De Zandpoort Redaktie-adres L. H. Kloek, telefoon (023) 37 79 66 Huis te Wissenlaan 44, Santpoort-Noord Stichtingsbestuur: Mr L. F. de Groot, voorz. A. K. de Vries-de Haas, secr. L. Vermande-Deinum, lid dag. best. M. L. B. W. Jongkind-Moonen, wnd. penningm. J. J. E. van Baarsel L. H. Kloek Secretariaat corresp. postbus 21, Santpoort-Zuid telefoon (023) 37 51 49 Bank banken in Santpoort-Noord en -Zuid Postgiro 36 06 774 Orgaan van de Stichting Santpoort nr. 1 - februari 1978 REDAKTIONEEL Met dit eerste nummer van "De Zandpoort" introduceren wij bij deelnemers en overige belangstellenden het eigen publi— citeits-orgaan van de Stichting Santpoort. Wij zullen u in deze - voorlopig tweemaal per jaar verschijnende - uitgave zo volledig mogelijk inlichten over de werkzaamheden van de Stichting, welke zich overeenkomstig de statuten uitstrek ken over de beide dorpsdelen Santpoort—Zuid en Santpoort Noord. Het is ons gebleken dat aan een orgaan als dit be hoefte bestaat. Wy hopen daarin te voorzien, niet alleen door zakelijke informatie te geven, maar tevens door arti kelen over aktuele en (kultuur-)historische Santpoortse aangelegenheden te publiceren. Het uitgeven van een eigen orgaan is echter ook een nood zaak; de berichtgeving, met name in de regionale pers, over de handel en wandel van de Stichting is nogal summier en dikwijls tendentieus. Mede hierdoor is weieens een ver tekend beeld ontstaan van het stichtingsbeleidIn het officiële gedeelte hopen wij het beeld te kunnen verduide lijken. De naam Het zoeken naar een naam voor dit tijdschrift heeft veel hoofdbrekens gekost. Wy vielen daarbij echter steeds terug op het historisch bepaalde "De Zandpoort". Over deze naam wordt u in een tweetal korte artikelen een toelichting gegeven. Informatie "De Zandpoort" is een uitgave, waarin door de lange voor bereidingstijd niet snel kan worden ingespeeld op zich on verwacht voordoende ontwikkelingen. In dergelijke gevallen zullen wij trachten u door een informatie-bulletin met spoed op de hoogte te brengen. In dit blad treft u een verkort jaaroverzicht aan onder de titel "Wat deed de Stichting het afgelopen jaar?"Een uitgebreid jaarverslag zal in april/mei in gereedheid ko men en dat hopen wy u dan te kunnen overhandigen op onze jaarlijkse propaganda-avond. 1 Foto omslag J. C. van der Kogel

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1978 | | pagina 2