KRUIDNOTEN ADVERTEERT IN DIT BLAD Truus Kohier Permanent Wave „Gaston13. WOL noodig JAN VAN ES' VleesGhwarenbedrijf Garage H. van Os li E. DE REK DOTERLETTERS en BANKET SchonwbnroJansweg EEN WINTERDRANK Fa. HAAKS Firma A. Vemont j I BEZOEKT Gezamenlijken maaltijd HAAK LUXE AUTO's TE HUUR. Het Baby Wolhuis HEIMAT FRED MARION LOUIS DAVIDS Hi are Majesteit Regeei rt Kinderen van ons Volk op ZATERDA in het Jeugd A. van Baak VAN VESSEM heeft Speculaas WILD C. van Wieringen W. C. BERGISCH Kalenders Boekwerken Vulpenhouders Daan Hoeksema's Kinderkalender DE LIPS' KI Advertentiën: Zuster Cornelia Hermina van de Hardt Cornelis Fr-derik Stoop D. van den Berg Schoenmakerij TEL 22838 N. V. VLEESCHWAREN CENTRALE „REWO" Stelt U prijs op onberispelijke aflevering van OVERHEMDEN, BOORDEN enz. Gel dan op 10118 FIJNWASSCHERIJ Gedipl. Dameskapster, Pédicure BloemendaaSscheweg 66 Tetefoon 22173 Bloemendaal dan natuurlijk naar het goedkoopste speciale Wol-adres sinds 1875. Haarlem Bloemendaal Melkerij Mariënbosch" Laat Uw auto tijdig nazien. Vakkundige reparatie. Autostaiiing met en zonder onderhoud. VAKKLEEDING MAGAZIJN PAARLAARSTEEG 1 - TEL. 12842 UITGEBREIDE SORTEERING IN Alleen Iste kwaliteit WILD en GEVOGELTE uit eigen Mesterij is verkrijgbaar tegen billijken prijs bij HET ADRES voor Haarlem en Omstreken STADSSCHOUWBURG De wereldberoemde Helderziende m- m IEDER HUWELIJK -*E mr MADAME DUPOIS "I® PLANTING A's SLEMPPOEDER OVERVEEN - Tel. 14424. Bloemend.weg 53 Telefoon 23039. I Voor de kinderen Prijs slechts f 27e Jaargan: voor B De begrootin Heden overleed na een kort, doch hevig ltjden, onze lieve Zuster, Behuwdzuster en Tante in den ouderdom van 35 jaar. Fam. van de Wardt. Bloemendaal, 8 Nov. 1933. Bloemeudaalscheweg 107. De teraardebestel ling zal plaats vinnen op Maandag 13 Nov. aa. op de Nieuwe Al- gemeene Begraaf plaats te Bloemen daal. Vertrek van 't sterf huis te 12.30 n.m. Heden overleed te Londen onze lieve Broeder en Zwager in den leeftijd van 70 jaar. ADR. STOOP W. B. STOOP— v. Deventer 7 Nov. '33. Bloemendaal, „de Rijp". Bij familie z. kinderen te Aerdenhout wordt ge legenheid geboden aan 1 of 2 personen eenvoudige de gelijke maaltijd gezam. te nuttigen tegen vergoeding v. f 1.25 p. dag en p. p. Brieven Bureau v. d. Blad onder No. 500. IlIBBBDIIiaiBB Het oudste adres in het Kleverpark is waar net en sterk werk wordt geleverd, hetzij ge lijmd, gepend of genaaid, PRIJZEN BILLIJK. Wouwermanstraat 37. Roosveldstraat IA. Hnnnnnnwnnni ENGLISH LADY gives english conversation les sons at pupils own homes. Letters nr. 501 Bureau Blad. Practische Horoscopie. Raadpleeg in vol vertrou wen mevr. El. Lebeau, astrologe, Gierstr. 63 rd. Bésl. wetenschapp. Consult f 1.