in 1877, vermeld als "dienstjaar 1877 stichting" vindt uitbreiding plaats met een weiland en een bouwland; het geheel, dat na 1897 omschreven staat als "huis, stal, schuren en erf", wordt vanaf 1905 na veranderingen als "slooping, verbouw en stichting" met 10 andere percelen, bestaande uit bos, bouwland en tuin, verenigd en krijgt het kadastrale sectienummer F3547. Rond 1900 en 1933 eerst worden de percelen gevormd zoals wij die nu kennen Van dit complex, bestaande uit een voerderij en 3 woningen, zijn van af 1933 de volgende eigenaren bekend: - N.V. Veenduin Mij tot beheer en exploitatie van onroerende goederen te Amsterdam; - N.V. Veenduin Mij tot beheer en exploitatie van onroerende goederen te Bloemendaal; - Piet er van Leeuwen Boomkamp, bestuur N.V. te Huizen N.H.; - N.V. Bouw- en Handelsmij Zonnestad te Rijswijk N-H - de provincie Noord-Holland: Op 30 januari 1950 besluiten Provinciale Staten van Noord-Holland tot aankoop van Middenduin. Reeds een week later vindt de overdracht aan de Provincie plaats ten overstaan van notaris William Boerlage. Wegenbeloop In de omschrijvingen van de belendingen van "Middenduynvan ouds genaamt Castelijnswooninge" is het opvallend, dat sedert 1586 tot en met 1872 steeds sprake is van een "buyrwegh""burtwegh"later "Buurweg", die ten zuiden en westen van het bouwcomplex is gelegen. In het laatstgenoemde jaar is voor het eerst ook sprake van een weg ten noorden ervan, blijkbaar de huidige MiddenduinerwegDe gegevens geven het idee dat de weg eind 18de, begin 19de eeuw is verlegd van de zuidkant naar de noordkant van Middenduin. Verder onderzoek Nog veel gegevens zullen het onderzoek moeten completeren, o.m. uit familiearchieven, het Amsterdamse kadaster en het archief van het Hoogheemraadschap Rijnland. Wat zal er kunnen worden afgeleid uit be studering van luchtfoto's? L.H.K. J Informatie welkom: Het kan zijn, lezer, dat u beschikt over gegevens die betrek- king hebben op Middenduin en zijn omgeving. J Zijn er historische afbeeldingen van het boerderijcomplex? Is J er, zoals een verhaal gaat, rond 1870 brand geweest? Weet u iets over vroegere eigenaren? Kent u de benaming "de zeven morgen", waarmee het gebied van Middenduin wel wordt aangeduid? (Een "morgen" is zoveel land als in één morgen geploegd kan worden. Een Rijnlandse morgen is 0,8516 ha). ÏWij nodigen u graag uit contact met ons op te nemen. KORTE LEVENSBESCHRIJVING VAN W.J.H. LA LAU. Willem Johan Hendrik la Lau wordt op 7 april 1830 te Muntok op het eiland Banka bij Sumatra geboren. Hij vestigt zich vanuit Maastricht op 4 juli 1861 als "apotheker" te Santpoort en vindt een onderkomen bij het deurwaardersgezin van Jo hannes Braun. Zijn intrek bij de familie Braun blijft niet zonder gevolgen. Op 27 september huwt hij te Velsen met de 26-jarige dochter Maria Catharina. In de huwelijksakte staat het beroep van La Lau nu aangegeven als "geneesheer". Het jonge doktersgezin vestigt zich in Santpoort in het perceel plaatselijk gemerkt als G 68. Uit het huwelijk komen vijf kinderen voort, te weten Paulusgeb. 17 maart 1867, overl. 21 mei 1870; Johannes, geb. 31 maart 1870, overl6 juni 1870; Wilhelmina Catharina, geb. 15 juli 1872, overl. 28 juli 1872; Paulus, geb. 30 juli 1873 en Jan Willem, geb. 13 mei 1875. Naast zijn huisartsenpraktijk verricht dokter La Lau qpk werkzaam heden, waarvoor hij speciaal wordt aangezocht en aangewezen. In 1866 vindt binnen het grondgebied van Velsen de uitvoering plaats van twee grote werken, namelijk de aanleg van de spoorweg Haarlem-Uit geest en het graven van het ^NoordzeekanaalDe spoorwegarbeiders hebben hun onderdak in keten bij de Jan Gijzenvaart. De kanaalwerkers huizen in holen, hutten en keten in de omgeving van de Breesaap en de Heide. De gevreesde cholera breekt uit, eerst onder de spoorweg arbeiders. Op verzoek van het gemeentebestuur van Velsen belasten W.J.H. la Lau en zijn oudere Santpoortse collega J.J.L. Betting zich met de zorg voor de zieken en bestrijding van een mogelijke uitbreiding van de ziekte in het zuidelijk gedeelte van de gemeente. Bij het dorp Santpoort en bij de Jan Gijzenvaart worden noodhos pitaaltjes ingericht. Er deden zich in Santpoort en omgeving geen choleragevallen meer voor. De barak aan de Vaart is al gauw weg en die bij Santpoort wordt in 1870 afgebroken. Op 13 februari 1871 overlijdt de Santpoortse geneesheer J.J.L. Bet ting op de leeftijd van 62 jaar. Het Schaalarmbestuur en het R.C. Armbestuur, beide uit Velsen, sluiten een overeenkomst af met dokter La Lau, ter vervanging van dokter Betting, voor de verzorging van de armen in het zuidelijk deel van de gemeente. 1) Verder heeft La Lau zitting in de volgende commissies: de Plaatse lijke Schoolcommissie, van 1874 tot 1878; het Collegie van Zetters, van 1889 tot zijn vertrek in 1902 (een gemeentelijke commissie, die advies uitbrengt op de belastingkohieren en de ingekomen be zwaarschriften. De commissie heeft tot ca. 1925 bestaan.) en de Gezondheidscommissie, van 1893 tot zijn vertrek in 1902. 1) Er waren twee armbesturen, beide onder overheidstoezicht: het Rooms Catholieke en dat voor alle protestantse en neutrale richtingen; het laatste verkreeg zijn baten uit collectes waarvoor men gebruik maakte van schalen. (Red.) 17 M 16

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1980 | | pagina 10