Stichting treedt te weinig naar buiten. De overstelpende hoeveelheid werk was tevens oorzaak van het ach terwege blijven van een tweede nummer van De Zandpoort in 1978. Onze deelnemers werden te weinig op de hoogte gehouden van de activiteiten. Wél was er die avond in de Pedagogische Akademie Da Costa, waar de heer G. Jollandschapsarchitect, voor vele ge ïnteresseerden zijn uitermate belangwekkende causerie met dia's hield over het Landschap van Zuid-KennemerlandNa de pauze volgde, eveneens met dia's, een verhandeling van de heer A. van Dien over "De grote mogelijkheden van de kleine schaal", d.w.z. nieuwe woonvormen. Een levendige discussie met beide inleiders sloot de avond af. Er werden echter geen "stichtingszaken" besproken. Contact met politieke partijen. In het afgelopen jaar werden oriënterende gesprekken met de CDA- en VVD-fracties in de gemeenteraad gevoerd. Van de laatstgenoemde fractie ontvingen wij daarna mededeling van de inhoud van het fractieprogramma, waarin de meeste van de belangrijke punten waarvan de Stichting de verwezenlijking nastreeft, bleken te zijn opgenomen. Ons werd bovendien verzekerd dat de fractie zal blijven aandringen op de realisering ervan. Het betreft de met de wethouders besproken onderwerpen. Hoewel in de gesprekken met deze fracties, alsook eerder met de PvdA-afdeling Velsen, ver schillen van inzicht aan de dag traden, is het begrip voor onze doelstelling en werkzaamheden aanmerkelijk verbeterd. En hiermede moeten wij dit lange, maar toch zeer onvolledige verslag van onze activiteiten in 1978 beëindigen, in de hoop de achterstand in de "voorlichting" van onze achterban nu enigszins te hebben ingehaald. Mr. LFde Groot voorzitter 14 de bewaarschool van mevrouw wliste Op 12 mei 1978 ontdekte de Santpoortse wijkagent, de heer B.W. Wellink, tijdens de inrichting van een deel van het voormalige badhuis Spaarnberg (de "Bewaarschool" van mevrouw Wuste) als wijkbureau voor de gemeentepolitie, in een kast op de zolder een groot aantal belangwekkende papieren en foto's die betrekking hebben op de bewaar- en naaischool over de periode 1886 - 1931. Deze vondst vormt een frappante illustratie en bevestiging van het door Mr. L.F. de Groot in het Santpoortse Weekblad "Huis aan Huis" van 23 maart 1978 besproken artikel van Laura Salm, "De bewaarschool van mevrouw Wuste te Santpoort", in het damesblad "De vrouw en haar huis" van 1921 en van zijn daarbij gegeven commentaar De betekenis van de Bewaarschool voor zeer veel oud(e) Sant poorters is groot en wij zouden gaarne een aantal van de gevonden complete leerlingenlijsten in "De Zandpoort" opgenomen hebben gezien. De plaatsruimte is echter beperkt, zodat nu volstaan moet worden met het afdrukken van enkele belangwekkende foto's uit de beginperiode en van een recente foto van een eveneens op het gemeentearchief te IJmuiden berustend geschilderd portret van mevrouw Wüste op latere leeftijd. Een ieder die er belang in stelt, kan - na afspraak - inzage nemen in deze lijsten en andere interessante papieren over de Bewaarschool. Ongetwijfeld zullen er dorpsgenoten zijn die zich op de lijsten kunnen terugvinden; aan het identificeren van de leerlingen verlenen de heren Bremerkamp en Ouwerkerk reeds hun medewerking Hieronder volgt een opgave van de belangwekkendste papieren die in de zolderkast gevonden werden en nu op het gemeentearchief berusten - Kennisgeving door mevrouw Wüste van de opening van de Bewaar school op 1 november 1885 in de "Boerderij op Spaarnberg" het Chalet) - Stamboek en vaccinatielijst van onderwijzeressen en leerlingen van de Bewaarschool van 1886 - 1915; - Vaccinatielijsten van leerlingen die in de jaren 1912 - 1931 tussentijds tot de Bewaarschool zijn toegelaten;

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1979 | | pagina 9