I NOGMAALS DE ZANDPOORT Eveneens in november 1978 is de heer G.A.PBovendeert benoemd tot lid van het algemeen bestuur. Hij maakte reeds deel uit van de werkgroepen publiciteit en propaganda. De meest ingrijpende wijziging in het bestuur was het vertrek van de secretaresse "van het eerste uur", mevrouw A.K. de Vries- de Haas, eind februari j.l. Met haar vertrek besloot mevrouw de Vries een "statutaire" periode van drie jaar voor leden van het dagelijks bestuur. De dank die de stichting mevrouw de Vries verschuldigd is voor de professionele wijze waarop zij de secreta riats- en andere werkzaamheden heeft verricht en voor het enthousiasme waarmee zij zich altijd heeft ingezet, heeft het bestuur tot uitdrukking gebracht op een haar aangeboden afscheidsavond. Bovendien is mevrouw de Vries voor al haar verdiensten bij bestuursbesluit be noemd tot "deelneemster voor het leven". De vrees van hel bestuur dat het veel problemen zou opleveren een nieuwe secretaresse te vinden, is gelukkig niet bewaarheid. Me vrouw A.G. van der Kraan-Keyer bleek bereid deze taak op zich te nemen In de bestuursvergadering waarin mevrouw van der Kraan haar nieuwe taak aanvaardde, werd ook besloten de heer L.H. Kloek tot vice-voorzitter te benoemen. Voor de samenstelling van het bestuur zij verwezen naar de binnenzijde van het omslag. In ons vorigenummer (pag. 3) verwezen wij voor de oudst bekende vermeldingen van de naam van ons dorp naar de Grafelijkheids- registers uit de jaren 1472 -1474 (Zandpoirt) en de kroniek van Joannes A Leydis over de Heren van Brederode (Latijnse versie Zandpoert; Nederlandse versie van 4 1480 de Santpoort) De heer S. Rolle, gemeentearchivaris van Velsen, deelt ons mede, dat in het archief van de Abdij van Egmond, berustende in het Algemeen Rijksarchief, een vermelding van de plaatsnaam voorkomt die een kleine honderd jaar ouder is. Het betreft een zinsnede over de verpachting van lijf- en jaarhuren in 1389 te "Santport" (inventarisnummer 182, P.A. Meilink, s-Gravenhage1951). Wij nemen deze mededeling graag in dank over. L.H. Kloek Financiële middelen De heer Ten Have heeft inmiddels een financieel verslag over de jaren 1976-1978 opgesteld en een voorlopige begroting voor 1979 aan het bestuur voorgelegd. Beide kunnen door belangstellenden na telefonische afspraak bij de penningmeester worden ingezien. Het telefoonnummer van de penningmeester is (023) 377307. Hier volgen enkele gegevens uit deze stukken: Be g roting 1979 inkomsten (bijdragen deelnemers en schenkingen) 5.000,- uitgaven (administratiekosten, porti, abonne menten, vergaderingen, uitgave orgaan enz.) 5.500,- tekort derhalve geraamd op 500,- saldo geldmiddelen ultimo 1978 ruim 2.300,- Uit deze enkele cijfers blijkt dat de financiële middelen van de stichting beperkt zijn. Een part-time hulpkracht, die de meeste bestuursleden van vaak zeer tijdrovende werkzaamheden kan ontlas ten, kan daaruit niet worden bekostigd. Voorts dient het bestuur erop voorbereid te zijn, dat het in sommige gevallen onvermijde lijk is een advocaat in te schakelen, wat natuurlijk hoge kosten meebrengt. Gelukkig is het bestuur echter bij machte in de meeste zaken zijn eigen boontjes te doppen! Verhoging contributie In de bestuursvergadering van november 1978 is besloten de jaar lijkse deelnemers-bijdrage te verhogen van 10,- tot 15,- en daarmee samenhangend de minimum-bijdrage voor een deelnemerschap voor het leven van 100,- naar 150,-. In dit laatste bedrag is het fraaie certificaat begrepen. Het bestuur. ACCEPTGIROKAART Verzoek van de penningmeester De deelnemers van de Stichting Santpoort worden verzocht, voor de betaling van de bijdrage voor 1979 gebruik te maken van de in dit nummer van De Zandpoort bijgesloten op naam gestelde acceptgirokaart n. -+--f+ ++-t-+4*+"+-4-+

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1979 | | pagina 3