Vanaf 1892 verzamelde zich na de schooluren, 4 x per week in een der speellokalen, de "Naaischool", 's Avonds werden de speel lokalen veelal gebruikt door verschillende verenigingen, zoals het Fanfarecorps "Wilhelmina" en de Zangvereniging "Vox Humana", voor het houden van hun repetities. De vereniging Eerste Hulp bij Ongelukken en de lessen aan de Rijpere Jeugd mochten gratis van deze lokalen profiteren. De Nederlandse Hervormde Gemeente van Santpoort vond in de school een gastvrij onderdak voor het houden der godsdienstoefeningen, toen haar kerkgebouw in 1916 door brand werd verwoest. In 1918 werd door middel van een kleine uitbouw aldaar ook nog de leenbibliotheek, die steeds onder leiding van mejuffrouw van Runnard heeft gestaan, ondergebracht. In 1922 stelde de wet en de verordeningen veel hogere salaris eisen voor het personeel en moesten er, gezien het aantal kinde ren, meer leerkrachten komen. Met behulp van een belangrijke gemeentelijke subsidie was mevrouw Wüste in staat aan deze eisen te voldoen en kon de school blijven voortbestaan. Door het over lijden van mevrouw Wüste in 1924 ontstond bij testamentaire beschikking de Stichting Bewaar- en Naaischool "Spaarnberg"met een kapitaal, uit welks rente een gedeelte der exploitatiekosten kon worden bestreden. Tot bestuursleden had de erflaatster be noemd: de burgemeester der gemeente Velsen (toen de heer R. Rijkens), de predikant der Nederlandse Hervormde Gemeente van Santpoort (Prof.Dr. G.A. van den Bergh van Eysinga)een arm bezorger der Rooms Katholieken van Driehuis of Schoten (de heer P.J. Sintenie) en twee dames uit Santpoort (mejuffrouw J.G. Fontein - gezelschapsdame van wijlen mevrouw Wüste, red. - en mejuffrouw J.L. Enschedé - van Vlugthoven, red. -) Aan de Bewaarschool waren achtereenvolgens als hoofd werkzaam: mejP.L. Rodbard 1885 - 1890; mejH.G. de Sauvage 1890 - 1914; mejJ. Akkerman 1914 - 1930; mej. A. Cleveringa 1930 - 1932. De Naaischool stond van 1892 - 1914 onder leiding van mej. J. Akkerman en van 1914 - 1932 van mej. M. Remmers. Het leerlingenverloop was als volgt: 1885: 40 leerlingen, 1891: 75, 1915: 132 en in 1931: 90. In dat laatste jaar waren drie onderwijzeressen en een helpster aan de school verbonden. Toen in 1932 de gemeente Velsen geen subsidie meer kon geven, meende het bestuur in de geest van wijlen mevrouw Wüste te hande len, door aan kapitaal en gebouwen een bestemming van meer alge meen nut te geven. Besloten werd gevolg te geven aan een lang gekoesterde wens van de Santpoorters en de school te verbouwen 20 tot een badhuis met regen- en kuipbaden. Ook werd rekening gehou den met de wens een lokaal beschikbaar te hebben voor verenigin gen als bovengenoemd, voor lezingen enz. Tevens behoefde de bibliotheek meer ruimte. Zo ontstond dan uit de 2 speellokalen de hal van het badhuis met de badcellen; 1 leslokaal werd biblio theek en de 2 andere leslokalen werden verenigd tot de grote zaal. Voor de kinderen werd de oude speelplaats vergroot en van vele speeltoestellen voorzien. Grond en gebouwen werden 29 juni 1932 overgedragen aan de gemeen te Velsen, waarbij de Stichting zich verbond voor haar rekening het gehele plan uit te voeren en geheel bedrijfsklaar in orde te maken. Als architecten werden de heren Mulder en Van Asdonk uit Bloemendaal aangetrokken. Het aannemersbedrijf De Graaff uit Santpoort voerde het werk uit. Na het gereedkomen stond de ge meente vervolgens het geheel in huur af aan de nieuw opgerichte lèresniging "Spaarnberg" voor sociale belangen in Santpoort, welke het geheel ging exploiteren. Deze vereniging bestond toen- dertijd uit de navolgende negen leden: mej. J.G. Fontein, voor zitster; mej. B.E. Harmens, secretaresse; de heer J.P. Handgraaf penningmeester; mej. J.L. Enschedé; de heer P. Bosman, wethouder voor Sociale Aangelegenheden; Prof.Dr. G.A. van den Berg van Eysinga; de heer P.J. Sintenie; Dr. A. de Groot; de heer W. van der Wevde. De heer F.G.A. van den Eynde werd benoemd tot bad meester; de heer F. de Vries kreeg het toezicht op de speeltuin.^ Klassefoto vóór chalet of boerderij Spaarnberg ca. 1886 Rechts mej. P.L. Rodbard 21

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1979 | | pagina 12