Het werk van de Stichting Santpoort in 1978 Weinig publiciteit over Stichtingswerk Van het vele en vaak moeilijke werk dat het Stichtingsbestuur ook weer in 1978 heeft verzet, is naar buiten maar weinig gebleken. De sporadische en dan vaak nog geheel of gedeeltelijk onjuiste en tendentieuze berichtgeving in de regionale dagbladen, heeft in de enkele mededelingen die in "Huis aan Huis" over ons zijn geplaatst, té weinig tegenwicht en aanvulling gevonden om van onze werkzaam heden een enigszins duidelijk beeld te geven. Het is daarom nodig in dit tweede nummer van "De Zandpoort' wat betere en uitvoeriger informatie te geven in de vorm van een - noodzakelijkerwijs beknopt - overzicht van wat ons in de afge lopen maanden heeft beziggehouden. Daarbij kunnen dan tegelijker tijd enkele zaken worden rechtgetrokken die door dagbladberichten onjuist of gekleurd zijn belicht. Fout bericht Als voorbeeld dient een krantebericht naar aanleiding van een tweetal bij de Provincie gehouden hoorzittingen. Het heette daar in dat de Stichting zou hebben beloofd in het vervolg niet meer tegen "voorbereidingsbesluiten" te zullen protesteren, zoals deze in de gemeente Velsen plegen te worden genomen, wanneer het College van Burgemeester en Wethouders aan een met de bestaande bouwvoorschriften strijdig bouwplan goedkeuring wenst te verlenen (toepassing van de zg. artikel 19-procedure)Dit was een journa listieke misvatting, die kennelijk is ontstaan doordat men de zaak niet had begrepen. Misschien was de wens ook wel de vader van de gedachte! Bezwaarschriftenbehandeling Wat wél is gebeurd, is het volgende. In een viertal zaken had de Stichting Santpoort het College van Gedeputeerde Staten verzocht de door B Si W van Velsen gevraagde "verklaring van geen bezwaar" van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening niet af te geven. Gedeputeerden hadden deze verklaring, die nodig is voor de door B Si W te verlenen goed keuring van een van het bestemmingsplan afwijkend verbouwingsplan, tóch afgegeven, met verwerping van de door ons aangevoerde argu menten In al deze beschikkingen hadden G.S. overwogen dat de toepassing van de artikel 19-procedure in gevallen als deze "principieel gezien onjuist was" en dat zij dit dan ook al in 1970 in een aan alle gemeenten in Noord-Holland verzonden circulaire uitdrukke lijk onder de aandacht hadden gebracht. Niettemin hadden G.S. op "praktische overwegingen" tot afgifte van de verklaringen van geen bezwaar besloten. Arob-procedure voor principiële uitspraak. Dit was voor ons aanleiding te trachten in een beroeps-procedure volgens de wet Arob (Administratieve Rechtspraak Overheids Beschikkingen) een principiële uitspraak van de Afdeling Recht spraak van de Raad van State te verkrijgen. Het gaat erom, verdere - vooral ernstige - inbreuken op het woon- milieu te voorkomen door op te komen tegen het jarenlang herhaal delijk misbruiken van de "artikel 19-procedure". Wij hebben geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid de voorzitter van de Afdeling Rechtspraak te verzoeken de verleende bouwvergunningen te vernie tigen of te schorsen, omdat wij niet élke verbouwing die tegen een bestemmingsplan indruist, in de weg willen staan. Ook besloten wij een eerder ingediend Arob-beroep (Spanjaards- berglaan) in te trekken, in hoofdzaak omdat de andere vier be schikkingen zich hiervoor beter leenden. Het was voldoende er daarvan één (Anna van Saksenlaan 14) uit te kiezen, daar de over wegingen in alle vier beschikkingen gelijkluidend waren. Hoorzittingen Op 29 juni 1978 dienden wij dan ook bij G.S. in het kader van de Wet Arob een bezwaarschrift in tegen de beslissing inzake Anna van Saksenlaan 14. Tijdens de op 4 september 1978 daarvoor gehouden hoorzitting verzocht de voorzitter, gedeputeerde van der Knoop, de Stichting "deze zaak niet voor de Kroon te bren gen". Wij zouden daarvoor een meer in aanmerking komende zaak kunnen nemen, zoals die van het ontwerp-bestemmingsplan Velsen- Zuid, waartegen immers ook een bezwaarschrift was ingediend. Het Stichtingsbestuur heeft gemeend hierop niet te moeten ingaan, waarna Gedeputeerden, zoals te verwachten was, in een nieuwe be schikking hun eerste beslissing hebben gehandhaafd. Hierop is op 27 december 1978 een beroepschrift naar de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State gezonden. Met veel belangstel ling zien wij de beslissing van dit Rechtscollege tegemoet. Daarmede zal wel wat tijd gemoeid zijn, maar zoals gezegd, déze verbouwing wordt niet meer tegengehouden. Tijdens een tweede hoorzitting op 7 september 1978 is namens het Stichtingsbestuur een andere zaak (Charlotte de Bourbonlaan 16) ingetrokken. Daarbij werd gesteld, dat het bestuur, in afwach ting van een principiële uitspraak in één van de andere aanhangi ge zaken, zeker geen bezwaar meer zal maken in élk geval waarin sprake is van inbreuk op bouwvoorschriften en toepassing van de artikel 19-procedure door de gemeente. Voorbehoud Maar hieraan werd uitdrukkelijk toegevoegd, dat het bestuur zich het recht voorbehoudt wél bezwaar te maken indien voor ernstige inbreuk op de woonomgeving moet worden gevreesd. Het was dit laatste - toch wel belangrijke en logische - voorbehoud dat kennelijk aan de betrokken verslaggever was "ontgaan".

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1979 | | pagina 5