DE VIER G90CHELVQ0RSTELLINGEN VIN HET BLOEMENDAALSCH WEEKBLAD Kerstgroepen GÖSEN 8CHIERIWG - HAAM, M 1MB Stookt onze EERSTE kwaliteiten F. UTTE WILD EN GEVOGELTE J.H. de Werd 16 December 1932. No. 50. ALGEMEEN WEEKBLAD voor Bloemendaal - Overveen - Aerdenhout - Bentveld - Vogelenzang - Duinlustpark - Santpoort Haarlem en Westelijk Heemstede Bureau voor Redactie, Administratie en Advertentiën Cruquiusstraat 19. Haarlem Telefoon 14743. Postgiro 191387 Bijkantoor te Bloemendaal: Bloemendaalscheweg 42 DIRECTIE F. C. DERKS VERANTWOORDELIJK REDACTEUR: Mr. P. TIDEMAN DE TWENTSCHE BANK N.V. LSPS9 Kluisinrichting en Kofferkluss. ADM. BLOEMENDAALSCH WEEKBLAD. a a Agenda. PLAATSELIJK NIEUWS. Bloemeuüaa'scheweg 59-6i Tel 22184 Bloemendaatsciis Kopjes en Pannekeekjes WILLED SOPHIE. C. C A S S E E H. VAN BREEMEH's Brandstoffsnbande! Bloemenmapzijn JE BAIiliA" ARTISTIEK BLOEMWERK YerÉiingsweg Bloemendaal. Tel 22338 BRUIDSWERK KRANSEN Vischhandel Balm Zoon Droge en geweekte Stokvisch P. VAN DER STAD KL. HOUTSTRAAT 186 - TEL 10188 mos, kerstkransjes, enz. Centrale-Verwarming I I Oliestookinrichtingen I t6e Jaargang. Gegarandeerde oplage 4000 exemplaren, Het Bloemendaalsch Weekblad o ADVERTENTIEN Advertentiën per regel0.15 Vraag en aanbod, 4 regels f 0.35, bij vooruilbeialing Elke regel meer f 0.10 Advertentiën bij contract belangrijke korting ABONNEMENTEN Abonnementenprijs bij vooruitbetaling t 1.75 per half jaar Abonnementen kunnen steeds ingaan, maar zijn verbindend voor het loopende halfjaar. BLOEMENDAAL - BLOEMENDAALSCHEWEG 147 Van alle kanten hebben wij betuigingen ontvangen en instemmingen met de vier goocheivoorstellingen, die Wil van Houten voor het Bloemen daalsch Weekblad zal geven. Geen wonder'. De heer Van Houten toch, opvolger van den bekenden Papa Bamberg te zien goochelen, beteekent een genot voor groot en klein. Een ruim gevarieerd programma houdt de aandacht van het begin tot het einde gespannen. Vooral de Chineesche toeren, door den heer Van Houten eerst kort geleden op zijn programma gebracht, zijn verbluffend en geven bewijs van een vaardigheid als men zelfs in het buitenland zelden aantreft. De kaartverkoop begint Vrijdag 23 dezer. In ons volgend nummer zullen wij de adressen, waar de kaartverkoop plaats heeft, opgeven, terwijl wij hun, die daartoe het verlangen te kennen geven, op schriftelijke aan vrage plaatsbewijzen zullen doen toekomen. Zooals wij reeds mededeelden, zullen de voorstellingen plaats vinden: Donderdag 29 December, des nam. 2 uur en der avonds 8 uur in „Boekenroode", Aerdenhout. Vrijdag 30 December, des nam. 2 uur en des avonds 8 uur in „Vree burg", Bloemendaal. De entréeprijzen bedragen voor de middagvoorstellingen f 0.25 en voor de avondvoorstellingen f 0.40. m m 1 i a m a a a na ,acP Stadsschouwburg:. Zaterdag 17 Dec., 8 uur: Samen uit. Zondag 18 Dec., 8 uur: Elias weet het beter. Zondag 18 Deo., 2 uur 15: De ring van den her tog (kinaertooneel). Dinsdag 20 Dec.: Jongedames in uniform. Bioscopen. Rembrandt Theater, iederen avond 7 en 9.15 uur: Het schot in den morgen. Cinema Palace, iederen avond 7 uur en 9 uur 15: Chou-chou. Luxor Theater, iederen avond, 8 uur 15: Douamont. EEN 70-JARIGE. Op 5 December werd gravin van Heerdt tot EversbergQuarles van Ufford te Bloemen daal, lid