Tot slot roepen wij de hulp in van allen die de redaktie met raad, en vooral met daad kunnen bijstaan. Artikelen over Santpoort worden graag ingewacht, maar ook steun bij het typen, sorteren, vouwen, nie ten en de verspreiding is zeer welkom. L.H.K. BESTUURSMEDEDELINGEN M U T A T I E S Per 1 januari 1980 heeft de heer J.J.E. van Baarsel zijn funktie in het bestuur moeten neerleggen. Zijn drukke werkzaamheden maakten het hem niet mogelijk voldoende intensief te blijven meewerken. Voor wat de heer van Baarsel, vanaf het eerste uur in de stichting heeft gedaan, is het bestuur hem zeer veel dank verschuldigd. Ver heugend is het, dat hij bereid is als adviseur zijn bijdrage aan het omvangrijke stichtingswerk te blijven leveren. Ook mevrouw A.G. van der Kraan-Keyer is, om persoonlijke redenen niet meer in staat haar secretaresse-werkzaamheden voor ons voort te zetten. Het bestuur is haar zeer dankbaar voor de inzet en ijver waarmee zij getracht heeft haar moeilijke taak in het bestuur te vervullen SecretariaatHet secretariaat is het hart van elke organisatie. Wij doen een beroep op allen die in staat zijn een dergelijke sleu telpositie te vervullen, zich met het bestuur in verbinding te stellen. In overleg met een aanstaande secretaris(esse) zal het bestuur zorgen, dat voor het vervullen van deeltaken binnen het secretariaat hulp aanwezig is. Ook voor een algemene bestuursfunktie roepen wij kandidaten op. Het werk dat verricht wordtis boeiend voor ieder die om zijn dorp Santpoort geeft Het Bestuur ,v\v.\\\\\\v\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\v FINANCIEN \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\s\\\\\v,\\\\v Van de penningmeester In het afgelopen jaar 1979 namen de financiële middelen van de stich ting toe, door aanmelding van nieuwe deelnemers, met een bedrag van rond ƒ1400,- in vergelijking met het boekjaar 1978. Dit feit stemt we liswaar tot grote tevredenheid, maar allerlei tegenwerkende faktoren, zoals ziekte en de te kleine bezetting van het bestuur, waren er de oorzaak van dat in 1979 minder werd uitgegeven dan waarop in de be groting was gerekend. Zo ging o.m. een contactavond niet door en kon een tweede uitgave van ons orgaan "De Zandpoort" niet worden gereali seerd. 2 Het saldo van de geldmiddelen bedroeg per ultimo 1979 ruim ƒ3700,-, hetgeen helaas, zoals uit het bovenstaande blijkt, een vertekend beeld geeft. In de nieuwe begroting, voor 1980, zijn de gewone uitgaven dan ook veel hoger gepland. De begroting voor 1980 komt er als volgt uit te zien: Inkomsten (bijdragen deelnemers, rente en schenkingen) ƒ5.000,- Uitgaven (administratiekosten, porti, abonnementen, vergaderingen) ƒ3.500,- uitgaven orgaan "De Zandpoort" ƒ2,500,- juridische bijstand, huur en part-time kracht ƒ2.000,- ƒ8.000,- Tekort derhalve ƒ3.000,- Door belangstellenden kunnen de rekening en verantwoording over 1979 en de begroting voor 1980 worden ingezien bij de penningmeester (tele foon 37 73 07) Zoals uit bovenstaande cijfers blijkt, zijn de inkomsten lang niet toereikend om alle voorgenomen taken uit te voeren. Wij hopen dan ook dat nóg meer dorpsgenoten ons werk financieel zullen willen steunen. Ter bevordering van de werving zullen wij ons blad ook nu weer op wat ruimere schaal verspreiden. Van Santpoorters die hiervoor - volgens u - in aanmerking komen, zien wij graag uw opgave van adressen tege moet Bijdrage. De jaarlijkse bijdrage is vorig jaar vastgesteld op minimaal 15,-. U kunt zich ook laten inschrijven als deelnemer of deelneem ster "voor het leven" door betaling van een bedraf van 150,- ineens. Hiervoor ontvangt u dan een certificaat met een afbeelding van ons mooie Santpoort. Nieuwe certificaten zijn momenteel in voorbereiding. AcceptgirokaartWij verzoeken onze deelnemers, voorzover zij dit nog niet hebben gedaan, hun bijdrage voor 1980 te storten op postrekening 3 606 774 ten name van de Stichting Santpoort. U kunt daarbij gebruik maken van de bij dit nummer ingesloten ACCEPTGIROKAART. Dat is voor u gemakkelijk en het verlicht de taak van de penningmeester. H.J. ten Have penningmeester 3

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1980 | | pagina 3