagazijn H. Dalman, Overveen, een- vaasje. Maison Denijs, Bloemendaal, een blikje haring. Eerste Bloemendaalsche Kunsthandel, een collier gemaakt van zure ballen en grauwe erwten. Franken's Broodfabrieken, Bloemendaal, een electr. batterij. Franken's Broodfabrieken, Overveen, een doosje sigaretten. Drogisterij Haaks, Overveen, een Michy Mouse popje. Het Bloemend. Warenhuis, Bloemendaal, een rol chocolade. Sigarenmagazijn Insulinde, Bloemendaal, een pakje van Nelle's thee. Fa. Kroeze, Overveen, een lucifersdoosje. A. G. Kruup, Overveen, een klemasehbakje. Oebr. van Riessen, Bloemendaal. een aangesto ken appel. COMESTIBLES, FI|NE VLEESCHWAREN DELICATESSEN. Heeft U onze h e e r I ij k e al geproefd IETS FIJNS BIJ DE THEE WETTIG GEDEPONEERD Kleverpark P. A. Timmer, Kleverlaan, een doosje bruine schoencrême. Sigarenmagazijn Confianza, Santpoortplein, een reep chocolade. C. E. Toeset, Mr. Comelisstraat, een fleschje eau de cologne. J. A. van Zanten, Kleverparkweg, een krente- brcodje, een zaklantaarn. J. van Wessem, Kleverparkweg, een doosje Men tal pastilles. Franken's Broodfabrieken, Santpoorterstraat, een aschbakje. R.E.W.O., Kleverparkweg 6, een pakje koffie en een pakje thee. Sigarenmagazijn J. Kamp, Velserstraat, een byou- teriedoosje. Fa. van Vastenhoven, Ostadestraat, een doos sigaretten. Fa. E. de Rek, Ostadestr., groote gesneden stroo- banketstaaf. De Nieuwe Bazar, Santpoorterstr., een sigaar. De volgende troostprijzen stellen wij beschik baar: le troostprijs: Arnold Gras, Bloemendaalscheweg 49, Bloemendaal, een bon ter waarde van f 5 welke besteedt kan worden bij een van de deel nemende winkeliers. 2e troostprijs: Ansje Beekman, Bloemend, weg 109, Bloemendaal, een bon ter waard© van f 2.50. 3e troostprijs: Lita en Hans van Vliet, Kinheim- weg 77, Bloemendaal, f 1.25. Deze waardebonnen worden in den loop dezer week aan de winnaars toegezonden, waarna deze bij een der deelnemende winkeliers besteed kun nen worden. Tot den volgenden wedstrijd! De administratie van: „Het Bloemendaalsch Weekblad" Geen belastingverhooging. In de toekomst zal belastingverhooging echter onvermijdelijk blijken. Het tekort gedekt vit crisisbijdragen der bedrij ven, een bijdrage uit de reserve en een salaris korting ad 5%. B. en W. bieden den Faad de b^rooting voor 1933 aan, in ontvangsten en uitgaven sluitend met een bedragpost f 1.105.901.57. Het college deelt hierbij het volgende mede: Zooals U moge blijken, is indertijd aan den dienst 1932 ten goede gekomen het voordeelig saldo van den gewonen dienst van 1930, groot f49944.69. De ontwerp-begrooting voor 1933 verkeert te dien opzichte in een minder gun stige positie, daar deze slechts aanvangt met een batig slot van een vorig dienstjaar van f8364.57. Bovendien is op de begrooting 1932 nog aan diverse belastingopbrengsten kunnen worden geraamd f76500.welke bedrag de begrooting voor 1933 zal moeten derven. Ten einde onder deze ongunstige omstandig heden toch een sluitende begrooting te krij gen, hebben wij eenerzijds getracht de uit gaven zooveel moge'-jk te drukken, terwijl wij anderzijds eenige ontvangpösten hebben ver hoogd. Ook zijn door ons nieuwe ontvangsten voorgedragen, in den vorm van crisis-bijdragen van bet Gas- en Waterbedrijf tot een gezamen lijk bedrag van f 20.000.