van het Hoofdbestuur en van de Pro- paganda-Commissie van de Vrouwengroep in de Liberale Staatspartij de Vrijheidsbond en bestuurslid van vele andere vereenigingen als de Ver. voor Volkenbond en vrede e.a., 70 jaar. Op Woensdag 7 December werd mevrouw van Heerdt in Restaurant Hildebrand te Haar lem door het Hoofdbestuur van de Vrouwen groep in den Vrijheidsbond gehuldigd en werd een receptie gehouden waar zeer velen mevrouw van Heerdt persoonlijk hebben gelukgewenscht en waar vele vereenigingen vertegenwoordigd waren. Namens het Hoofdbestuur van de Vrouwen groep in den Vrijheidsbond sprak de Presiden te Mej. L. C. A. van Eeghen, die mevrouw van Heerdt's groote verdiensten voor den Vrijheids bond prees, haar enthousiasme, haar propagan da, haar vredeswerk en de goede verstandhou ding en samenwerking, die zij overal waar zij kwam teweegbracht. Namens vele Vrijheidsbonders en Vrouwen groepen werd haar een zilveren schaal met inscriptie aangeboden. Vervolgens sprak mevrouw Kappeijne van de Coppello-—wygers namens de Propaganda-Cotn- mlssie, mevrouw ScheltemaConradi namens het Hoofdbestuur der Party, de heer van der Plaats voor de afdeeling Bloemendaal, en de dames Baale, Leendertsz, de Voogd en de Veer, resp. namens de Vrouwengroepen Amsterdam, Bloemendaal, Heemstede en Haarlem. Tal vah bloemstukken en gelukstelegrammen werden ontvangen o.a. van de Tweede Kamer fractie en vele Afdeelingen en Vrouwengroepen, yan Mr. P. Rink en vele anderen JUBILEUM A. KRANENBURG. Weldra 25 jaar in dienst der ge meente. Het zal 3 Januari a.s. 25 jaar geleden zijn, dat de heer A. Kranenburg, opzichter-doodgra ver van de algemeene begraafplaats aan den Bergweg, in dienst trad bij de gemeente Bloe mendaal. Aanvankelijk als nachtwaker met de beveiliging van huis en erf onzer ingezetenen belast, werd hy na eenige jaren, by den reini gingsdienst overgeplaatst, waarbij vooral het Bloemendaalsche Park, het terrein zijner werk zaamheid werd. Kranenburg of zooals de ka meraden hem noemen: „Kraan", pak alles aan wat strekken kon, om de .bescheiden inkom sten een weinig te vergrooten. Zoo zag men hem dan ook trouw eiken Zondag op zijn post, om een waakzaam oog te houden op een werk, dat de gemeente destijds aan den Bergweg in uitvoering had genomen, Daar werd n.l. een stuk met wild struikgewas bedekt woest duin- grcnd 3% bunder groot, door den tuinachitect L. A. Springer, omgetooverd tot 'n hof voor onze doo- den. De gemeenteraad had een goeden dag, toen zij nu 17 jaar geleden, den jongen Kranen burg tot opzichter over dezen doodenakker be noemde, want èn Kranenburg èn de gemeente Bloemendaal èn het kerkhof hebben zich nim mer over dit besluit te beklagen gehad. Zeven tien jaar is een vrij lange tyd en al ademt dit plekje ook steeds rust en vrede, toch waren hier aanvankelijk wel eens tegenspoed en ge brek aan tegemoetkoming te overwinnen. Al dadelijk na de openstelling trachtte men van zekere zijde (ook kerkhoven kunnen eikaars concurrenten zijn) de meening te doen post vatten, dat de weg, die van toegangspoort naar aula voert, te steil was om bereden te worden; men zou verplicht zijn langs dezen weg de baar te dragen en in aüereil werden schouder kussentjes voor de dragers aangeschaft, welke kussentjes echter nooit gebruikt en