Voor wat de besproken onderwerpen betreft moesten wy ech ter in onze schriftelijke bevestiging van het gesprek con stateren, dat geen concrete toezeggingen waren gedaan en dat onder andere op een aantal zeer urgente brieven en vra gen nog steeds geen - of slechts een onbevredigend - ant woord was ontvangen. Wy besloten met nogmaals naar voren te brengen dat "DE STICHTING SANTPOORT IN OVEREENSTEMMING MET HAAR DOELSTELLING ER AANSPRAAK OP MEENT TE MOGEN MAKEN, BIJ VOORTDURING TE WORDEN INGELICHT OVER EN TE WOR DEN GEKEND IN VOORNEMENS EK PLANNEN BETREKKING HEB BENDE OP ONTWIKKELINGEN IN EN OM SANTPOORT, WAARMEE HET UITERLIJK AANZIEN EN HET LANDELIJK KARAKTER VAN HET DORP EN ZIJN OMGEVING GEMOEID ZIJN". Wy voegden hieraan toe dat de Stichting graag wil "meeden ken" over deze en andere zaken die Santpoort en de Sant poorters aangaan, uiteraard binnen het kader van de doel stelling. Voor een tweede bijeenkomst met de wethouder op 12 augustus waren door ons vooraf schriftelijk de volgende onderwerpen opgegeven 1maatregelen ter bescherming van dorpskarakter en lande lijk milieu van Santpoort tegen ongewenste aantasting, in de vorm van a. spoedige opstelling van voorbereidingsbesluiten voor die gebieden die nog niet in een bestemmingsplan be grepen zijn, met name de bebouwde kommen van Santpoort (hierbij werd verwezen naar een brief van de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelyke Ordening van 2 5 februari 197 5 waarin werd meegedeeld, dat Gedeputeer de Staten van Noord-Holland daarop by het gemeente bestuur van Velsen hadden aangedrongen 6» inspraak van de Stichting daarbij en by het voorover leg betreffende herzieningen van bestaande bestem mingsplanneno.a. van Santpoort-Zuid. In dit verband wilden wy tevens terugkomen op enkele nog niet of onvoldoende afgehandelde onderwerpen. 2. wijziging van de samenstelling van de Welstandscommissie: opname van een deskundige op het gebied van karakter- behoud en -bescherming van woonomgeving en landschap; de huidige samenstelling (vier architekten) was naar on ze mening te eenzijdig gebleken. (Voorts kondigden wy voorstellen aan tot wyziging van de werkwijze van de Welstandscommissie en, met verwijzing naar Haarlem, ook tot herziening van de betreffende verordening) 3. aanvulling van de gemeentelijke monumentenlijst en voor stel tot vaststelling van een gemeentelijke monumenten verordening naar het voorbeeld in een uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 8 Deze onderwerpen zijn, wederom in prettige sfeer, uitvoerig besproken. Voor onderwerp 1 was het resultaat negatief: het ontbrak aan deskundig personeel om te kunnen werken aan voorbereidingsbesluiten zoals door ons (sub 1a) be doeld; bij het opstellen van voorbereidingsbesluiten en herziening van bestaande bestemmingsplannen, o.a, voor Santpoort-Zuid, waaraan "momenteel gesleuteld" werd, zag de wethouder géén inspraakmogelijkheid voor de Stichting Santpoort Betreffende onze suggesties (2) over de Welstandscommissie werd toegezegd dat deze in studie genomen zouden worden, met raadpleging van de door ons overgelegde Nota van Heem schut Op de onder 3 vermelde wens luidde het antwoord dat er een gemeentelijke monumentenverordening bestaat; of deze inmid dels niet door de Monumentenwet is achterhaald, evenals de gemeentelijke monumentenlijst, kon niet worden beantwoord. Wij werden naar de be afdeling en de gemeente-archivaris verwezen. (By nader onderzoek bleek dat de Monumentenver— ordening niet meer van kracht is en dat ook geen officiële gemeentelijke monumentenl s t bestaat]). 1) De bespreking eindigde pas om zes uur. Andere onder werpen, o.a. de Velserbroek—kwestiekwamen daardoor niet meer aan de orde. Tevens was er hierdoor geen gelegenheid meer de wethouder een daartoe meegenomen kopie van onze brief van 29 juni aan de Provincie, met mondelinge toelichting, te overhandigen. De korte tijd later hieraan gegeven publiciteit, waartoe wij ons genoodzaakt zagen door de voortdurende eenzijdige pro paganda van gemeentewege v66r bebouwing èn omdat onze "leden" het recht hadden eindelijk te weten wat ons standpunt in deze was, heeft, zoals bekend, veel felle kritiek losgemaakt. De contacten met de wethouder van openbare werken waren daarna verbroken. In een brief van 20 december heeft het gemeentebestuur ons een nieuwe "opening" voor overleg ge boden; wy hebben meegedeeld daaraan zo mogelijk nog in januari gevolg te willen geven. 1Inmiddels hebben B W van Velsen ter openbare kennis gebracht dat een afschrift van de beschikking van 16-12-77 (MMA/Mo-186726I van de minister van CRM, houdende vaststelling van de aanvullende monumentenlijst voor de gemeente Velsen, ter inzage ligt. 9

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1978 | | pagina 6