MIDDENDUIN BLYFT BEHOUDEN!! Iedere Santpoorter kent de schilderachtige boerderijgroep bij de eeuwenoude driesprong waar de Duin en Kruidbergerweg samenkomt met de Middenduinerweg en overgaat in de VelserenderlaanHet merkwaar dige geheel van boerderij en woningen, mikpunt van talloze foto grafen, is in fasen opgetrokken op fundamenten van voorgaande bebouwingen, waarvan het aanzien en de historie naar alle waar schijnlijkheid zeer bijzonder en daarom hoogst interessant zijn. Kaartmateriaal uit het begin van de llde eeuw en tot dusver nage zochte gegevens over bewoning en bestemming geven alle aanleiding tot het instellen van een diepgaand bouwhistorisch en historisch onderzoek Van de huidige bebouwing is de woning die van de weg af gezien links vooraan ligt (no. 83), 17de-eeuws. Het metselwerk van de roodstenen voorgevel vertoont een constructie die rond 1700 en zeker na 1720 niet meer wordt toegepast. Hoewel kozijnen zijn ver vangen en inwendig veel is betimmerd, zijn er voldoende aanwijzin gen om het pand medio 17de eeuw te dateren. Het rechts daarvan gelegen huisje (no. 85), dat evenals het daar achter gelegen pand (no. 87) wit beschilderd is, staat al bijna 5 jaren leeg. Onder de houten vloer liggen nog oude plavuizen; het bevat een tweetal bedsteden en eronder zijn twee kelderruimten waarin vroeger waarschijnlijk pekel (o.a. voor het conserveren van vlees) werd opgeslagen. In de woonkamer van no. 85 bevindt zich een 17de-eeuwse, zeer fraaie uit hout gesneden schouw, die vermoe delijk uit no. 83 afkomstig is. De woningen 85 en 87 zijn 18de- eeuws Het gehele achtergedeelte wordt ingenomen door de in bedrijf zijnde boerderij (no. 89) van de heer G.D. Markerink. Hiertoe behoren de achter no. 83 gelegen stal, de markante houten en met pannen afge dekte hooibergen en enkele loodsen. De boerderij is 19de-eeuws. De 17de-eeuwse woning staat sedert 1971 op de Monumentenlijst. Bij Beschikking van 16 december 1977 van de Minister van CRM zijn ook de andere drie panden op deze lijst geplaatst. Om tot dusver ondui delijke, maar waarschijnlijk financiële redenen hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland de Minister verzocht deze plaatsing onge daan te maken. De Stichting Santpoort, die toen al een rapport over de slechte staat waarin de drie woningen verkeren, in voorbereiding had, heeft tegen dit provinciale beroep een schriftelijk protest in gediend, waaraan het rapport kon worden toegevoegd. Dit protest vond de steun van de fractie van de Partij van de Arbeid in Provinciale Staten. Deze bijval kwam tot uitdrukking in het stellen van schrif telijke vragen aan G.S. Toen Gedeputeerden begin van dit jaar beslo ten het omstreden beroep in te trekken, was het behoud van Midden duin veilig gesteld, een succes dat de Stichting toch wel voor zich mocht opeisen. 30 Het gehele complex is eigendom van de provincie en wordt beheerd door het Provinciaal Ziekenhuis te BloemendaalDeze situatie heeft geleid tot ernstig verval van de drie woonhuizen, die in huur zijn uitgegeven. De boerderij, die gepacht wordt, is er redelijk aan toe. Kennelijk is het streven geweest, de woningen door verval in staat van onbewoonbaarheid te brengen met de bedoeling er een andere be stemming aan te geven, of door sloop de mogelijkheid te scheppen een voor het ziekenhuis passende accommodatie te bouwen. Reeds in de jaren 1957-1959 zijn pogingen gedaan via een lang sle pende rechtszaak het 17de-eeuwse pand ongeschikt te verklaren voor bewoning op grond van de slechte staat waarin dit toen al zou ver keren. De Haarlemse kantonrechter besliste echter dat de woning in een dermate gunstige staat verkeerde, dat de huur niet kon worden opgezegd. Bovendien werd de eigenaar verplicht de nodige voorzie ningen te treffen. Aan dit laatste is, wat de woningen betreft, ge durende twintig jaren geen uitvoering gegeven! Dankzij de inspan ningen (en kosten) van het echtpaar Klauwers, dat al 30 jaar no. 83 bewoont, zien de woningen er zeer toonbaar uit. Restauratie, of zo men wil het verrichten van achterstallig onderhoud, is thans echter een zorg van de eerste orde. De Stichting heeft hierop bij de pro vincie aangedrongen; zij wacht op antwoord. Behalve kaarten en documentatie hebben ook enkele vondsten op het terrein rond het boerderijcomplex al duidelijk gemaakt, dat Midden duin een belangrijk historisch objekt is. Zó belangrijk en interes sant dat kortgeleden besloten is, een werkgroep in het leven te roepen die zich met een historisch, bouwhistorisch en archeologisch onderzoek gaat bezighouden. Gedeputeerde Staten en de gemeente Vel- sen zijn hierin gekend. De werkgroep, die tot stand is gekomen op initiatief van de Stich ting Santpoort, is samengesteld uit de volgende leden: - de heer S. Rolle, gemeentearchivaris, - de heer S. de Jong te Zaandam, namens de Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek te Arnhem, - de heren P. Vons en A.M. Arends voor de Archeologische Werkgroep Velsen, die deel uitmaakt van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland, - de heer Drs. J. van Venetien, historicus, tevens adviseur van de Stichting Santpoort, - de heren Mr. L.F. de Groot, G.A.P. Bovendeert en L.H. Kloek voor de Stichting Santpoort. Wij hopen U in de toekomst melding te kunnen maken van gunstige ont wikkelingen inzake restauratie van het huidige complex Middenduin en de resultaten van het historisch onderzoek. L.H. Kloek 31

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1979 | | pagina 17