derhalve nog aanwezig zyn. Wylen de heer Koolhoven, de toenmalige wethouder, ontwierp zelfs een smalspoorbaan met geëigend transportwagen tje, doch dit ontwerp werd nooit uitgevoerd, want te goeder ure verscheen voor de poort een met één paard bespannen rrjtuig der Am- sterdamsche Rijtuig Mij., dat verlof vroeg en kreeg, een proefrit te mogen doen. Hoewel de proef slaagde, was men nog niet volkomen ge rust en liet aanvankelijk achter elk rytuig, dat de laan opreed, een paar mannen volgen, van houten stopblokken voorzien, om zoonoodig het rijtuig voor terugglijden te behoeden. Ook huuide men fluks een wals, de gemeente was toen zulk een stuk gereedschap nog niet ryk, -— en daarmede walste men den oprit zoo stevig mogeiyk tot een harde baan, terwyi men dan afrit opzetteiyk rul hield. Was de weg dus aanvankelyk wat onwillig en eisehte hij correctie, ook de aansprekers, de „nooders" COMESTIBLES, Fi|NE VLEESCHWAREN DELICATESSEN. Heeft U onze h e e r I ij k e al geproefd IETS FIJNS BIJ DE THEE WET IIG GEDEPONEERD ZULWEG 3X4 - POST OVERVEEN TELEFOON 15739. INDIEN GIJ DE NEDERLANDSCHE IN DUSTRIE WILT BEVOORDEELEN, STOOKT DAN KOLEN UIT DE MIJN DE BESTE KOLLANDSCHE KOLEN. Belast zich met Begrafenissen en Crematie. Telet. Int, No. 22444 Bloemendaal Straatweg 48 Bakenessergracht 78 - Sch ouwtjeslaan 23 Tele}. 10070 7 clef. 10848 HAARLEM Origineele ontwerpen voor tuinaanleg. Bekroond met hoogste onderscheiding. W. BEUNDER zegt men hier, waren, in den eersten tijd nog niet altijd zóó correct bi) de uitoefening van hun dienst, als de stipte opzichter dit met on- verzettelijken wil eisehte. Want streng is hij wel, onze Kranenburg, streng in alles wat de goede gang van zaken bevorderen kan en juist die strengheid voor zichzelf en voor anderen, heeft hem de sympathie en achting doen ver krijgen, die hij van alle zijden geniet. Eén staat hem daarbij trouw terzijde, n.l. zyn echtgcaoote. Hoevele wien de droeve gang naar dezen dooóenhof te sterk aangreep, nood de zij niet in haar huisje, om daar een weinig tot rust te komen, bracht zij niet een opwek kend kop koffie. Zij en haar man zijn toegewijde bestuursleden van „de vereeniging voor Volkszang", want de zang zit hun beiden in het bloed en ze ver wierven zich in Volkszang zooveel vrienden, dat er zich bereids daarin een commissie ge vormd heeft, die er voor zorgen zal, dat de dag van den Sen Januari met gulden letteren in de annalen der Vereeniging zal worden op- geteekend. Naast deze zangers, zyn het ook de gevederde zangers van het kerkhof, die hun gocdo kameraden zijn geworden. Om alleen maar te noemen de lijsters en de nachtegalen, die in het goede jaargetijde, het dichtst bij he' huis gelegen plekje bezetten, om daar te con certeeren. Natuurvrienden, hier is een oord dat gij stel lig op uw wandelingen in het voorjaar niet moogt vergeten op te zoeken. Hoe ontroerend mooi is het omringend duinlandschap, een groot schildery gelijk, als het zich plotseling aan ons vertoont by het openen der deuren in de achterwand der aula! Vriend Kranenburg, blyf nog vele jaren met uw familie dit gebenedijde plekje bewonen, in dienst van ons en onze dooden die daar rusten! CONCERT VAN HET CHRISTELIJK FAN FARECORPS „SURSUM" EN „SURSUM'S JEUGDCORP'S". A.s. Vrydag 16 December zal „Sursum's