WAT DEED DE STICHTING HET AFGELOPEN JAAR? Informatie U leunt ook actief meewerken door ons op de hoogte te stel len van naar uw mening ongewenste situaties, maar uitslui tend in het kader van onze doelstelling (artikel 2 en ar tikel 3 van onze statuten) Bibliotheek Vy hebben een aantal boeken en publikaties bijeengebracht die nuttig zijn voor ons werk en interessant uit historisch oogpunt. Ook het aantal publikaties van met ons verwante organisaties groeit gestadig. Toch doen wy een beroep op u ons te helpen met de uitbreiding van deze bibliotheek, die in de toekomst misschien voor een uitleen-systeem ge schikt zal zyn. Heeft u (of kent u iemand die ze heeft?) boeken, tijdschriften, prentbriefkaarten, foto's of dia's voor ons, gratis of ter overname? Bijvoorbeeld het Hoog ovens-jubileumboek "Hart van Kennemerland" Indien u op één of meer van de hierboven geschetste manie ren kunt meewerken, zal de secretaresse dit graag van u vernemen: postbus 21, Santpoort-Zuid of tel. 3751^9. HET BESTUUR De Stichting Santpoort is aangesloten by: de Bond Heemschut de Nederlandse Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten Contact Milieubescherming Noord-Holland Stichting Historisch Museum Zuid-Kennemerland Vereniging Santpoorts Belang (i.o.) en by geljjkgerichte stichtingen en verenigingen in Noord- en Zuid-Holland. O.m. by de volgende evenementen hebben bestuursleden de Stichting Santpoort vertegenwoordigd hoorzitting Voorhaven opening nieuwe kantoor te Zaandam van Contact Milieubescherming Noord-Holland onthulling monument 100 jaar Noordzeekanaal Nieuwjaarsreceptie gemeentebestuur 6 Na de geslaagde propaganda-avond op 22 april 1977 i» de IJmond-MTS heeft het bestuur van de Stichting Santpoort allerminst "stilgezeten". Er is hard gewerkt; talrijke be stuursvergaderingen - veel meer dan in de statuten is voorzien - moesten worden gehouden omdat er zoveel dringen de problemen, verband houdende met door de Stichting te behartigen Santpoortse belangen, om behandeling vroegen. Ook een aantal van onze medewerkers in de werkgroepen - speciaal inventarisatie en oriëntatie - hebben veel werk verzet Het heeft geen zin hier een opsomming te geven van de vele gevallen die voor het bestuur aanleiding waren zich tot het gemeentebestuur en andere overheidsinstanties te wen den. Er is hierover in de plaatselijke en regionale pers wel een en ander gepubliceerd, helaas - nadat de afwijzing door de Stichting van het bebouwingsplan van de Santpoort- se polder De Velserbroek bekend was geworden - niet altijd in gunstige zin. Elders in dit nummer wordt hieraan meer aandacht gewijd Ondanks deze onplezierige kritiek wegens onze van het of ficiële standpunt afwijkende opvatting hebben wij ons werk voortgezet op de wyze zoals wy meenden dit te moeten doen op basis van onze statuten, en in het besef dat wy het vertrouwen van onze "achterban" niet mochten beschamen. Vooral in het laatste kwartaal van 1977 echter zénder veel publiciteit Maar nu wij eindelijk met ons eigen orgaan "De Zandpoort" voor de dag kunnen komen, kan dit "stilzwijgen" verbroken worden. Om althans enigermate een indruk te geven van wat er in de afgelopen periode aan de orde is geweest, laten wy hier onder een overzicht volgen van de belangrijkste zaken waar over wy met gemeentelijke instanties contact hebben gehad. Het is bekend dat in de Raad enige malen by B <fc W erop is aangedrongen, gevolg te geven aan de herhaaldelijk door de Stichting geuite wens over Santpoortse aangelegenheden van gedachten te wisselen. Op de propaganda-avond van 22 april kon nog juist worden aangekondigd dat een eerste gesprek met wethouder Meyer op 29 april zou plaatsvinden. In dit eerste gesprek is een aantal dringende zeiken aan de orde geweest, onder andere de niet in de omgeving passende huizenbouw aan de Duinweg, de bestemming van Maranatha, de afbraakplannen van de Pniëlkapel en onze ernstige bezwaren tegen optreden, samenstelling en werkwijze van de Welstands commissie. Het belangrijkste resultaat van deze eerste be spreking, die in openhartige en aangename sfeer verliep, was de afspraak dergelijke besprekingen periodiek, in prin cipe eens in de drie maanden, te houden. *- 7

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1978 | | pagina 5