—. Aangezien de be grooting daartegenover echter met nieuwe uitgaven moest worden belast, zijn wij er evenwel niet in mogen slagen tussehen de ge wone ontvangsten en -uitgaven evenwicht te brengen. Per saldo toch bleef er een tekort van ongeveer f 125.000.—Zooals hiervoren bijjkt, is dit tekort niet in hoofdzaak toe te schrij ven aan opvoering der uitgaven of mindere ontvangsten uit belastingopbrengst tengevol ge van de economische crisis. De oorzaak van het tekort is grootendeels te wijten aan de in 1931 veranderde belastingheffing, tengevolge van de nieuwe financieele-verhoudingswet. Op de begrooting 1931, de eerste onder de werking der nieuwe bepalingen, kon wegens opbrengst der plaatselijke inkomstenbelasting over het tijdvak 1 Januari tot en met April 1931 nog worden geraamd een bedrag van f 300.000. terwijl de begrooting 1932, zooals straks reeds is aangegeven nog een extra bate uit diverse belastingopbrengsten ontving van f 76.500, benevens een berag van rond f 50.000 als batig slot van een vorig dienstjaar. De begrooting 1933 echter, vallende niet meer onder de overgangsjaren van den bestaanden naar den nieuwen toestand, moet tengevolge van het gewijzigde belastingstelsel deze mee vallers derven. Waar meevallers als hier bedoeld voortaan wel niet meer zullen voorkomen, daar de plaat selijke inkomstenbelasting, een bron, die steeds rijkelijk vloeide is komen te vervallen, is het te verwachten dat ook de ontwerp-begrootin- gen voor 1934 en volgende jaren wel met te korten zullen sluiten. In ons aan Uw Raad gedaan voorstel van Mei 1930 tot herziening van de belasting- heii'ing in verband met de nieuwe financieele- verhoudingswet werd trouwens voor 1933 reeds een tekort in uitzicht gesteld van f 153000.hetwelk vrijwel overeenstemt met het thans aanwezige tekort, dat n.l. f145.000 zou hebben bedragen, indien geen crisis-bijdra gen van het Gas- en Waterleidingbedrijf wa ren geraamd. Op grond van het vorenstaande is dan ook thans de vraag gewettigd of de belastingheffing alhier niet opnieuw zal behoo- ren te worden herzien, ten einde de ontvang sten bfj de uitgaven aan te passen. Hoewel wij van oordeel zijn, dat deze vraag Belast zich met Begrafenissen en Crematie. Telef. Int. No. 22444 Bloemendaal Straatweg 48 Bakenessergraclit 78 - Sch ouwtjeslaan 23 Telef. 10070 Telef. 10848 HAARLEM Origineele ontwerpen voor tuinaanleg. Bekroond met hoogste onderscheiding. in bevestigenden zin moet worden beantwoord, bobben wij niettemin voor 1933 geen verhoo ging der belastingen voorgedragen. (De mo gelijkheid van eene zeer belangrijke vermin dering voor de eerste jaren, meenen wij huiten beschouwing te moeten. laten.) Wij meenen dat voorstellen daartoe op het oogenblik bij eene reserve van f 535.C00.niet voor verwezen- meentelyken dienst. Deze reorganisatie was reeds met nadruk te moeten betoogen, dat in de komende jaren eene belastingverhooging on vermijdelijk zal zijn en overwegen daarom deze verhooging gedeeltelijk te ondervangen door reorganisatie in enkele onderdeden van den ge meentelijken diest. Deze reorgaisatie was reeds door het vorige College onder de oogen gezien, maar zal door het nieuwe in studie worden ge nomen. Om den dienst 1933 sluitend te maken is dan ook tot een bedrag van f 109.000.over de reserve beschikt, terwijl de rest ad. f 16000 is gevonden door een voorgestelde 5 kor ting. op de wedden en loopen van het gemeente- personeei. Wie deze begrooting een boekwerk van 170 pagina's folio met een 100 pagina's groote Memorie van Toelichting