Mensen VAN VESSEM Stofjassen ■raaxEBM imrami 9ÖQÖE PLEIN 35'7otewpelierstraAt. Bloemendaal. A. 6. G. M. 6I0RGIS Zn. HAARLEM - TELEFOON 13310 Burgerlijke Stand. 0 Predikbeurten. Agenda. HOFLEVERANCIERS 168 <23 2U* Gevonden Voorwerpen. blGevonden en terug te bekomen bijDon selaar, Bosch en Duinlaan 4, een paar hand schoenen; J. C. Roozekrans, Hasselaarsplein 2, Haarlem, een heerenparapluie; Yan Riessen, Bloe- mendaalscheweh 261, een dameshandschoen; Christiaans, Rollandstraat 88, Haarlem, een gummi kindercape; Bakker, Iepenlaan 33, een groote rol staaldraad; \V. A. Van Oijen, Lage Duin en Daalscheweg 9b, een lichtblauw kinder pakje; D. Konz, Camphuizerlaan 10, Heemstede, een fietspomp; L. Boersma, Zandvoortenveg 39, een tennisracket; Riedel, Distellaan 3, een ruw harige foxterrier; S. Iteijnders, Julianalaan 17, een portemonnaie met inhotld; A. ter Laare, Leidschevaart 2, Vogelenzang, een vulpenhouder; H. J. Nijland, Graaf Florislaan 35, Vogelenzang, een dameshandschoen; Nieuwpoort, Zomerzorger- laan 38, een teddybeer; Zwiersen, Duinlustpark- weg 6, een leesglas; mej. Driehuis, consumptie tent eindpunt Zeeweg 10.30 v.m. tot 5 uur n.m.), 3 paar schoenen; Duivestein, Boschlaan 9a, een tompouee; 11. Dhane, Dompvlocdslaan 19, een polshorloge met armband; Ter Beest, Lage Duin en Daalscheweg 5, een vulpotlood en een gymnas tiekschoen; J. van Duin, Van Stolberglaan 9b, een portemonnaie met inhoud. Politiebureau Overveen: een verm. gouden sier speld; een roode klut; een huissleutel; een bruin jongenspakje; een rozenkrans; een verm. gouden medaillon. Politiepost Aerdenhout: een benzinedorp. De aan het bureau gedeponeerde voorwerpen zijn terug te bekomen op werkdagen ran 10 tot 12 uur v.m. Paddenstoelententoonstelling. In samenwerking met de Ned. Natuurhistorische vereeniging aid. Haarlem, organiseerde de propa- gandacommissie der Ned. Mycologische Vereeni ging een paddenstoelententoonstelling in de hal der 2e H.B.S. aan het Santpoorterplcin. Als inleiding hiertoe hield Zaterdagmiddag de Ned. Natuurhistorische Vereeniging, onder leiding van den heer G. L. van Eijndhoven, een excursie in het bosch van Huis te Vogelenzang, tevens om materiaal voor de tentoonstelling te verzamelen. Het meerendeel der op de tentoonstelling aan wezige exemplaren werd echter aangebracht door leerlingen der 2e H.B.S. De tentoonstelling, die Zaterdagavond 8 uur door den heer G. A. van Scliaik, voorzitter der N.N.V., werd geopend, en den geheelen Zondag te bezichtigen was, heeft zeer veel belangstelling getrokken en was «lat ook alleszins waard. Ter wijl op de middentafels de exemplaren in syste matische volgorde gerangschikt waren, was op een der zijtafels een aardig geheel verkregen door het gebruikmaken van mos, waarop de padden stoelen decoratief waren opgesteld. Tusschen de inzendingen brachten vazen met takken van sneeuwbes, malus e.d. aardige afwisseling. Littera tuur lag ter inzage. De fraaie collectie aardsterren van den heer Van Eijndhoven was aanwezig. Mej. Akke de Vries, lid der Mycologische vereeniging, hield af en toe korte inleidingen, terwijl in de avonduren fraaie lantaarnplaatjes vertoond werden. Er waren giftige en eetbare Amanieten, Para- solzwammen, Trechterzwammen, Honingzwam, Porceleinzwam, Ridderzwammen (o.a. Tricholo- mairinum en Tr. columbetta), Mycena's (w.o. M. Seynii op kegels van de Zeeden, M. aeieula, M. peliantliina, M. inclinata), valsehe en echte Cantharellen, Melkzwammen, Inkzwammen, Gor- dijnzwammen, champignons, Boleten (o.a. B. eastaneus