ONWETTIGE PROCEDURE Nog enkele andere zaken verdienen in 't kort vermelding: Flatbouw Van Dalenlaan. Ons bezwaar is, zonder dat wy ge hoord zjjnafgewezen; de stukken zyn door de gemeente aan de Provincie gestuurd met verzoek om afgifte van een ver klaring van geen bezwaar (art. 19 R.O.). Wij hebben Gedepu teerden uitdrukkel ijk verzocht deze verklaring NIET af te geven en ons gelegenheid te geven de bezwaren toe te lich ten. Intussen heeft mr Douma te Haarlem voor bewoners van de Prinsenbos-flat een AROB—procedure ingesteld by de Af deling Rechtspraak van de Raad van State. Wij zyn daartoe (nog) niet overgegaan, maar onderhouden contact met mr Douma. Beide overheidsinstanties zullen by de besluit vorming onze bezwaren zorgvuldig moeten bekyken. Plan Mulckhuyse (37 flatwoningen in twee blokken ter plaat se van de voormalige papierwarenfabriek Van den Berg, Bloe- mendaalsesftraatveg) In een door de Provincie gehouden hoorzitting konden alle tegen dit plan ingediende bezwaren worden toegelicht. Ook de Stichting Santpoort werd gehoord; in een tweetal brieven had zij haar teleurstelling erover geuit dat hier niet een meer bij de omgeving passende wo ningbouw was ontworpen Overigens stelde zy, dat het plan Mulckhuyse als zodanig acceptabel was, mits enkele stijl wijzigingen aan de voorgevel zouden plaatsvinden. In een uitvoerig geschrift besloten G.S. de bezwaren te verwerpen en voor het bouwplan de door de gemeente ge vraagde verklaring van geen bezwaar af te geven (art. 50 lid 8 Woningwet). Het stichtingsbestuur ziet geen reden hiertegen in beroep te gaan bij de Afd. Rechtspraak van de Raad van State AROB-procedure Reeds enige jaren is het in de gemeente Velsen gebruikelijk, verbouwingen mogelyk te maken in gebieden waar de betref fende bestemmingsplannen deze niet toelaten, d.m.v. de zg. artikel 19 RO-procedureDe Stichting acht het haar plicht ten deze byzonder waakzaam te zijn, met het doel het algemene woonklimaat van Santpoort aantrekkeLyk te houden. Naar aanleiding van één van onze bezwaarschriften betref fende deze verbouwingen heeft het Stichtingsbestuur inmid dels gelegenheid gekregen de bezwaren voor de raadscommis sie voor bezwaarschriften uitvoerig toe te lichten. In het hierna volgende artikel meer informatie over deze moeilijke materie. Mr L.F. de Groot voorzitter 10 i.v.m. VDKBOUWINGEN Volgens de wet op de Ruimtelijke Ordening (R.O.) art. 33 zal tenminste eenmaal in de tien jaar een bestemmingsplan moeten worden herzien. Deze herzieningen bieden de moge lijkheid om veranderde inzichten als basisgegevens in de plannen in te bouwen. By het opstellen of herzien van een bestemmingsplan zal in het byzonder gelet moeten worden op o.a. de schaal van de traditioneel in gebruik zijnde maten, om te voorkomen dat het karakter van een streek of wyk wordt aangetast. Eén van de veranderde inzichten betreft het comfort van het wonen, waarbij het knelpunt meestal ligt by het kleine formaat van de keukens. Bovendien is de behoefte aan ver groting van woonkamers toegenomen. Uitbouw naar achteren en/of zijwaarts is meestal niet mogelyk door de bestaande voorschriften van de bestemmingsplannen. In een gesprek met de Dienst Openbare Werken bleek, dat de beperkende voorschriften zeer sterk verruimd zullen worden in alle bestemmingsplannen van Velsen (dus ook van Santpoort). Het betreft hier vooral de mogelijkheid om naar achteren en zijwaarts uit te bouwen. Vooruitlopend op de herziening van het betreffende bestemmingsplan wordt in Velsen - vooral sinds 1976 - de zg. artikel 19 R.0.-procedure toegepast. Tegen deze praktijk is de Stichting Santpoort in het geweer gekomen. Veel gemeenten passen deze procedure toe, hoewel de rechter in veel gevallen de onwettigheid daarvan heeft uitgespro ken. Want hierdoor kan elke garantie, die bestaande bestem mingsplannen voor het behoud van de daarin beschermde woon omgeving behoren te geven, ontkracht worden. Alleen wanneer de wettelijk voorgeschreven procedure (ter inzage legging voorbereidingsbesluit en ontwerp-bestemmingsplanwordt gevolgd, kunnen de burgers zich van de voorgenomen veran deringen in hun omgeving op de hoogte stellen en desge wenst bezwaren daartegen indienen. Onze kritiek betreft niet alleen de onwettige procedure, maar eveneens de bedoelde verruiming van de bouwvoorschrif ten. Een zekere verruiming zal nodig zijn, vooral t.a.v. vergroting van keukens. Maar eveneens is nodig een zuinig gebruik van de open ruimte, opdat het karakter van een wyk niet teveel aangetast zal worden. Deze waarborg missen wy integendeel, o.i. komt zelfs de weg tot aantasting vrjj De Stichting Santpoort heeft meermalen in verband hiermee bezwaren gemaakt, zowel by B W als by de gemeenteraad. Bovendien is er by Gedeputeerde Staten op aangedrongen de 1 1

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1978 | | pagina 7