"ZE DOEN MAAR" BEZWAARSCHRIFT TEGEN VOORHAVEN In een schrijven van 14 januari 197® aan de Raad voor de Waterstaat heeft de Stichting Santpoort "zeer ernstig be- awaar tegen elke vorm van een voorhaven bij IJmuiden" ge maakt. Het bestuur verwijst naar de "Samenvatting van het verslag van het onderzoek naar de planologische en milieu hygiënische aspecten van de voorhaven by IJmuiden" (bylage II van de brochure "Voorhaven IJmuiden in Discussie") en in het bijzonder naar de daarin genoemde aantasting van het duingebied van Duin en Kruidberg, dat 50 ba kleiner zou worden. In het bezwaarschrift wordt verder ingegaan op ernstige aantasting van het resterende duingebied, negatieve in vloed van biologische en ecologische aard, aantasting van resterende natuurterreinen door een veranderend recreatie patroon, ernstige konsekwenties voor de waterhuishouding, horizonvervuiling enz. Onaanvaardbaar zyn ook de milieu—hygiënische gevolgen, die zich zullen doen gelden voor het duingebied, het landschap van Zuid—Kennemerland en dus voor de omgeving van Sant poort En tenslotte: "Bovendien zyn wy bevreesd voor de ernstige hinder die zou worden veroorzaakt door intensivering van het treinverkeer en overig vrachtverkeer dwars door de bebouwde kom van het dorp Santpoort, vooral 's nachts". DE STICHTING EN DE POLITIEK Het is by verschillende gelegenheden al duidelyk naar voren gebracht dat de Stichting Santpoort noch op basis van de statuten noch uit ideële overwegingen enige politieke bin ding of signatuur heeft. Maar in het belang van de verwezenlijking van onze doelstel ling hebben wy het wenselyk geacht contacten te leggen met gemeentelijke afdelingen van politieke partyen en met verte genwoordigers daarvan. Terwille van een gezonde discussie en wederzijdse duidelijk heid bezochten enkele bestuursleden bijeenkomsten van het CDA en de WD, waar o.m. de problemen rond de plannen tot bebouwing van de Velserbroekpolder en tot aanleg van een voorhaven werden besproken. Voorts heeft in december 1977 op onze uitnodiging, naar aanleiding van de voor ons onaangename berichtgeving in de regionale pers, een gesprek plaatsgevonden tussen bestuurs leden en andere vertegenwoordigers van de Afdeling Velsen van de Party van de Arbeid en die van onze stichting. Dit gesprek vond plaats in een goede sfeer en heeft geleid tot een beter wederzijds begrip en respectering van eikaars standpunten. De weg naar voortzetting van het contact ligt open. u m 14 Wat gebeurt er in Duin en Kruidberg? Met de ongenuanceerde kreet "Ze doen maar!" zou men de op merkingen kunnen samenvatten, die ons de laatste tyd berei ken over de gang van zaken in het landgoed Duin en Kruid berg. Wij doelen hiermee op de ongerustheid die is ontstaan bhen, wie het Duin en Kruidbergse natuurschoon ter harte gaat. "Er blijft geen den meer staan, hele bossen gaan neer, er vindt volledige kaalslag plaats". Natuurmonumenten Sedert ruim anderhalf jaar is het landgoed, met uitzonde ring van het noordoostelijk gedeelte, eigendom van de Ver eniging tot Behoud van Natuurmonumenten. Het toezicht op het duingebied berust by de heer W.M.J. de Wit, bosopzich- ter bij deze vereniging, die mede het beleid bepaalt ten aanzien van de vegetatie. In zyn woning in Aerdenhout heb ben wy met de heer de Wit een zeer geanimeerd en informa tief gesprek gehad over de werkwijze van Natuurmonumenten (De Vereniging tot Behoud van...). De heer de Wit kon zich de ongerustheid van de Santpoortse bezoekers van het landgoed wel voorstellen. Hij schryft de bezorgdheid toe aan een zekere onbekendheid by velen met het werk van Natuurmonumenten. Beleid De vereniging streeft naar een beheer, waarbij de natuurlijke ontwikkeling van het duinterrein vooropstaat. Eerste doel stelling is daarby het instandhouden van het duin-ecosys teem met zo weinig mogelyk sporen van menselijk ingrypen. Daarby is er in het terrein ook plaats voor rustige recre atie. Het "zo min mogelijk doen" is een al oud biologisch inzicht, dat geleidelijk bij verschillende natuurbescher mingsinstanties terrein wint. Het vroegere beheer was statisch: men deed niets en liet de natuur de natuur, maar plantte wèl hier en daar bossen aan van allerlei uitheemse naaldboomsoorten. Dit is niet zozeer kritiek alswel het constateren van een Ander beleid. Mede door de zeer nadelige omstandigheden was het onderhoud van deze aangeplante bossen achterstallig. Door verschillen de stormen in de afgelopen jaren werd op Duin en Kruidberg grote schade aangericht, groter dan op veel andere plaatsen in ons land, zoals de Veluwe. De schrale grond in het Noordhollandse duingebied is hier mede debet aan. De slechte toestand van veel naaldbomen is tevens te wyten aan onttrekking van grondwater, o.m. tengevolge van de drinkwaterwinning, de nabijheid van het Noordzeekanaal en de bemaling van de Haarlemmermeer. Dit is mede de oorzaak van de onrustbarende verschraling van de duinvegetatie. 15

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1978 | | pagina 9