De Zandpoort REDAKTIONEEL Redaktie-adres L. H. Kloek, telefoon (023) 37 79 66 Huis te Wissenlaan 44, 2071 SW Santpoort-Noord Stichtingsbestuur: voorzitter vice-voorzitter secretaris(esse) penningmeester algemeen bestuur Mr L. F. de Groot L. H. Kloek vacature H. J. ten Have L. Vermande-Deinum G. A. P. Bovendeert vacature Secretariaat: corresp. postbus 21, 2080AA Santpoort-Zuid telefoon tijdelijk (023) 26 06 58 en 37 79 Adviseurs J. J. E. van Baarsel Drs. J. van Venetien Mr. W. H. de Vos Postgiro 36 06 774 Orgaan van de Stichting Santpoort nr. 4 - maart 1980 Aanvankelijk hadden wij het voornemen, in dit nummer in te gaan op het rapport "Stedelijke groei van de Haarlemse agglomeratie in de binnenduinrand"Van deze gezamenlijke studie van Delft se en Wage- ningse studenten maakten wij in ons vorig nummer reeds melding. Gebrek aan plaatsruimte zou echter tot een te summiere behandeling leiden. Ook het plan, de studenten hun zienswijze op de bouwproblemen op onze aanstaande contactavond - woensdag 16 april 1980 in de Ped. Akademie Da Costa - te laten presenteren, stuitte op moeilijkheden. Daarom is besloten, binnenkort een extra uitgave van De Zandpoort aan dit onderwerp (Bouwen in Kennemerland) te wijden. Hoofdschotel in dit nummer is het artikel "Verlossingen 100 jaar geleden in Santpoort" van Dr. Meindert J.W. de Groot, arts. De auteur is een zoon van de bekende Santpoortse "dokter De Groot"; diens voorganger Dr. W.J.H. La Lau is de plattelandsheelmeester die ruim 100 jaar geleden veel Santpoorters het levenslicht deed zien Een uitgebreide naamlijst met gegevens over de bevallingen, die ons voor veel Santpoorters interessant lijkt, is als bijlage aan dit nummer toegevoegd. De deelnemers van de Stichting verkrijgen deze lijst gratis. Andere belangstellenden kunnen de bijlage aan vragen bij de redaktie; de kosten zijn 2,50 ev. porto). Aan dit artikel gaat een Korte Levensbeschrijving van Dr. la Lau van de hand van S. Rolle vooraf. Verder: nieuws over de restauratie van Middenduin en de eerste resultaten van het historisch onderzoek. Aandacht voor "Klinken en drinken in Kennemerland" en nieuws over de Stichting Santpoort. Onder de titel "Een halve waarheideen dubbele leugen" zet G.A.P. Bovendeert enige misverstanden en misvattingen over het doen en la ten van de stichting recht. Een overzicht van wat de Stichting Santpoort in 1979 heeft bezigge houden, zal u in een afzonderlijk jaarverslag van de voorzitter worden aangeboden. 1 Lay-outP. J. W. Hentenaar Foto omslag J. C. van der Kogel

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1980 | | pagina 2