Bestemmingsplannen. De geboden waakzaamheid voor ons dorp is in nog meer bezwaar schriften tot uitdrukking gekomen. Een bezwaarschrift tegen het ontwerp-bestemmingsplan Velsen- Zuid hebben wij ingediend, omdat hierin voor het eerst de richt lijnen zijn opgenomen, die de Dienst Openbare Werken in ontwerp had opgesteld voor bebouwing van de zg. "verplichte zijwaartse open ruimte" (en het achtererf). Het was ons bekend dat derge lijke bouwvoorschriften ook zouden worden vastgelegd in voor de overige delen van Velsen, dus ook Santpoort, te ontwerpen be stemmingsplannen. Ons bezwaar was gericht, evenals in voorgaande artikel 19-procedurestegen de volgens deze richtlijnen veel te ver gaande mogelijkheden tot bebouwing van genoemde "open ruim te". De gemeente verwierp echter ook dit bezwaarschrift zonder op ons verzoek, in een hoorzitting onze bezwaren te mogen toe lichten, te reageren. In hoorzittingen die G.S. naar aanleiding van ingediende bezwaren zullen organiseren, kunnen wij ons standpunt gelukkig nog uitvoe rig toelichten. 0ntwerp-Streekplan ANZKG Amsterdam-Noordzeekanaalgebied) 1Gemeenschappenjk bezwaarschrift IJmond-groeperingen In het kader van de georganiseerde inspraak inzake het Ontwerp- Streekplan Amsterdam-Noordzeekanaalgebied is in een vijftal besprekingen met andere groeperingen in Velsen een gemeenschap pelijk bezwaarschrift opgesteld tegen de in het Streekplan be oogde voorhavenplannen bij IJmuiden, dat mede namens de Stich ting Santpoort is ondertekend. 2Eigen bezwaarschrift. a Voorhavenplannen In een eigen bezwaarschrift namen wij eveneens stelling tegen de in het Ontwerp opgenomen voorhavenplannen en andere havenuitbreidingen. Daarin zetten wij ons standpunt uiteen, ernstige aantasting van het duingebied, te vergaand milieu bederf, overmatige geluids- en stofoverlastUitvoering van de havenplannen druist in ernstige mate in tegen wat wij in onze statuten beogen. Daaraan voegen wij toe, dat de nood zaak van aanleg van een voorhaven bij IJmuiden niet is aan getoond, terwijl het economisch rendement van havenuitbrei dingen voor de IJmond zeer twijfelachtig is. bVelserbroekpolder Uiteraard kwamen wij weer op tegen de in het Ontwerp- Streekplan opgenomen aanwijzing als bouwplaats van de polder De Velserbroek, de oostelijke begrenzing van Santpoort. Wij verwezen naar de eerder binnen de NORON- inspraak kenbaar gemaakte bezwaren tegen bebouwing en naar de toen reeds door ons naar voren gebrachte alternatieve mogelijkheden tot tegemoetkoming aan de in de gemeente bestaande woningbehoefte. Wij beriepen ons toen op een uitspraak van Gedeputeerde Staten, "dat het voor de kwaliteit van het leefmilieu van groot belang is dat de nog aanwezige landelijke gebieden tussen en rond de steden zoveel mogelijk gevrijwaard blij ven van stedelijke invloeden", een uitgangspunt dat volko men met onze eigen doelstelling overeenstemt. Wij wezen erop dat bebouwing van de polder met niet minder dan 4000 k 5000 woningen zou betekenen, dat een nu nog ge spaard gebleven historisch en landschappelijk belangrijk open weidegebied zou worden opgeofferd voor een uitgestrekte stadswijk. Hierdoor zou niet alleen de nog resterende "groene zoom" van Santpoort-Noord verloren gaan, maar vooral zou het dorp worden ingesloten door een stedelijke agglomo- ratie zonder daarmee een eenheid te vormen. Het zou daardoor verwijzing naar andere mogelijkheden besloten wij met het oordeel van het stichtingsbestuur: de noodzaak tot bebouwing van de Velserbroek is niet aangetoond; het moet mogelijk zijn, in overeenstemming met de uitspraak van Gedeputeerde Staten, dit voor de identiteit van de streek en van Sant- En wat^ cr bij komt Voordat tot het indienen van een bezwaarschrift kan worden over gegaan, moet natuurlijk veel voorbereidend werk en overleg plaats vinden: bestudering van streekplan, deelnota's en rapporten van bestemmingsplannen, bouwplannen en andere stukken, van wettelijke voorschriften, jurisprudentie en vakliteratuur op het gebied van ruimtelijke ordening; correspondentie en besprekingen met gemeente en provincie, overleg met andere groeperingen waarmede soms ge zamenlijk werd opgetreden enz. En na de indiening: het bijwonen van hoorzittingen, nader bestuursoverleg met betrekking tot even tuele verdere stappen enz. Veel tijdrovend werk dus naast alle andere zaken waarmede wij ons in het kader van de nodige waakzaam heid voor Santpoorts wel en wee op het gebied van onze doelstel ling bij voortduring moeten bezighouden. Wij hebben ons van onze taak zo goed mogelijk gekweten, hoewel het bestuur "onderbemand en daardoor "overbezet" was.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1979 | | pagina 6