Op 2 november 1932 werd het badhuis in het bijzijn van o.a. de Commissaris der Koningin Jhr. Roëll en burgemeester Rambonnet officieel in gebruik genomen. Rest ons te vertellen, dat de Vereeniging "Spaarnberg" voor sociale belangen in Santpoort medio 1953 het beheer en de ex ploitatie van het badhuis aan de gemeente heeft overgedragen. Wegens te geringe belangstelling werd het badhuis op 1 juli 1971 gesloten. Sindsdien wordt het gebouw hoofdzakelijk benut door gemeentelijke instellingen zoals de openbare bibliotheek, een dependance van de gemeentesecretarie en sinds kort als een bureau voor wijkagenten Mevrouw Wüste-von Gotsch, naar een litho van Joel Schlemmer 22 De Bewaar- en Naaischool van mevrouw Wüste was per 1 april 1932 opgeheven. De Stichting Bewaar- en Naaischool "Spaarnberg" kreeg echter van de gemeenteraad in 1934 toestemming een neutrale kleu terschool te bouwen achter het badhuis op een gedeelte van het terrein dat in 1932 door de Stichting in eigendom aan de gemeente was overgedragen. De realisering van de school geschiedde onder de voorwaarden, dat het gebouw na voltooiing eigendom zou worden van de gemeente en dat de exploitatie om niet zou worden overge dragen aan de Vereniging "Volksonderwijs" te Santpoort. Begin 1935 werd de school in gebruik genomen. Om de illustraties te completeren hebben wij buiten de gevonden dokumentatie een afbeelding van mevrouw Wüste met personalia opgenomen en een plattegrond van de bewaarschool. juni 1978. s- Rolle gemeentearchivaris Baronesse Olga Emma Alexandra Eleonora von Gotsch werd op 6 augustus 1848 te Freienwalde in Duitsland geboren. Zij was de kleindochter van de Amsterdamse bankier Adriaan van der Hoop, eigenaar van de buitenplaats Spaarnberg. Dit buiten zou zij later erven en vele jaren bewonen. Zij huwde op 5 maart 1868 te Amsterdam met Justus Rudolph Wüste, firmant van het destijds bekende Amsterdamse handelshuis Wüste en Hintzen in tabak. In 1886 werd de heer Wüste door liberale kiezers in de gemeenteraad van Amsterdam gekozen. Hij genoot bekendheid door zijn zeer zelfstandige positie en radikale opstelling in de raad. Op 3 april 1894 vestigde hij zich op Spaarnberg in Santpoort en verwisselde het raadslidmaatschap van Amsterdam voor dat van VelsenHij zat in de Velsense raad van 1895 tot 1906. Op 12 februari 1916 overleed hij op 71-jarige leeftijd te Santpoort en werd op "De Biezen" begraven. Wat mevrouw Wüste voor Santpoort heeft betekend wordt geïllus treerd in het hierbij afgedrukte artikel over haar bewaarschool. Zij overleed op 10 janauri 1924 te s-Gravenhage en werd eveneens op "De Biezen" begraven, in het monumentale familiegraf. Beider namen leven voort in naar hen genoemde lanen in Santpoort de Wüstelaan (1921) en de Olga von Gotschlaan (1940) 23

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1979 | | pagina 13