SANTPOORT en SINT PATRICIUS In zo'n climaxvegetatie behoort op onze breedtegraad altijd bos. Men is dus geenszins van plan de bospartyen massaal of in (grote) delen te doen verdwijnen. Van de 75° hectare duingebied in Duin en Kruidberg en de Midden-Heerenduinen samen besloeg het naaldhout tot dusver 16 hectare. Hiervan zal zeker 11 hectare gezond dennenbos overblyven. Bosge- deelten in het duinlandschap hebben echter alleen kans op een gezond bestaan, als een goede kroonontwikkeling ze beschermt tegen invloeden van wind en zee. Niet dl het dode hout wordt opgeruimd. Dode bomen langs de paden moeten om veiligheidsredenen worden verwijderd; elders laat men ze staan ter-wille van het behoud van voldoende biomassa (d.i. gewicht aan levende organismen). De helft van de dierlijke biomassa in gezond bos bestaat uit dieren die van dood hout leven en organisch materiaal in anorga nisch materiaal (nieuwe voedingsstoffen) omzetten. Ener zijds dient men dus in t oog te houden, dat dood hout een funktie heeft in het natuurlijke proces; anderzijds moet kwijnend dennehout worden opgeruimd als het gevaar bestaat voor aantasting van gezonde dennen door de dennescheerder en andere insekten. Ook de esdoorn moet teruggedrongen worden. De esdoorn is een voor het duinterrein agressieve boomsoort, d.w.z. ze geeft een andere vegetatie weinig kans. Wat de bebossing betreft is het beleid er juist op gericht nieuwe onder groei te bevorderen. Van kardinaalsmuts, liguster, duin doorn en mosvegetaties zullen in de nabije toekomst inter essante ontwikkelingen te volgen zijn. Zorg voor de toekomst De nieuwe eigenares van Duin en Kruidberg heeft zich afge vraagd: Wat kan? En wat is houdbaar? Zy streeft naar ver betering en ontwikkeling van de van nature bekende duin vegetatie. Er zal enige schrik zyn tengevolge van een nieuw beleid, waarbij men een natuurlijk beheer nastreeft. Het landschap zal enigszins anders worden dan we het kenden. De maatregelen dienen echter de ontwikkeling van een land schap, waaraan wij en volgende generaties plezier kunnen beleven. Onze zegsman, de heer de Wit, heeft ons, zoals ook uit con tacten met andere functionarissen van Natuurmonumenten is gebleken, de beleidsvisie van de Vereniging ontvouwd. Dat er commentaar te verwachten is op de veranderingen van dit ogenblik, is een goede zaak en getuigt van belangstelling voor het natuurgebied Duin en Kruidberg. Tot slot zy vermeld, dat de eigenlijke "ingreep" in oktober en november 1977 begonnen is en zich inmiddels in een vèr- gevorderd stadium bevindt. Het landschap moet zich nu zelf herstellen. Dat hierbij een waakzaam oog en een helpende hand aanwezig zijn, kan slechts dienen tot geruststelling. 18 Ons past een woord van dank aan de heer de Wit voor het verstrekken van de informatie, en aan de heer drs P.M. Broekensbioloog, die bereid was dit gesprek by te wonen en van kanttekeningen te voorzien. L.H. Kloek N.B. Gedetailleerde plattegronden van Duin en Kruidberg zyn tegen geringe vergoeding verkrijgbaar bij de bosopzichters en toezichthouders in het landgoed. Waarom de Patriciuslaan de naam draagt van de beschermheilige van Ierland Straatnamen roepen in het dagelijkse leven gewoonlijk geen vragen op naar de herkomst. We gebruiken ze om de weg te vinden en daarmee hebben ze hun taak verricht. Soms wordt men er toch toe gebracht even stil te staan by zo'n naam. In het geval van de Patriciuslaan kwam dat eigenlijk door dat het my opviel dat de naam soms verbasterd wordt tot Patriciërslaan. Het lijkt daarom verantwoord de betekenis ervan in het licht te brengen. By besluit van 2k april 193^ gaf de gemeenteraad van Vel- sen aan de straat, die zich toen nog slechts uitstrekte van de Cremerlaan tot ongeveer de plaats waar nu de Huis te Wissenlaan begint, de naam Patriciuslaan, met als mo tivering: "genoemd naar een kapel gesticht door Jan van Brederode tot ere van de H. Patricius". Jan was een opmerkelijke telg uit het geslacht Brederode, die zich vooral heeft onderscheiden door zyn avontuur lijke levenswandel. We zullen dat ten dele moeten toe schrijven aan zyn nogal wispelturig karakter. In 1390 volgde hij zyn vader Reinoud I op als 7de - bekende - heer van Brederode. Een oudere broer had zich in 13^9 in een klooster teruggetrokken. Jan trok in 1395 met de Utrechtse bisschop Frederik van Blankenheim op tegen Koevorden en in 1396 en volgende jaren nam hy deel aan de krijgstochten van Albrecht, graaf van Holland, tegen de Fl-iezen. Kort daarna maakt hy een reis naar Ierland, die voor ons verhaal alle aandacht verdient*- 19

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1978 | | pagina 11