en B. piperatum), Boomzwammen (w.o. de ruige Boomzwam), Biefstukzwam, stekelzwam- men, Judasoor, Koraal- en korstzwammen, stuif- ballen, aardsterren (w.o. Gestrum striatum, G. saccatum, Myriostoma coliforme), stinkzwammen, Varkensoortjes, geweizwammen, komzwammen. Vermelding verdienen nog Nyctalis parasitieum op oude Russulahoeden, Schizophyllum commune (Waaiertje), Volvaria speciosa, Leptonia euchroa, Pholiota aurea, Gompliidius glutinosus, Tyro- myces sulfureus, Pistillaria quisquilliaris op oude stèngela van Adelaarsvaren, Macropodia ma cropus (schoteltje op steeltje), Leotia lubrica en de sinds kort voor ons land nieuwe Tulostoma granulosum. Zondag 17 October a.s. wordt een vogel-ex cursie gehouden onder leiding van den heer 1'. Cornet Sr. Samenkomen: v.m. 9 uur tramhalte Waterleiding aan de Zandvoortschelaan (laatste halte vóór Zandvoort). Fietsen kunnen gestald worden. Wandeling door de A.W. duinen naar het strand. Terug in Haarlen plan. 1 uur. Zij, die met de tram gaan, kunnen het best een retour Zandvoort nemen. Houders .van wandelkaarten wordt verzocht deze mede te nemen. Woensdag 20 October a.s. is de eerste lezing avond in het winterseizoen door den heer Jan 1'. Strijbos, over het onderwerp: „Met tent en vouw- boot naar de Donau-delta", met lantaarnplaatjes en smalfilm, 's avonds 8.15 uur precies, in de kroonzaal van Brinkmann, Groote Markt (in gang naast Rembrandttheater). Leden vrij toe gang; recht tot introductie a f 0.50. 29 October a.s. komt Prof. Docters van Leeuwen, oud-directeur van 's Lands Plantentuin te Buiten zorg, spreken over: „Planten en dieren van de bergtoppen van Java". Tien jaar „St. Genesius", R.K. Gem. Tooneelver. SCHOORSTEENVEGERS RIDDERSTRAAT 18A ZWART blDe R.K. Gem. Tooneelvereeniging ,,St. Genesius" te Bloemendaal en Overveen herdenkt haar tien-jarig bestaan met een lustrum-avond, die Zondag 10 October in „Domi" te Overveen wordt gehouden, en waar wordt opgevoerd het blijspel van Oskar Blumenthal en Gustav Kadelburg: „In het Witte Paard". Ter gelegenheid van dit lustrum is een feest programma-boekje verschenen, waarin de secre taris, de heer W. J. A. Sweijen, een overzicht geeft van St. Genesius' geboorte en groei. Op 24 October 1927 kwamen op initiatief van het toenmalige Volksbondbestuur onder voorzitterschap van den heer J.-G. van Kessel een aantal heeren bijeen om te komen tot oprichting, of beter gezegd de voort zetting van de R.K. Rederijkerskamer „Eendracht maakt Macht", die door verschillende omstandig heden ter ziele was gegaan. Veel moeite was er niet voor noodig om dit feit doorgang te doen vinden, vooral daar de toen malige Geestelijk adviseur van den R.K. Vojksbond Kapelaan G. van Dijk, zich zeer voor het tooneel interesseerde. Onder voorzitterschap en regie van den heer Jae. Henneman werd als eerste stuk opgevoerd „Zuur en Zoet" voor de R.K. Volksbond. Enkele stukken werden op deze wijze ten tooneele gebracht tot er een groote verandering kwam. Regisseur en bijna het geheele bestuur gingen heen, zoodat de vereeniging zich plotseling voor een moeilijk geval zag geplaatst. Een nieuw bestuur werd echter gevormd en onder regie van den tegen- woordigen secretaris werd verder gewerkt. Onder dit bestuur dateert ook liet optreden voor eigen rekening en het eerste aanwerven van donateurs. Vanaf dat oogenblik ging het allengs crescendo. Onder nieuwe regie van den weledelen heer C. F. Wessels werden de eerste belangrijke successen geboekt. Een groote tegenslag was dan ook het feit dat genoemde heer