—. HUIZE OVERBOSCH. Genestetweg 10, Tel. 22317. Stroomend warm, koud water. Prima keuken. Heeft eenige apartemen- ten te huur, gemeubileerd of gestoffeerd naar verkie zing. Beschaafd MEISJE, 18 jaar, diploma H. B. S., zag haar middagen gaarne be zet, liefst bij kinderen en in de huishouding. Brie ven letter A Bureau van dit blad. Biedt zich aan: NET DAGMEISJE, 17 jaar, liefst in deftig gezin te Bloemendaal. Brieven on der no. B 50 aan het Bij kantoor van dit b.ad. GENAAIDE ZOLEN en GELIJMDE ZOLEN loopen licht en prettig. „Goed repareeren houdt uw schoenen in eere". gedipl. schoenmaker. Maat en Reparatie, Billijke prjjzen. Verbindingsweg 29, BLOEMENDAAL RIJKSSTRAATWEG No. 10. GEN. CRONJêSTRAAT No. 8. KLEVERPARKWEG No. 6. GEKOOKTE GhLDERSCHE ACHTERHAM 18 cent per ons GELDERSCHE BLAASHAM16 cent per ons GELDERSCH PROCUREURSPEK15 cent per ons De echte GELDERSCHE ROOKWORST... 44 cent per pond Onze reclame van deze week: 1 ons UEK GELD ACHTERHAM en 1 ons GEBRADEN ROSBIEF samen voor 30 een» Mr. Cornelisstraat 33-35, Haarlem Gelooft D ook niet dat een vergrooting van een vacantie-foto een groote verrassing is voor uw tochtgenoot(e) van dezen zomer. Is dit niet een aardig St. Nicolaas-Cadeau Wij maken vergrootingen tegen billijken prijs. Fotohandel POST MA, Korte Kleverlaan 70 Bloemendaal Telef. 23193 Crama DIE SMAAKT NAAR MEER! Kleverparkweg 10 Tel. 11070. 1 V,»-. V,"-- Vleeschwaren zijn in diverse winkels voorhanden maar hij den vleeschhouwer koopt U ze beter!] Onze vleeschhouwerij is een speciaal zaak, óók voor fijne vleeschwaren, door de bijzondere hygiënische behandeling zijn onze vleeschsoorten altijd versch en frisch. Voor fijne vleeschwaren is dit een eerste vereischte, betrekt ze daarom van ons, de prijzen zullen U meevallen, U kunt het in onze etalage constateeren. VERBINDINGSWEG TELEF. 22488 VRAAGT ONZE WINTERARTIKELEN CASSELERRIB EN ROLP SPECIAAL AANBEVOLEN ELEN Cl ENS AERDENHOUT - TELEFOON No. 26236 KORTE KLEVERLAAN 5 BLOEMENDAAL, TELEF. 22927 Agent Rover en M. C. Automobielen Agent der Union-Rijwielen. BANKETBAKKERIJ KOKERIJ OSTADESTRAAT 12. TEL. 11738 25 CENT PER ONS. ZANDVOORTSCHELAAN 75 TELEF. 26373 HEEMSTEDE. DAMES, Onze wolsoorten worden gegarandeerd als Krimpvrrj en Kleurecht. Steeds de nieuwste dessins, waarvan U bij aankoop gratis handleiding krijgt, modellen handwerk aanwezig. Onze RECLAME MATZIJDEN KOUS 4 f 1.10 per paar is onverwoestbaar; bij drie paar 10 korting. KINDERKOUSEN in alle maten, zeer sterk. SPORTKOUSEN in alle kleuren, concurreerende prijzen. Zaterdagsavonds geen onderricht. Schouwtjeslaan 27 Telefoon 16238 Haarlem Dagelijks versche HOLL. DUINKONIJNEN 50, 60 en 80 ct. p. st. TAMME KONIJNEN 50 ct. p. pond. SOEPKIPPEN, versch geslacht, 35 ct. p. pond. panklaar, 45 ct. p. pond. BRAADKIPPEN van f 1.— tot f 1.75 p. stuk. POULARDES f 2.—, f 2.25 en f 2.50 p. stuk. EENDVOGELS (wild of tam) f I.— p. stuk. HEI HAZEN f 2.