ER IS WERK AAN DE WINKEL Het bestuur van uw stichting heeft het erg druk. U kunt hierover in deze dubbeldikke De Zandpoort uitvoerig lezen. Veel objekten, met daaraan verbonden activiteiten, zijn aan de orde. Soms geeft het resultaat waartoe de akties leiden aanleiding tot grote tevredenheid. Zo heeft U ongetwijfeld in de regionale en lokale pers gelezen over het door ons behaalde succes inzake het behoud van het boerderijcomplex aan de Middenduinerweg Niet altijd echter zijn de resultaten spectaculair, soms zelfs is het vechten tegen de bierkaai geweest. Dikwijls moest en moet er snel aktie genomen worden. Dit kan zich voordoen als het bestuur (te) laat wordt ingelicht of wanneer het indienen van bijvoorbeeld een bezwaarschrift aan een - korte - termijn gebonden is. Bleek tijdige aktie onmogelijk, dan was een perceel al gesloopt als de discussie erover in feite nog moest beginnen; of een bouwplan werd al uitgevoerd voordat overleg mogelijk was. Het bestuur tracht uw belangen én wat het als gemeenschappelijk belang beschouwt, te allen tijde en in alle redelijkheid te be hartigen. Door gezond overleg en openheid is ook uit iedere im passe te komen. Veel nieuwe ingediende plannen zijn zo goed, dat het bestuur er niet op hoeft te reageren. Zij bieden op het moment zelf geen nieuws, komen derhalve niet in de publiciteit en blijven bij het grote publiek onbekend. Bij andere objekten wijst het bestuur op alternatieve mogelijk heden, die zijns inziens het dorpsgezicht etc. minder schaden dan door uitvoering van ingediende plannen het geval zou zijn. De bezwaren van de stichting krijgen echter in de publiciteit een zwaarder accent dan de door haar voorgestelde alternatieven. De volksmond volgt de kritiek, maar gaat vaak voorbij aan de uit de discussie verwachte of geboren oplossingen. Er kunnen zich natuurlijk ook situaties voordoen waarbij het be stuur onverbiddelijk nee moet blijven zeggen. In al deze zaken heeft de overheid of de rechter echter steeds het laatste woord, en niét de stichting. Wij beseffen heel goed, dat niet elke aktie onzerzijds bij iedere inwoner van Santpoort een even gunstig onthaal vindt. Als er meer partijen zijn, kan zich verschil van inzicht voordoen, voort vloeiend uit niet (geheel) overeenstemmende doelstellingen of belangen. Men bedenke daarbij echter, dat het bestuur alleen het algemeen belang van Santpoort zoals vastgelegd in de statuten, behartigt en wel zo goed mogelijk. Een ieder die meent dit in twijfel te moeten trekken of van een bepaalde "zaak" meer wil weten, wordt graag door het bestuur te woord gestaan. Uitleg van en toelichting op de problematiek, het verstrekken van informatie over achtergronden of te verwachten konsekwenties kunnen verhelde rend werken. Ook in omgekeerde richting. Er zou uit kunnen blijken dat wat in het ene geval misschien op muggenzifterij lijkt, nood zakelijk is om in een ander geval iets veel ergers, dat onder de zelfde noemer valt, te voorkomen. Het hierboven geschetste omvat slechts één aspect van de be stuurswerkzaamheden, maar wel een belangrijk. Hiernaast vervullen de bestuursleden nog veel andere taken, die zeer veel van hun al schaarse vrije tijd opeisen. Uiteraard doen zij dat geheel pro deo, terwijl gemaakte kosten er nog vaak bij inschieten. Voor veel zaken is echter wel geld nodig, en ieder jaar meer geld. Daarom heeft het bestuur de bijdrage verhoogd. Maar ook met deze verhoogde bijdrage komt het bestuur helaas nier uit. Als iedere deelnemer een nieuwe deelnemer aanmeldt, zou dit al meer soelaas bieden. Maar naast meer financiële steun hebben wij ook andere hulp nodig: - als u iets hoort of ziet waarvan u denkt dat dit het aanzien van ons mooie dorp kan schaden (of verbeteren)meld ons dit dan direkt - de werkgroep Oud-Santpoort wil graag zoveel mogelijk gegevens over het Santpoort (en "De Vaart") van vroeger verzamelen. Als u van een u bekende Santpoorter nog wat jeugdherinneringen kunt krijgen, stel u dan met ons in verbinding; - documentatiemateriaal is altijd welkom; - uitbreiding van de andere werkgroepen (oriëntatie, inventarisa tie, publiciteit, propaganda, natuur- en landschap) alsmede versterking van het secretariaat zijn strikt noodzakelijk. Voor het goed funktioneren van onze stichting hebben wij iedereen nodig: IEDERE INWONER VAN SANTPOORT. G.A.P. Bovendeert De STICHTING SANTPOORT is aangesloten bij de Bond Heemschut de Nederlandse Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten Contact Milieubescherming Noord-Holland de Stichting Historisch Museum Zuid-Kennemerland de Vereniging Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij de Stichting Ons Bloemendaal de Stichting Oud Heemstede-Bennebroek en bij andere gelijkgerichte stichtingen en verenigingen in Noord- en Zuid-Holland.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1979 | | pagina 4