om gezondheidsredenen van de regie moest afzien. In zijn plaats kwam toen de heer Huyboom. Intusschen was de ver eeniging met goedkeuring van de G. A. gemengd gaan spelen, hetgeen ook een geduchte verbetering bleek. Een zwarte bladzijde vormde den toch nog onverwachten dood van den heer C. I'. Wessels, betreurd door allen die met hem in aanraking kwamen. De vereeniging bereikte intusschen zijn top prestatie op het Nationaal Tooneelconcours te Heemstede, waar niet minder dan zes prijzen werden behaald, waaronder eere en eerste. Ter herdenking van vijf en twintig jaren tooneelleven, dat is het bestaan van „St. Genesius" en de oude rederijkerskamer tesamen, in Overveen werd door onze vereeniging een tooneelconcours georganiseerd hetgeen een groot succes werd. Na dit concours bedankte de heer Huyboom als regisseur en stonden wij voor de taak ons een nieuwen regisseur te zoeken. Na veel wikken en wegen, waarbij de leden zich het offer van een flinke contributieverhooging moesten getroosten, werd besloten een beroeps regisseur aan te stellen. De heer Jan van Dommelen werd als zoodanig benoemd en zijn prestatie's met .St. Genesius" zijn van de laatste jaren, dus over bekend. Wij kunnen na dit overzicht gerust spre ken van succesvolle jaren. vervangen Uw costuums. Koopt daarom Uw jas in de Speciaalzaak Haarlaarsteeg 1 Paddestoelen-tentoonstelling. blDe welpen van 811 jaar van stichting „De Grijze Driehoek", groep 4 der afd. van de Neder- landsche Padvinders Vereeniging, organiseeren een paddestoelententoonstelling, in het Troephuis tegenover het Pompstation aan den weg langs de spoorbaan. De show is geopend op Zaterdag 9 October van 710 uur en Zondag 10 Oct. van 109 uur. o Lezing Bellamy. blOp Woensdag 13 October a.s., om 20.15, zal in de benedenzaal van Hotel Rusthoek, Bloe- mendaalscheweg te Bloemendaal, de heer M. H. van der Stijl uit Den Haag, lid van het hoofd bestuur en van de Economische commissie der I.V.B., spreken over de Bellamy-beweging. Introductie voor dezen avond kosteloos. Voor hen die iets meer wenschen te weten omtrent doel en streven van de Vereeniging „Bellamy" is dit een goede gelegenheid zich op de hoogte te stellen, daar eventueele vragen gaarne beantwoord zullen worden. Bevallen: W. van Bczu-De Keizer, zoon J. G. van Dam-Houtman, zoon. Ondertrouwd: H. Hanskamp en J. Bras- sem. P. J. Terpoorten en J. E. Hillen. F. J. Smit en A. Brcebaart. Getrouwd: J. .T. van Grieken en A. C. P. Roozen. W. N. Snciders en F. J. C. Mudde. T. Vermeer en M. van Marsbergen. A. Docter en B. de Hoop. Overleden: W. H. Huikeslioven, oud 4 jaar. A. E. J. W. Grippeling. oud 69 jaar. M. E. Öorthuijsen, oud 64 jaar, echtg. van L. II. Rings. o Tentoonstelling schilderijen van Tine Honig. blOnze plaatsgenoote, mej. Tine Honig, exposeert in Kunstzaal „Recker", Wagenweg, Haarlem, een verzameling barer jongste schilde rijen, welke een vervulling zijn s an de schoone belofte, die een vorige tentoonstelling, nu eenige jaren geleden inhield. Inderdaad heeft het talent dezer kunstenares zich sindsdien op gelukkige wijze ontplooid; thans weet haar gerijpte kunst aan elk barer stillevens een innigheid, en een gedragen kleurenpracht te verleenen, die haar een aparte- en bevoorrechte plaats onder haar kunstzusters doet innemen. Tine Honig toch is, naast bloem schilderes, de vertokster van het stilleven, dat in opbouw logisch en eenvoudig in kleurschikking een verrukking voor het oog en in stofuitdruk king steeds opvallend fraai is. Hoe komt dit alles in haar „Stilleven