BEWAARSCHOOL - Een envelop, geadresseerd aan mejuffrouw B. Sauvage ("directri ce" van de Bewaarschool van 1890 - 1914)inhoudende de tekst van twee bekende liederen ("Wij leven vrij" en "Schep vreugde in het leven") en een spotliedje op Napoleon"Oranje-snuifje" gezongen bij het planten van de Onafhankelijkheidsboom" op 26 augustus 1913; - Klasse- en groepsfoto's van leerlingen, waaronder een van ca. 1888, een van het Kerstfeest in 1898, een van het Sint- Nicolaasfeest in 1907 - Foto van het plaatsen van de Onafhankelijkheidsboom op 26 augustus 1913 (hierover en over de daarop betrekking hebbende fraaie oorkonde is, o.a. in "Huis aan Huis" (1977), bij een reproduktie van de foto door Mr. L.F. de Groot uitvoerig commentaar geleverd) Aan de hand van een oorkonde die, evenals de bovengenoemde van 1913, heeft gehangen in het gedeelte van het gebouw dat tot hulpsecretarie dient, en die is opgesteld ter gelegenheid van de officiële opening van het nieuwe badhuis Spaarnberg in 1932, volgt hieronder in kort bestek de geschiedenis van de school. Schoolgeld 5 cents per week. Kennisgeving opening bewaarschool op 1 november 1885 Het was in 1885 dat mevrouw O.E.A.E. Wüste-von Gotsch, wonende op het landgoed "Spaarnberg" te Santpoort, in de oude boerderij, het z.g. Chalet aan de Wüstelaan te Santpoort, een neutrale Bewaarschool opende. De belangstelling daarvoor bleek zo groot te zijn, dat zij in 1890 overging tot het stichten van een schoolgebouw, bevattende 3 leslokalen en 2 speellokalen, waaraan verbonden een woonhuis voor het onderwijzend personeel. Architect was de heer L. Ritter. MM Plattegrond van de bewaarschool, fragment van de oorkonde uit 1932 Mr\roiiw I SIT. »rrll linTiliMir kennis. Til hare \iM»r kinderen mui h»l j:i«ir. wnniiiiihlig Ie Zaiid|i<Mirl en Jan-Cij/emaarl up Sr t vkn-IIkko geopend /al worden op I November e. k Zij. die In1111ie kinderen daar wenselien Ie plaatsen, worden \er/oelil Iiiiiiue namen op Ie ge\en vóór I Oeiolier. op eeiir daartoe opengelegde lijst aan de |iuerderi| op Si-1 m-I>i ik. eiken dag vuur I n11r lielialve Zaierdags eu Zondags Wegens de lieperkle rilllllle /al .Mevi'ollW WISIh Vuur I telolier lieslissen. welke kinderen kunnen worden toegelaten Maandags vooruit te linialen Ifiiir ikl ht, J .t; Ki.m'iir >u /«ihMi, tf lliiarlcm.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1979 | | pagina 11