Rapport van studenten Delft en Wageningen: BEBOUWING VELSERBROEK AFGEWEZEN Zojuist is een rapport verschenen van een werkgroep, samengesteld uit studenten van de Technische Hogeschool te Delft en de Land bouwhogeschool te Wageningen. In dit rapport, getiteld "Stedelijke groei van de Haarlemse agglomeratie in de binnenduinrand" zet de werkgroep o.m. uiteen, waarom de Velserbroekpolder en het gebied tussen Haarlem en Hoofddorp ongeschikt, zijn voor bebouwing. Beide bouwplaatsen, een polder en een droogmakerij, bieden weinig karak teristieke elementen om een goed woonmilieu te scheppen. Zij lig gen beide ongunstig ten opzichte van het spoorwegnet; er zullen saaie auto-slaapsteden ontstaan. De werkgroep pleit voor het benutten van bestaande spoorwegver bindingen. voor het bouwen in de omgeving van bestaande stations, alsook in gebieden waar een veel beter woonmilieu kan worden ge- cref-eim langs de binnenduinrand. Aan bestaande spoorlijnen kun nen enkele nieuwe stations worden toegevoegd. L^a: het rapport is verschenen vlak voor het ter perse gaan van dit nummer van De Zandpoort, kunnen wij op de uitvoerige argumen ten nog niet ingaan. IJmuider Courant en Haarlems Dagblad hebben in de edities van 27 april 1979 aandacht aan dit rapport besteed. Mr. H.P. Gorter, directeur van de Vereniging tot Behoud van Natuur monumenten in Nederland, schreef in het jaarverslag 1964-1965: Laten we toch bedenken, dat wegen, spoorlijnen, havens, industrieën en flatgebouwen over de hele wereld te vinden zijn, maar niet dat gene, wat ons landschap zijn eigen karakter verleent, niet die spe cifiek Nederlandse natuur, waarvan Thijsse ons de waarde zo goed heeft leren beseffen. Laat het goed tot ons doordringen dat wij bezig zijn met het houden van een uitverkoop van de open ruimten. Offers zijn onvermijdelijk, maar nooit mogen wij waarden, onver vangbaar voor het levensgeluk van ons volk, opofferen aan technisch perfectionisme of aan de waan van de dag! VELE HANDEN Velen waren behulpzaam bij het uittikken, sorteren, vouwen en nieten van deze uitgave van De Zandpoort. Veel dank aan hen allen, en in het bijzonder aan de heer P.J.W. Hentenaar, die de layout verzorgde. - Red 32 U I TV ER KOOF De Stichting stelt zich ten doel de bescherming van het landelijk milieu, het dorpskarakter en het omringend natuurschoon van Santpoort (dorps gedeelten Santpoort-Noord en Santpoort-Zuid) en zijn omgeving, tegen in het kader van monumentenzorg en natuurbehoud schadelijke aantasting of bederf daarvan, alsmede het behoud van uit historisch oogpunt daarvoor in aanmerking komende dorpsgedeelten, panden of stukken landschap of natuurschoon. De Stichting tracht dit doel te verwezenlijken door a. aansluiting te zoeken bij de Bond Heemschut, de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten en/of andere hetzelfde of soortgelijk doel nastrevende organisaties of instellingen; b. een inventarisatie op te maken en bij te houden van de objecten in en om Santpoort, welke in het kader van de doelstelling beschermd, behouden of hersteld moeten worden; c. de nodige stappen te ondernemen teneinde het dorp Santpoort of in ieder geval de daarvoor het meest in aanmerking komende gedeelten daarvan tot „beschermd dorpsgezicht" verklaard te krijgen; d. bij gemeentelijke, provinciale en rijksoverheid de belangen van Sant poort te behartigen en daarvoor, gevraagd of ongevraagd, advies uit te brengen in alle gevallen waarin dit in verband met de doelstelling noodzakelijk of wenselijk is; e. door middel van de pers en/of andere media, het doen houden van lezingen en het beleggen van vergaderingen, in bredere kring belang stelling en steun voor de doelstelling en aktiviteiten van de stichting te kweken; f. andere wettige middelen. (artikel 2 en artikel 3 Statuten Stichting Santpoort)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1979 | | pagina 18