DE VELSERBROEKPOLDER gevraagde verklaring van geen bezwaar niet te verlenen. Verder hebben wij hierover kontakt opgenomen met de Bond Heemschut By navraag by de Provinciale Planologische Dienst van Noord-Holland is gebleken, dat ook daar de mening bestaat dat de verruiming van de voorschriften, zoals de gemeente Velsen voor ogen heeft, te ver gaat en onvoldoende door dacht is. L. Vermande - Deinum Eventuele vertraging by verbouwings- aanvragen wordt veroorzaakt, NIET door dwarsliggen van de Stichting Santpoort - zoals wel beweerd wordt - maar door de noodzaak dat wordt gepro testeerd tegen ONJUIST GEBRUIK door de gemeente van een gegeven bevoegdheid Over de bebouwing van de Velserbroekpolder is in het afge lopen jaar buiten en vooral in de gemeente Velsen heel wat beroering geweest. Het inzicht dat er woningen nodig zyn en dat er woningnood gelenigd moet worden, is algemeen verbreid. Het wordt ook gedeeld door organisaties die geen voorstander zyn van de bestemming van de Velserbroekpolder voor woning bouw. Een belangrijk punt in de discussie is, in welke mate en op welke termijn woningbouw moet plaatsvinden. Hierover, èn over het "waar?", wordt zeer gedifferentieerd gedacht. En dat is het goed recht van alle partyen. De Stichting Santpoort heeft binnen de voor reacties op de NORON gestelde termyn haar na ryp beraad ingenomen stand punt aan het provinciaal bestuur meegedeeld: Geen bebouwing van de Santpoortse polder De Velser- broek omdat het daardoor met het dorpskarakter en de landelijke omgeving van Santpoort-Noord voorgoed ge daan zou zyn. De Stichting heeft haar standpunt - waarin zy zich gesteund wist door Gedeputeerde Staten - bepaald op grond van de statuten en in overeenstemming met een beleid zoals door de Bond Heemschut wordt voorgestaan. Herhaaldelijk heeft Heem schut erop gewezen dat al té veel langzamerhand uniek geworden - polderlandschap verloren gegaan is. 12 In de vervolgens gehouden NORON-inspraak is op een hoor zitting te Hoofddorp op 20 september 1977 in een uitvoerige mondeling voorgedragen nota het stichtingsstandpunt toege licht. Bovendien werden daarin - onder uitdrukkelijke af— wyzing van het gemeentelijke beleid van Velsen waarbij steeds bebouwing van de Velserbroekpolder als enige oplossing voor het woningtekort wordt voorgesteld een aantal elders in de gemeente liggende "open plekken" en andere plaatsen als mogelijke bouwlokaties genoemd, waarnaar nog geen onderzoek was gedaan. Alternatieven als deze, in en buiten de gemeen te Velsen, zijn nog altijd niet voldoende tegen elkaar afge wogen. In de NORON-inspraak heeft ook het Contact Milieubescher ming Noord-Holland de Velserbroekpolder als bouwplaats afgewezen. Zoals bekend is, heeft in de plenaire vergadering van Pro vinciale Staten van Noord-Holland het standpunt van Gedepu teerden geen instemming gekregen. In een motie, die werd aangenomen met slechts de steramen van Gedeputeerden en vier Statenleden - twee CDA en twee VVD - tegen, werd de wense lijkheid uitgesproken de Velserbroekpolder voor bebouwing te bestemmen. Wjj achten de zaak echter nog geenszins verloren] Want het is bekend dat, zoals de zaken nu staan, noch het Ministerie van CRM noch dat van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde ning hieraan goedkeuring zullen verlenen. En er is méér weerstand] Ook de Dorpsraad Spaarndam heeft in een late maar zeer duidelijke reactie in een boze brief aan het provinciaal bestuur te kennen gegeven zich "ronduit bedrogen" te voelen. Hoe deze vooral voor Santpoort uitermate belangrijke zaak zich verder zal ontwikkelen, moet worden afgewacht. Het Stichtingsbestuur blijft waakzaam] Wy menen u met het bovenstaande voldoende te hebben inge licht. In verband met de plaatsruimte moeten wij hiermee volstaan. Maar voor wie zich een vollediger beeld wil vor men van wat wy tot nu toe gedaan hebben, is als bijlage de volledige tekst van de te Hoofddorp ingeleverde Nota bij gevoegd. (De "toelichting bjj de kaart" verwijst naar een kaart die om technische redenen niet in de bijlage kon worden opgenolnen.) Mooie Nel. Daartoe uitgenodigd heeft de Stichting Sant- y poort d.d. 27-1-1978 advies uitgebracht n.a.v. de Nota voor het Recreatieschap Spaamwoude inzake inrichtings plan Mooie Nel-gebied. 13

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1978 | | pagina 8