Hoewel het bestuur in 1978 niet minder dan tien maal heeft verga derd, is het er niet in geslaagd Alles te behandelen en af te werken waaraan het begonnen was. Het heeft geen zin en is ook ondoenlijk, een zelfs maar globaal overzicht te geven van wat in al deze vergaderingen, die meestal tot laat in de avond duurden, aan de orde is geweest en is besloten. Buiten de al besproken bezwaarschriften-activiteiten vermelden wij slechts de belang rijkste zaken. Stichting en gemeentebestuur. Het spreekt vanzelf dat de Stichting bij het op de bres staan voor de belangen die zij vertegenwoordigt, nogal eens tegenover het gemeentebestuur kwam te staan. Pogingen om in regelmatig te houden besprekingen met de betrokken wethouder diverse onderwerpen te be handelen, waren, zoals in ons vorige verslag al vermeld, mislukt. Gesprek met wethouder Bijl. Toen na de verkiezingen wethouder Bijl Openbare Werken had gekre gen, werd het contact hersteld: op 25 oktober hadden wij een in plezierige sfeer verlopen bespreking met hem, waarbij een reeks van onderwerpen aan de orde kwam. Voor het grootste deel onder werpen, die met zijn voorganger waren besproken en waarin in feite nog niets was bereikt. I. Het betrof in de eerste plaats ons verzoek om een betere bescherming van Santpoort door middel van: a. een structuurplan voor de gehele gemeente, b. bestemmingsplannen voor de bebouwde kommen, c. herziening van verouderde bestemmingsplannen. Daarnaast - voor ons een uiterst belangrijk punt - de mogelijkheid tot overleg en inspraak bij de voorbereiding v'an die plannen. Evenals bij het vroegere overleg was de reactie hierop negatief: inspraak werd onmogelijk geacht. Wij werden verwezen naar ambtenaren van Openbare Werken en de 4e afdeling. I IOns tweede punt was een herhaling van het verzoek tot her ziening van de samenstelling van de Welstandscommissie Niet alleen was op ons eerste verzoek niet gereageerd, maar in december 1977 was, zonder enig commentaar in de raads vergadering, ingestemd met de door B W voorgestelde her benoeming van commissieleden. Wel is er ter elfder ure, nadat wij enkele Raadsleden hadden gewaarschuwd, nog gespro ken over het opnemen van een niet-gebonden lid-deskundige in de commissie. B W zegden daarop toe, daar later aan dacht aan te zullen besteden. In het gesprek op 25 oktober beloofde de wethouder dat hij een en ander in het college zou bespreken. III.Als derde punt hadden wij opnieuw ons verzoek te berde ge bracht een nieuwe gemeentelijke monumentenverordening te ontwerpen, naar het model "Blauwe Reeks" - uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Toegezegd werd, op nieuw, dat hieraan gewerkt zou worden; wij werden echter naar commissievergaderingen verwezen. Door nijpend tijd gebrek heeft geen der bestuursleden tot nu toe gevolg kunnen geven aan de suggestie van de wethouder tot bijwoning daar van IV. Andere gespreksonderwerpen waren: de bescherming van in aan merking komende objecten in Santpoort: Sinneveld, Middenduin, dorpshuizen, de voormalige bewaarschool aan de Wüstelaan, het stationsgebouw Santpoort-Zuid; verder als gevolg van de ver koop en de splitsing van het landgoed Spaarnberg, een betere bescherming van de oorspronkelijk aanleg door ZocherOok Klein Beekestein (Hoofdstraat) kwam nog eens aan de orde. Verder brachten wij nog te berde: het nieuwe bouwplan Kwint voor Van Dalenlaan 392, de landschap-ontsierende caravanopslag aan de Wüstelaan en de bezorgheid van omwonenden over uitbrei dingsplannen voor de IJmond-MTS De wethouder kon over dit laatste niets definitiefs mededelen, beloofde de zaak te zullen nagaan en ons er over te (laten) inlichten. Maar, hoewel niet verwacht kon worden dat er in de andere aan de orde gestelde onderwerpen spoedige resultaten zouden zijn, heeft het feit dat het stichtingsbestuur over de gang van zaken inzake de IJmond-MTSnimmer enig bericht van gemeentezijde heeft gehad en eerst in januari 1979 van een der omwonenden moest horen dat B W al op 19 december 1978 de gevraagde bouwvergunning hadden verleend, ons uiter mate teleurgesteld. Dit is dan ook in het op 14 februari 1979 ingediende bezwaarschrift duidelijk tot uitdrukking gebracht. En aan omwonenden, die eveneens ondanks daartoe gedane verzoeken over deze zaak in het duister zijn gelaten, heeft het stichtingsbestuur op hun verzoek assistentie ver leend bij het opstellen en indienen van hun bezwaarschrift. In ons bezwaarschrift is, behalve tegen deze gang van zaken, uiteraard in hoofdzaak geprotesteerd tegen de afgifte van de bouwvergunning, omdat het bouwplan blijkens de ter inzage gegeven bouwtekeningen niet in overeenstemming bleek met het bestemmingsplan én omdat uitvoering ervan een onherstelbare verdere aantasting zou betekenen van deze door het bestem mingsplan (van 19631) toch al onvoldoende beschermde woon omgeving In een tweetal andere gevallen, die ook het werkterrein van de Stichting raakten, werd eveneens hulp verleend. Het betrof Hinderwetzaken: een autospuiterij aan de Overbildtwegdie er niet is gekomen, en een "viskwekerij" (of: overslagbedrijf?) aan de Slaperdijk waarvoor het gebouw er al staat. 13

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1979 | | pagina 8