met vruchten" (No. 12). waarmede zij o.i. op deze tentoonstelling excelleert, tot uiting. Hoe schitterend van kleur is het los weg over de tafel gespreide geéle doek, hoe harmonisch hier mede de roode gloed van den aarden kan, de don kere tint der vruchten, het warme bruin van den gebeitsten houten achtergrond en hoe vormen alle elementen een evenwichtig geheel; hoe gaaf en in volle beheerscliing is dit alles weergegeven! Ook uit no. 11 („Stilleven met eieren") spreekt een zelfde meesterschap, waarbij de bekende behande ling in lichte, ijle kleur van een wit tafellaken, een licht grijze schotel en dito bord. gezet tegen een licht-gekleurd behang, bewondering voor haar technisch kunnen afdwingt. Daarbij heeft Tine Honig haar hart verpand aan bloemen en vruchten; haar weergave van omarylissen, begonia's, gloxina's of sneeuwbes, naast komkommer, aubergine en roode rammenas, is tegelijk bekoorlijk en natuurgetrouw, zonder daarbij in een soort fotografie in kleuren te ver starren. Vermelding verdienen nog een stilleven „De houten schaatsjes", dat we reeds vroeger zagen, verder een geestig „Stilleven met houten beeldje" en een niet minder verdienstelijk dito „Kinderklompjes". Wij kunnen de bezichtiging van deze collectie, die 22 doeken bevat, hoogelijk aanbevelenze blijft tot en met 20 dezer dagelijks gratis voor het publiek toegankelijk van 107 uur, 's Zondags van 24 uur. B. f J Vestiging „Quick and Clean". \le winkelstand te Bloemendaal is ditmaal ver rijkt met een branche die er nog niet vertegen woordigd nas. n.l. de Chemische Wasscherij en Modelpersinrichting „Quick and Clean" aan den Bloemcndaalsoher.vep 111'. De ondernemer, goed vakman en geschoold in deze branche, zorgt cat de raam eer wordt aan gedaan, want, „vlug" en „schoon" is twee, welnu „Quick and Clean" heeft beide goede eigen schappen en wij kunnen er een derde goede hoe danigheid aan toevoegen n.l. de inrichting is ook „cheap", let maar op de prijzen. Men kan. als men wil, van deze nieuwe zaak profitcercn. Den ondernemer onze beste wenschen. o Rijwielhandel „De Concurrent". blAan de Zomerzorgerlaan, achter de R.K. Kerk is genoemde zaak gevestigd. De heer Stoffers beveelt zich niet alleen aan voor alle mogelijke reparaties, maar is tevens ingericht voor de levering van nieuwe rijwielen. Zoowel voor repa raties als voor rijwielen worden eoneurreerende prijzen berekend, zoodat de raam inderdaad juist is. o Dief gesnapt. blEen zekere J. J. D. verschafte zich door inbraak toegang tot een villa aan den Zandvoorter- weg te Aerdenhout, waaruit hij eenige dekens, kandelabers en een kleed ontvreemdde. De Haar- lemsche Politie dacht er echter anders over en snapte den dief bij het verkoopen van de gestolen voorwerpen. Daarna werd hij overgebracht en ingesloten tc Bloemendaal. Aangename Kennismaking. bl4 kwajongens hebben met het nieuwe politie-bureau kennis gemaakt doordat zij zich de pret verschaften, de ruiten van een bollen schuur in te kegelen. o Veel rook, weinig vuur. blDe brandweer werd gistermorgen gealar meerd en rukte met den motorspuit en den ladder wagen uit naar de Kleverlaan, waar door de be woners brand gealarmeerd was. Het bleek echter dat een poufe en een kleedje waren gaan schroeien hoewel deze voorwerpen nogal rook veroorzaakten, bleek de brand niet van zoodanigen aard dat de brandweer haar slangen behoefde uit te rollen en konden de wagens onverrichterzake inrukken. o Van onze Adverteerders. Loopen zonder pijn! weet u wat dat zeggen wil, veel te sjouwen, ook als men door werkkring moet loopen met dikke enkels, gezwollen voeten? Neen hoor, dit alles is niet noodig. De alombekende modern-electrische pedicure-zaak van Zr. de Leeuw, Ged. voetspecialiste van het Ned. l.en. ter bevordering van Voetverzorging, Tetterodestraat 21, weet er wel raad voor. 