HET PROVINCIAAL ZIEKENHUIS TE... •5?- BLOEM ENDAAL -55- poortft Kerkweg, die van het zuiden ar de Kruidbergerweg (een zsoowcg) kruiste, vervolgens de oprijlaan en. op korte afstand tangs het huis Vaic.kenhoef liep. Via een kJaphekje dat toegang gel tot de weilanden, zette de Ktrkweg zich als Kerkpad voort in de richting van Driehuis. Her kwam uit op de in de richting van te :poorbaan Haarlem-Velsen afgebogen HagelingerwegAls men nu o spoorlijn naar de Velsertunnel wegdenkt, kan men zich voorstel len dat de Hagelingerweg vervolgens een bocht naar rechts maakte er; uitkwam bij de voormalige tol en de overweg naar Westerveld. In een volgend artikel hopen wij in te gaan op andere dorpsstraten en -wegen. haarlet:april 1979 Mr de Groet Hel in zijn gehec1 innen de gemeentegrenzen van Bloemendaal gele gen Provinciaal Zin enhuis (het PZ) staat ten onrechte bekend als "PZ te Santpoort" en zelfs als "PZ Santpoort". Niet alleen "in de volksmond" maar ook in officiële stukken en brieven, uitgaande van de provincie en van het PZ zelf. Ik schreef al eerder in "Huis aan Huis" waar de oorzaak van dit misverstand gezoch:. moest worden: toen destijds besloten werd de naam "Meerenberg" af te schaffen, koos men voor de benaming "PZ nabij Santpoort", omdat Bloemendaal er blijkbaar niet voor voelde zijn naam ermee verbonden te zien. Ik voeg hieraan toe dat men tóen natuurlijk met zover wilde gaan de naam "PZ t_e Santpoort" te gaan gebruiken Men wist immers heel goed dat dit onjuist was- het PZ ligt nu eenmaal in Bloemendaal' De bezwaren die il- tegen de gebezigde benamingen had aangevoerd, brachten een boze Santpoorter er tot mijn verbazing toe. mij een mening toe te schrijven die overeenkwam mee de weerstand die door F. 1 oemenu..al bij (ie omdoping was gevoeld. Maar die bezwaren waren en zijn niet ger,cht tegen het PZ en nog minder tegen de daarin verpleegden. Zij waren uitsluitend gekant tegen het verkeerde ge bruik van de naam Santpoort, al was het alleen al omdat daardoor gemakkelijk verwarring kan ontstaan. o o Het is in de afgelopen tijd gebleken dat er verscheidene Sant poorters zijn die zich afvragen, hoe de situatie nu eigenlijk is. Om deze reden, én omdat nu ook in het juist verschenen Informatie bulletin Provincie Noord-Holland (1/79) wéér gesproken wordt van het "PZ Santpoort", wilde ik nu graag zekerheid hebben. Was er misschien een officiële uitspraak van de Provincie, op grond waarvan dit in deze en andere publikaties gebeurt? Ik wendde mij daarom tot de Provinciale Griffie. Een vriendelijke dame die mij te woord stond, deelde mij mee dat, voorzover zij wist, PZ Santpoort de officiële benaming was. Zij is daarna echter op mijn verzoek in de "geschiedenis van de naamgeving" gedoken en heeft mij telefonisch het volgende meegedeeld: "Nadat Provinciale Staten in 1923 hadden besloten de naam Meeren berg af te schaffen, werd de officiële benaming "PZ nabij Sant poort". Maar bij besluit nr. 34 van 25 mei 1966 is deze opnieuw gewijzigd: nabij Santpoort werd t^e Santpoort: Volgens de toe lichting was deze nieuwe naam voorgesteld "omdat het ziekenhuis in het dorp van die naam is gelegen" Ik behoef u niet te vertellen dat, toen ik dit hoorde, mij "de klomp brak": Het gemeentebestuur van Velsen zal het met mij eens zijn, dat Provinciale Staten het in dit geval mis hebben. Op de plaats waar men nu een nieuwe ingang voor het PZ maakt, is gemakkelijk te zien hoe de gemeentegrens loopt. Waar nu graafwerk zaamheden aan de Brederoodseweg en de afslag naar station Sant poort-Zuid aan de gang zijn, staat op de driesprong een ANWB-weg- wijzer. Deze geeft aan dat Santpoort nog 2 kilometer ver weg ligt en het station 0,7 kilometer. Het is kennelijk een wegwijzer uit de tijd dat men met Santpoort uitsluitend het dorp Santpoort (nu Santpoort-Noord) aanduidde, en dat er nog maar één station was, het vroegere Santpoort-MeerenbergZelfs de "buurt" Jan Gijzen- vaart of De Vaart was geen vermelding op de wegwijzer waard: Zodra hierop de aandacht valt is te vrezen dat deze wegwijzer wel gauw vervangen zal zijn door een andere, die meer bij de tijd is. Maar in ieder geval blijkt hieruit, hoever Provinciale Staten er bij hun besluit naast zaten. Zou er in die tijd wel een Statenlid geweest zijn, dat de moeite heeft genomen zich beter op de hoogte te stellen of ter plaatse een kijkje te nemen? Overigens is men noch bij de Provincie, noch bij de administratie van het PZ konsekwent wat de benaming betreft. Het bovenvermelde Informatiebulletin en vele andere officiële stukken en adverten ties geven hier blijk van. Is het geen tijd, dat de Provincie in deze aangelegenheid eens orde op zaken stelt? Mr. L. Frans de Groot Een aan het "Gesticht Santpoort" gericht schrijven van een Haags ziekenhuis kwam onlangs terecht in de postbus van de Stichting Santpoort. - Red. 29

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1979 | | pagina 16