OPROEP Taalkundig moet worden opgemerkt dat de c van het Latijnse sanctus (heilig) nooit in het eerste deel van de naam voor komt. Van de vier schrijfwijzen (zand, sand, zant, sant) zou alleen sant als variant van sente en sint(e) als afleiding van sanctus in aanmerking komen. De spellingen van het tweede deel (poort, poert, poirt.) wijzen eerder op een vanouds daarin voorkomende 1 ange o dan op een relatie met porta of portus, waarin de o kort is. De -e en -i werden gebruikt als verlengingsteken van klin kers naast de schrijfwijze met klinkerverdubbeling. Wij zien dus (De) Santpoort als "doortocht of doorgang door het zand(gebied)by voorkeur in de noord-zuid-verbinding naar Haarlem langs het duingebied. Ook het bovenvermelde (de) Santporte is daarmee niet strijdig, daar porte een gebruikelijke variant is op poort, poirt (e) en poorte. LH. KIoek aan allen die de Stichting Santpoort een goed hart toedragen om wat zy voor bescherming en behoud van dorpskarakter en landelijke omgeving van Santpoort gedaan heeft, doet en nog wil doen.' Financi ën Op onze propaganda-avonden in De Veyman en de IJmond-MTS en herhaaldelijk in Huis aan Huis hebben wij allerminst te vergeefs een beroep op u gedaan de Stichting te steunen. Velen gaven zich op als "deelnemer" (of "deelneemster"), zich verbindend een jaarlijkse bijdrage te betalen van mini maal 10,-. Een niet gering aantal "Deelnemers voor het Leven" lieten zich inschrijven door betaling ineens van 100,- of meer. Hiervoor ontvingen zy een mooi certifi caat met een afbeelding van Santpoort van weleer. Maar nog lang niet allen die naar wij weten van mening z yn dat de Stichting goed ën noodzakelijk werk doet, mogen wij tot onze deelnemers rekenen. En dat is jammer. Jammer, omdat wy uw steun zo hard nodig hebben. k Uw financiële steun is onontbeerlijk] Wy doen het vele werk in onze vrije tyd natuurlijk uit zuiver ideële overwegingen, maar het kost toch geld. Wij noemen bijvoorbeeld de kosten van administratie, drukwerk, propaganda, zaalhuur, lidmaat schappen enz. Maar de werkelyk hoge kosten zouden verbon den zijn aan rechtskundige bystand die nodig zou kunnen zyn voor een goede behartiging van de Santpoortse belangen. Velen hebben dit begrepen en hebben uit eigen beweging reeds hun contributie voor 1978 aan ons overgemaakt. Wy danken hen daarvoor hartelijki Ten gerieve van die deelnemers die hun contributie voor 1978 nog niet hebben overgemaakt, is een accept-girokaart bygesloten. Indien u hiervan gebruik wenst te maken, wilt u dan vooral niet vergeten uw naam en adres op de kaart te vermelden? Zy die zich na kennismaking met dit eerste nummer van "De Zandpoort" als deelnemer willen aanmelden, kunnen dit doen door een bedrag van minimaal 10,- per jaar aan ons over te maken op gironummer 360677*» t.n.v. Stichting Santpoort, Santpoort-Zuid Wanneer u minimaal 100,- ineens betaalt, wordt u "Deel nemer voor het Leven" en ontvangt u een certificaat. U kunt voor uw betalingen ook terecht bij alle Santpoortse bankenwij hebben daar rekeningen geopend. Correspondentie is mogelijk via postbus 21, Santpoort-Zuid. Telefoon secretariaat: 3751^9- Werkgroepen Maar wy hebben ook behoefte aan "andersoortige" bydragen: bijvoorbeeld als actief medewerker in een van onze werk groepen: bijwonen van Raadsvergaderingen inzage nemen van ter visie gelegde stukken enz. verzamelen van gegevens over gebouwen enz. en het inrichten van een foto archief berichtgeving over Stichtingsactivitei ten in pers en eigen publikaties helpen organiseren van propaganda- avonden, lezingen enz. helpen verzamelen en in archief brengen van historische gegevens over Santpoort Natuur en Landschap - deze werkgroep moet nog helemaal worden opgezet en zal ook moeten beginnen met inventarisatie. Oriëntatie - Inventarisatie- Publiciteit - Propaganda - Oud-Santpoort - 5

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1978 | | pagina 4