'n Prima schoen- of steunzool (waarvoor de afdruk geheel gratis is), op de juiste plaats aangebracht, helpt u. Het is een verademing zich te laten voorlichten door voornoemde zuster, die uiterst vakkundig is en als zoodanig ook een groote bekendheid heeft, waarna u het loopen niet een last, maar een lust wordt. Zr. de Lceuw's pedicurezaak is telefonisch aan gesloten onder no. 10852. vIaiII MEVROUW, Naast onze gewone soorten borst plaat hebben wij iets speciaals: Curasao -Borstplaat Persic o-Borstplaat M a r a s q u i n-Borstplaat Triple Sec-Borstplaat Rhum -Borstplaat Verrukkelijk al deze soorten U moet ze gauw eens probeeren. KLEVERPARK - TEL. 11070 ZONDAG 10 OCTOBER 1937. BLOEMENDAAL. Ned. Herv. Gem. v.m. 10 uur Ds. Ch. de Beus. Jeugddienst. Geref. Kerk v.m. 10 en n.m. 5 uur Ds. Joh. C. Brussaard. Ned. Prot. Bond, geen dienst. Vrije Kath. Kerk v.m. 10% uur Gez. H. Mis. Woensdag n.m. 8 uur Vespers en Lof. OVERVEEN. Ned. Herv. Gem. v.m. 10 uur Ds. J. C. van Dijk. AERDENHOUT. Vereen. Ilelig. Kring v.m. 10% uur Prof. Dr. S. F. H. J. Berkelbach van Sprenkel. Hoog leeraar, Utrecht. SANTPOORT. Ned. Herv. Gem. v.m. 10 uur Ds. R. H. Oldeman. Ned. Herv. Evang. v.m. 10 uur de heer Joh. de Groot, Leiden. Geref. Kerk (H.V.) v.m. 10 uur Ds. G. Ubbink. HAARLEM. Evang. Luth. Gem. v.m. 10% uur Ds. G. J. Duyvendak. Woensdag n.m. 3 uur Ds. 1'. J. Duyvendak. Huwelijksinzegening. Eglise Wallonne a 10h. 30. Service et sermon preside par Mr. Ie pasteuer Marc. Jospin." 3e collecte pour l'Eglise. Geref. Kerk (H.V.) v.m. 10 liur Ds. A. Adriani, Ned. Herv. pred. te Rotterdam. N.m. 5 uur Ds. G. Ubbink van Utrecht. Ned. Ver. v. Spirit. „Harmonia", (Soeieteit Ver. Zijlweg 1) v.m. 10% uur Wijdingsmorgen. Spr. de heeren J. en W. Gmelig Meijling, v. Bloemendaal. Trance toespraken. Helderziende waarnemingen mevr. J. Remmers-v.d. Lans. ZANDVOORT. Geref. Kerk (H.V.) v.m. 10 uur Ds. 1'. v. d. Vloed. Voorbereiding H. Avondmaal. N.m. 5 uur dezelfde. Bed. H. Avondmaal. Stadsschouwburg Haarlem: Zaterdag, 8.15 uur: Gezelschap Jan Musch, „Nathan de Wijze". Zondag, 8.15 uur: Gezelschap Jan Musch, „De Jerkelmans". Maandag, 8.15 uur: le Abonnementsvoorstel ling, Amsterdamsehe Tooneelvereeniging, „Terug naar Metliusalem". Woensdag, 8.15 uur: Geheel-Onthouders Too neelvereeniging „Nieuw Leven", „Najaars stormen". Vrijdag, 8 uur: Toonkunst, Piano-avohd Wil lem Andriessen. Frans Hals-Theater: „Een vrouw kwam...." met Jean Gabin en Mirelle Balin. Zondagmorgen 11.30 uur „Het intieme leven der dieren in Artis". Toeliel ting door den heel Portielje. Cinema-Palace: „De man, die een ander was", met Robert Taylor en Barbara Stanwijck. Rembrandt Theater: ,,'t Was in de Mei", met Jeanette Mae Donald en Nelson Eddv. Luxor Sound Theater: „Nee Mevrouw, dat nooit" met Jean Harlow, William Powell, Myrna Loy. Spencer Tracy en Walter Connolly. Cineone: „Liebeskommando" met Dolly Han en Gustav Fröhlich. Benoemd. blTot tijdelijk onderwijzer aan de Chr. School voor L. O. en U.L.O. te Bloemendaal is be noemd de heer Fr. v. d. Meijden te Brielle. Binnen 8 meter van straathoeken is stil staan met auto's en andere voertuigen te genwoordig verboden f,-; -r-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1937 | | pagina 2