— en f 2.50 p. stuk. PATRIJZEN CL— en f 1.25 p. stuk. FAZANTEN f 1.40 en f 1.60 p. stuk. KIPPENPOULET (in iedere hoeveelheid) 50 ct. p. pond. op het gebied van COKSETTEN. BUIKBANDEN BREUK BANDEN en ELASTIEKEN KOUSEN NAAR MAAI O Bandagist, NIEUWE GRACB'I 33 tusschen Kruisstraat en Nassauplein HAARLEM. TELEFOON 11288 PROF. LEOPOLD JESSNER met zijn ensemble. van HERM. SUDERMAN. Pr.: f 3.60, 2.95, 2.63, 1.98, 1.08, 0.75 alles inbegr. ZONDAG 12 NOV., 2 UUR: ANNA KL AAS EN's Kindertooneel ZONDAG 12 NOV., 8.15 UUR: De man, die onbekende stralen ontvangt. Aan het publiek wordt gelegenheid gegeven, vragen te stellen. ZATERDAG 11 NOV., 8.15 UUR: Onze tijd vraagt vroolijkheid. VROOLIJK TOONEEL o.a. optr. v. d. wereldberoemde negerzangers „THE HARMONY KINGS". MAANDAG 13 NOV., 8 UUR: 2e Serie Abonn. voorstell. Groot Ned. Tooneel DINSDAG 14 NOV., 8.15 UUR: VOLKSVOORSTELLING NIEUW-SCHOUWTOONEEL Centraal Tooneel van het Centraal Theater Amsterdam. ZONDAG 12 NOVEMBER, 8.15 UUR: Nog één enkele opvoering met TILLY LUS en CEE9 LASEUR in de Hoofdrollen. Prijzen van 40 et. tot f 2.plus rechten. Plaatsbespreking dagelijks van 104 uur, ook per telefoon 11430, tusschen 5 en 7 uur Telef. 17038. DONDERDAG 16 NOV., 8.15 UUR: TWEEDE GROOTE HOLLANDSCHE PSYCHOMETRISCHE EN EXPERIMENTEN AVOND door Prijzen van 3060 cent, rechten inbegrepen. Plaatsbespreking dagelijks van 104 uur ook per Telefoon 11430, tusschen 5 en 7 uur Telef. 17038. Gelegenheid tot fietsenstalling. DIE REEDS HILDEBRAND IN VERRUKKING BRACHT IS VERKRIJGBAAR BIJ: I Advertentiën KRUIDNOTI bij voor BIJ COI BLOEMEN DA A Overname uit dit overeenkomstig art. EERSTI Ken tekort stellen vooi heffing van meennefonds en door te (f 48.000). Verschenen gemeente v< begrootingci bedrijven. Met betrekking tot maente-begrooting merl dus schrijven B. en W., 1933 wederom ernstig de uitgaven zooveel mo >»'nde een sluitende begi 1»33 zijn wij daarin de verschillende bezuinigin; zonder uit de reserve t< Ook voor 1934 is het van een nieuwe belast barocjp op de reserve t< lukken tusschen de ge uitgaven evenwicht te werd op verschillende i een bedrag vam ongevee doch hiertegenover stol nieuwe lasten. Er bleef kort aanwezig van f 9: achter nog met f 56.001 bet thans aanhangig z vermindering van de ui uit het gemeentefonds, 1934—1 Mei 1935, onve worden verheven. Hoewel deze eventuee nog niet in de raming v ontvangstpost is verdis< hiermede toch in zoovei dat wij den :t „Onvc f 56.000 hebben verhoog reeds thans in de begri te laten komen, welke s dere uitkeering ten at 1934 voor onze gemeent volg hiervan, is dan ook, een bedrag van f 92.00C f 148.000 dekking moest Waar het ons niet m< op de uitgaven te besnc meend dit 'tekort voor e te moeten vinden door ten - op de, hoofdsom d< ting. De hoofdsom dezei het belastingjaar 193« f 1.000.000. Door heff wordt derhalve een badi kregen van f 150.000. A ter maar 2/3 deel of f 1 aan het dienstjaar 1934 kort bestaan van f 148.0 f 48.000 Dit bedrag nu servefonds willen nemer De reserve is dan no? echter, evenals voor 19

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1933 | | pagina 6