Inventarisatie Door dit overbezet zijn, zijn wij pas laat toegekomen aan het be steden van meer aandacht aan de begeleiding van onze "werkgroepen' Een van beide medewerksters die het "veldwerk" voor de werkgroep inventarisatie verrichtte, viel in het begin van het jaar af. Vervolgens haakte de overgebleven medewerkster af, die overigens al een eind gevorderd was met de inventarisatie van een deel van Santpoort-Noord. Daardoor is het werk een tijdlang blijven lig gen. Maar in november is deze werkgroep nieuw leven ingeblazen en intussen is een tweetal enthousiaste leden van de groep begonnen aan een uitgebreide fotografische inventarisatie. Het voornemen is de inventarisatie in samenwerking met de gemeen tearchivaris, de heer S. Rolle, te doen plaatsvinden. Deze heeft zich bereid verklaard tot uitwisseling van gegevens. Zelf liet hij al een fotografische reportage aanvangen met o.a. opnamen van Klein Beekestein (gevoegd bij het gemeentelijk dossier) en van het "Mosterdzaadje", de nu als timmerfabriek in gebruik zijnde oude kapel aan de Kerkweg,en enkele huisjes aan de Voorplaats. Bijzondere belangstelling toonde de gemeentearchivaris voor de geschiedenis van de vroegere "bewaarschool van mevrouw Wüste" in dit nummer van De Zandpoort is een interessant artikel van zijn hand opgenomen. Wij tekenen hierbij aan dat dit aardige gebouw binnen het Bestemmingsplan Burgemeester Rijkenspark ligt en bescherming in de bestaande vorm weliswaar verzekerd lijkt, maar dat de Stichting niettemin ernaar streeft het op de Monumen tenlijst te laten plaatsen. Klein Bee ke stein Andere werkgroepen. Het werk van de andere werkgroepen is deels door het bestuur zelf verricht, maar voor het overige door tijdgebrek blijven liggen. Wij hopen er in 1979 verder mee te komen. Een aansporing - voor hen van wie wij hopen dat ze ons ermee willen helpen - zou kunnen zijn, dat de Stichting Ons Bloemendaal erin geslaagd is een vol ledige bomen-inventarisatie van de gehele gemeente te voltooien. Voor Santpoort werk voor onze werkgroep Natuur en LandschapI Voor de werkgroep Oud-Santpoort ligt veel materiaal voor het grijpen: wij hebben contact met Santpoorters die in het bezit zijn van interessante en uitgebreide prentbriefkaartenverzame lingen uit de oude doos. Een van hen, de heer G.P. Handgraaf een oude "Vaarter", weet letterlijk alles van de vroegere "Vaart" en zijn bewoners. En zo zijn er nog anderen. Het is nodig dat al het nu nog be schikbare materiaal en al die verhalen over het vroegere Sant poort voor de toekomst bewaard blijven. Want om een goed inzicht te hebben in de waarde van wat nog is overgebleven en moet worden behouden, is het noodzakelijk dat men weet hoe het hier vroeger is geweest en dat men de geschiedenis kent van wat er nog is. Van die geschiedenis is wel het een en ander opgetekend, veel er van in het boekje "Spiegel van Santpoort" van Jan van Baarsel medebestuurslid van de Stichting. Maar er is veel meer en daarmee zou een vervolg van de Spiegel kunnen worden volgeschreven. De werkgroep Oud-Santpoort, die dergelijke gegevens verzamelt, moet nodig met enkele medewerkers worden uitgebreid. "Doe het zelf Voorts zijn er de werkgroep publiciteituitsluitend bemand door bestuursleden, de werkgroep propaganda en publikaties (De Zand poort), deels dezelfde bestuursleden, de werkgroep contacten, alleen nog maar op papier, nadat het toenmalige bestuurslid dat dit werk op zich had genomen, uit Santpoort was vertrokken. Dat een aantal werkgroepen niet van de grond is gekomen, is overigens ook een gevolg van de omstandigheid dat de werkterreinen elkaar deels overlappen. Maar tóch de werkgroepen zijn nu eenmaal de instrumenten die het stichtingsbestuur van gegevens voor de uitvoering van zijn taak moeten voorzien. Het is trouwens de vraag of het bestuur bij een grotere aanvoer van gegevens het daardoor nodige extra-werk wel aan kan! Want over gebrek aan werk is nü al niet te klagen 11

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1979 | | pagina 7