Jeug-dcorps zijn vuurdoop op de planken onder gaan. Dan zullen de jonge muziekbeoefenaren toonen, welke vorderingen zij door vlijtige stu die en onder de bekwame leiding van hun Directeur, den heer J. A. Meng, gemaakt heb ben. Dubbel belangwekkend zal dit zyn, omdat de heer Meng, die naast musicus ook compo nist is, voor zyn jonge vrienden speciale mu ziek gecomponeerd heeft, die (deze muziek) wij dezen avond voor het eerst zullen hcoren. En het aardigste is, dat elk der kleine Sur- summers een solo zal ten beste geven. Het programma geeft als eerste nummer Gezang 270 1, waarna een viertal nummers door het groote corps vertolkt zal worden. De heer R. Voerman geeft daarby een saxo phone soprano. Na de pauze kragen wy dan de lang ver beide verrassing: de Jeugdfanfare, terwyi het geheel besloten wordt door „Stille nacht, heilige nacht", bewerkt door J. A. Meng en „Soli Deo Gloria", ouverture van L. E. Rugers, met slotzang Psalm 138. OPRICHTING BLOEMENDAALSCHE BLOEMIST-WINKELIERS VF.REENIGING. Deze week is opgericht de Bloemendaalsche Bloemist-Winkeliers Vereeniging. Alle in de ge meente gevestigde Bloemenwinkeliers gaven zich als lid op. Als voorzitter werd gekozen Je heer W. Beunder, bloemist te Bloemendaal. NED. PROTESTANTENBOND. Kerstfeest Ned, Pret. Bond, Afd. Boemesdsaï. Men schryft ons: Het Bestuur van bovengenoemde Afdeeling stelt zich voor op Maandag 19 December in het Kerkgebouw aan den Potgieterweg no. 4, des avonds te 7.30 uur met de leerlingen van het voorbereidend Godsdienstonderwijs en de Cate chisatie het Kerstfeest te vieren onder leiding van de beide leerkrachten mej. A. H. A. Bakker, Theol. Dra., te Amsterdam en Ds. L. Bonga te Leiden. Hoewel de viering een eenvoudig karakter zal dragen, zal hel toch voor de leerlingen en belang stellenden, wij denken hier in de eerste plaats aan de ouders, een feest vol wyding worden. Het programma bevat o.a. een Cantate uit te voeren door de leerlingen met medewerking van het Dameskoor in verband met het Kerstverhaal van Jf i Bakker en een Kerstvertelling door Ds. Bonga. Ouders en verdere belangstellenden zyn dien avond hartelyk welkom, de plaatsen beneden zijn gereserveerd voor de ouders der leerlingen. Voor gratis introductie wende men zich tot den heer R. A. Kaiser, Potgieterweg 5, te Bloemen daal. INDISCHE SCHILDERIJEN. Gaarne vestigen wij de aandacht op een ten toonstelling van schildery en en pastels door Jan H. Oostendorp, welke expositie van 20 tot en met 30 December in de zaal van het Jeugdhuis wordt gehouden. Men zie de advertentie in dit nummer. VEREENIGING „HAERLEM". De Vereeniging ..Haarlem" heeft een bezoek aan het Bisschoppelijk Museum, Jansstraat 79, te Haarlem georganiseerd. De bezichtiging zal plaats vinden van 20 tot en met 22 December a.s., telkens des avonds om 8. uur in groepen van hoogstens 25 personen, onder lei ding van den Conservator, den heer L. J. Boog- mans, die wel zoo vriendelyk was om zich voor eiken avond beschikbaar to stellen het gezelschap rond te leiden en de noodige voorlichtingen te verstrekken. CHR. ZANGVEREENIGING „BENNEBROEK". Men schryft ons: In het rustige en lieflijke Kerkje te Bennebroek gaf bovengenoemd koor haar eerste uitvoering in dit seizoen. Medewerking verleende het Dubbel Mannen- kwartet „Harmonie" uit