doorkijkt onder gaat tweeerlei indruk: In de eerste plaats, dat er met de meeste zorg naar gestreefd moet zijn, soberheid van schrielheid te onderschei den. Er is veel bezuinigd, maar het is met oor deel geschied. Hier denken we in de eerste plaats aan de post Onderhoud van wegen en plantsoenen, die in weerwil van den hevigen aanval, die in den loop van dit jaar op de ge meentelijke kassen is gepleegd, c'jaangetast bleef. Men weet, dat wij het geheel of gedeel telijk verdwijnen der kassen steeds hebben be streden, overtuigd als wij zijn, dat zij in heden tn toekomst een zeer bijzondere attractie voor een gemeente als Bloemendaal vormen. Dat haar behoud thans wel zoo goed als verzekerd is, stemt tot erkentelijkheid. Aan den anderen kant wekt deze begrooting den indruk, dat met dezelfde zorg wat men noemt: op de kleintjes gelet is. Heel wat sub sidies, die in dé vette jaren voor een niet on aanzienlijk bedrag te boek stonden, zijn gehal veerd, enkele zelfs werden geschrapt. Niet aan genaam voor de diverse penningmeesters. Doch niet alleen ten aanzien van de subsidies geldt, dat in deze begrooting de waarde van vijftig of honderd gulden tot uiting komt. Er is hier onder wellicht gelegenheid, daar met een enk»: woord op te wijzen. Men leze uit het bovenstaande echter niet, dat dit een begrooting is, waarvan de samen stellers zich beijverd hebben, het in kleinig heden te vinden. Wanneer we lezen, dat voor onderhoud van wegen en voetpaden niet meer dan f 62.470.wordt uitgetrokken, terwijl het ten vorige jare geraamd bedrag van f 100.000 tot dusver reeds met anderhalve ton werd overschreden, dan zien we hieruit, dat B. en W. voor drastisch ingrijpen nu niet bepaald terugschrikken, 't Zelfde geldt voor pompen en rioleeringswerken. Hieraan werd in het laat ste jaar f 31.285.uitgegeven. B. en W. stel len zich voor, het thans met nog geen f 9000.— te kunnen doen. Al zal deze begrooting dan ook in den Raad wel aanleiding geven tot aanval en verweer onze hoofdindruk blijft, dat het Dagelijksch Bestuur der Gemeente op lofwaardige wijze de groote en talrijke moeilijkheden, in dezen ANNO 1881 BLOEMEND.WEQ 60 - BLOEMENDAAL TEL. 23280 (2 lijnen). KL. HOUTSTRAAT 136 - TEL. 10188 OPGERICHT 1870 Prijscourant wordt od aanvrage toegezonden. der advertentie van het Bloemendaalsch Zieken fonds uit ons blad van 25 November 1832, moet z(jn: Nadere inlichtingen zijn o.m. ook te verkrijgen bij de BODEN, bij wie men zich tevens kan opgeven. Dames- en Heerenkleermaker - Bontwerker TETTERODESTRAAT 59 TEL. 13649 tijd aan een begrooting verbonden, het hoofd heeft geboden. Wanneer wij thans enkele van de 455 punten van den Gewonen Dienst aanstippen zien we bij Inkomsten Hoofdstuk I, allereerst net aan trekkelijke cijfers f 535.000de reserve, ont staan uit de batige saldi over 1922, 1923 en 1924. Helaas zal het het volgend jaar de vier ton niet meer of nauwelijks halen, immers f 109.000.is bestemd om te dienen als de zwaarste van de vier zandzakken, waarmede het gat in den dijk dit jaar moet worden ge stopt, en f 16.000.werd dit jaar al gebruikt... De uitkeering uit het Gemeentefonds wordt geraamd op f 278.262 en de Secretarie-leges en rechten van den burgerlijken stand op f 4.000. De inkomsten onder „Volkshuisvesting" ver zameld bedragen f 256.320. Het verhoogde tarief voor aansluiting op het

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1932 | | pagina 1