De Zandpoort Redaktie-adres L. H. Kloek, telefoon (023) 37 79 66 Huis te Wissenlaan 44, 2071 SW Santpoort-Noord Stichtingsbestuur: Mr L. F. de Groot, voorz. Secretariaat Adviseur Postgiro IJ L. H. Kloek, vice-voorz. A. G. van der Kraan-Keyer, secr. H. J. ten Have, penningm. L. Vermande-Deinum M. L. B. W. Jongkind-Moonen J. J. E. van Baarsel G. A. P. Bovendeert corresp. postbus 21, 2080 AA Santpoort-Zuid telefoon (023) 37 61 21 Drs. J. van Venetien 36 06 774 Orgaan van de Stichting Santpoort nr. 2 en 3 - mei 1979 REDAKTIONEEL Nu het tweede nummer van De Zandpoort in plaats van een half jaar na het eerste pas na ruim een jaar verschijnt, past ons een excuus aan de lezers. Zowel de geringe bemanning van redaktie en bestuur als de over stelpende hoeveelheid werk die op ons afgekomen is, heeft een voortdurend uitstel van de verschijning van dit nummer veroor zaakt. Als voorbeelden van zeer tijdrovende affaires noemen wij slechts de inspraakprocedure rond het Streekplan Amsterdam- Noordzeekanaalgebied en de aktie voor het behoud van Middenduin. Een overzicht van alle bezigheden vindt u - zij het in verband met plaatsruimte nóg niet volledig - in een in dit nummer opge nomen jaaroverzicht: "Het werk van de Stichting Santpoort in 1978" Bij de voorbereidingen voor het tweede nummer meenden wij echter de schade enigszins te kunnen inhalen door nu met een dubbele uitgave te komen, waarin de nummers 2 en 3 zijn verenigd. De redactie streeft ernaar inzicht te geven in het doen en laten van de Stichting Santpoort en artikelen te publiceren die infor matie bieden over Santpoort en zijn historie. Wat dit laatste betreft zijn uw bijdragen altijd zeer welkom. Wij wachten ze graag in op het in de omslag vermelde redaktie-adres. BESTUURSMEDEDELINGEN Mutaties Na een lange periode waarin het bestuur het zonder "officiële" penningmeester heeft moeten stellen, kwam er in november 1978 een einde aan het "penningmeesterloze tijdperk". De heer H.J. ten Have Saf toen gevolg aan de uitnodiging de taak van penningmees ter op zich te nemen. Tot het moment waarop deze financieel des kundige in het bestuur zitting nam, hebben de dames Jongkind en De Vries op uitstekende wijze alle geldelijke aangelegenheden behart igd Foto omslag J. van Dam, Haarlem

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1979 | | pagina 2