Haarlem en de heer P. Cardol, organist van de kerk te Bennebroek. Het was een genotvolle avond en er werd prach tig gezongen. Het dubbelmannenkwartet Harmonie zong zeer beschaafd. Vooral ,,Liebe" en „Morgen- klang" were' prachtig gezongen; een kwartet dat er wezen mag, alle lof voor den Directeur, den heer H. Arisz. Ook het orgelspel van den heer Cardol dwingt bewondering af, mooi van klank was de vertol king van de Pastorale van Guilmant. Ook Vision van Rheinberger werd schitterend gespeeld, alle lof voor dezen jongen organist. Wat bezit dit kerkje toch een prachtorgel! Mooi van klank en toon, zoo hoort men niet veel in kleine dorpen. Het koor zong uitmuntend, zeer beschaafd en goed op toon. Het viel cp, dat dit koor het Duitsch, dat veel voorkomt, zeer goed uitsprak. Een compliment verdienen de bassen voor hun aandeel in „Wann ich einmai soil scheiden" een nummer, dat als geheel ook heel goed klonk. Van de liederen klonk wiel 't best „Die Vesper", dat ais een orgel klonk, zoo mooi en zuiver, voor al de p'-p' kwamen zeer goed uit. Verder Du hirte Israels, Ave Verum, Wann ich einmai soil schei den werd zeer mooi gezongen. Onder leiding van den eminenten Directeur H. Arisz was het geheel zeea- mooi, en gaarne bren gen wy hulde aan de fraaie pi-estatie's van het ANNO 1861 BLOEMEND.WEG 60 - BLOEMENDAAL TEL 23280 (2 lijnen). OPGERICHT 1870 koor, Dubbelmannenkwartet Harmonie en den heer'P. Cardol. De kerk was goed bezet. Gaarne zien wij een vervolg van dit concert tegemoet. Onder de aanwezigen merkten wij op Freule Wil link, Ambachtsvrouwe van Bennebroek, wier te genwoordigheid zeer gewaardeerd werd. OEFENING KWEEKT KUNST. Het Fanfarekorps „Oefening Kweekt Kunst" geeft Zaterdag a.s. een feestavond) in Hotel „Vree- brug". Opgevoerd zal warden: „De macht dei- vrouw", kluchtspel in één bedrijf dooi- J. J. Rent meester, en wel na de pauze. Daarvoor zal het korps zich in een zestal nummers laten hooren. Na afloop is er bal. SCHOUWBURG JANSWEG. In de eerste week van Januari zullen door de Amsterdamsche Tooneelvereeniging, Dir. Alb. van Dalsrun en Defresne, in den Schouwburg Jansweg eenige voorstellingen worden gegeven van „De Affaire Dreyfus", welk stuk momenteel te Amster dam opgevoerd wordt. Deze voorstellingen zullen geheel gelyk zyn aan die te Amsterdam. MUZIEKAVOND DAMES GEORGIEN GAN- ZERT, ANNIE SCHOEN EN RIEK VAN DER VELDEN. Woensdagavond had in het Jeugdhuis voor een geheel bezette zaal de aangekondigde Mu ziekavond plaats, door de Dames Georgien Ganzert, violiste, Annie Schoen, Sopraanzange res en Riek van der Velden, Pianiste. Het pro gramma vermeldde werken van Franck Bauer, SaintSaens, MozartWieniawski, Vi valdi, Soler, Seradella en v. Weber. Men ziet het, er was keus genoeg. Laten wy maar dade lijk zeggen, dat de avond een succes werd voor elk der executanten, en dat bloemenhulde en warm applaus tot uiting brachten, de waardee ring die het auditorium gevoelde.... De dames Ganzert en van der Velden zijn geen onbeken den voor het Bloemendaalsch publiek, hebben hier reeds vele vrienden en bewonderaars ver worven, Mejuffouw Annie Schoen echter zagen wij voor de eerste maal. Bij de beëindiging Kleverparkweg 4 TECHNISCH BUREAU V

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1932 | | pagina 1