OE HALVE WAARHEID EEN DUBBELE LEUGEN Sinds het verschijnen van de dubbeldikke "De Zandpoort" van mei 1979 is er weer veel gebeurd, wat ook blijkt uit de officiële mededelingen elders in dit nummer. Restauratie Hoogtepunt voor mij, zeker wat de resultaten be- Middenduin treft, is het besluit tot restauratie van het boer derijcomplex Middenduin en het historisch onderzoek hiervan Het gonst van de activiteiten. Telkens als ik er langs kom, denk ik weer dat het niet veel gescheeld had, of dit prachtige stukje Santpoort was voorgoed verloren gegaan.' De schrik slaat mij dan nog om het hart. Maar nu wordt hier hard ge werkt, in positieve zin. Door veel en handige mensen, en met veel plezier De heer L.H. Kloek, initiatiefnemer en coördinator van de werkgroep "Middenduin" heeft er in dit nummer een artikel aan gewijd. Handen Ook op ander gebied heeft het Bestuur handen vol vol werk werk. Op de toenemende werkzaamheden, die - het is bij herhaling gezegd - steeds meer van de schaarse vrije tijd van de bestuursleden opeisen, kom ik aan het slot van dit artikel terug. Wie zich afvraagt: "Wij horen niets van de Stichting, wat wordt er eigenlijk gedaan?", heeft gelijk. Hopelijk verschaft de inhoud van dit nummer duidelijkheid. Er wordt veel vergaderd, en zeker niet alleen vanwege de voortdu rende zorg om Middenduin. Een korte opsomming kan wellicht een be ter inzicht geven dan een lang verhaal: - door Santpoortse ingezetenen of groepen daarvan worden ons dikwijls objecten (plaatselijke ingrepen of bouwplannen) voorgelegd, die zorgvuldig en kritisch moeten worden bekeken; dit eist veel voorbe reiding en afweging; - uit de pers, andere informatiebronnen en van de overheid worden plannen en ontwikkelingen bekend, die studie en reactie vereisen; - aan samenstelling en verificatie van een ontwerp-monumentenlijst voor Santpoort wordt doorlopend gewerkt; - dit alles wordt aangevuld met het bijwonen van vergaderingen elders, hoorzittingen en andere bijeenkomsten; - evenals met contacten met overheidsinstanties, het inroepen van juridische adviezen van specialisten en de niet nader te omschrij ven papieren rompslomp hieromheen, die geen uitvinding van de Stichting Santpoort is; - en naast de gebruikelijke correspondentie is er de samenstelling van elk - moeizaam totstandkomende - nummer van "De Zandpoort". 4 Openbare Tenslotte de voorbereiding van een openbare bij bijeenkomst eenkomst op woensdag 16 april 1980, die zal plaatsvinden in de Pedagogische Akademie Da Cos ta te Santpoort-Zuid. Op deze avond wil het be stuur trachten een duidelijk inzicht te geven in problemen die Sant poort - en dus iedere Santpoorter - betreffen. Wanneer wij spreken over een "duidelijk inzicht" of "goede informatie" moet mij het volgende van het hart. Het schijnt een trend van deze tijd te zijn, niet de hele waarheid te vertellen en bepaalde feite lijkheden opzettelijk weg te laten. Opinie pro gramma's en -pagina's en nieuwsreportages op tv, radio en in de pers bieden hiervan voldoende voorbeelden. De samenstellers selecteren; zij bepalen wat wel en niet bekend hoeft te worden. Zij dienen niet het algemeen belang, maar stemmen de berichtgeving af op hun eigen doelstellingen of mening. Onder een schijn van waar heid wordt een mening opgelegd. Een dubbele leugen is geboren. De huidige technieken maken het mogelijk, met video of tape onbegrensd te knoeien. En wat komt er dikwijls van een interview in de krant terecht? De rechter erkent bandopnamen nooit als bewijs. Hij weet blijkbaar: de halve waarheideen dubbele leugen! Ook de Stichting Santpoort heeft, helaas, met bovenomschreven trend te maken. Zowel in perspublikaties als in officiële stuk ken en mededelingen van plaatselijke gezags dragers worden zaken scheefgetrokken of feiten verdraaid. Enkele voorbeelden mogen duidelijk maken, hoe - bewust of onbewust - de stichting op een schadelijke wijze in de publiciteit wordt gebracht. 1. In een artikel in de IJmuider Courant over de bezwaren tegen het bestemmingsplan Velsen-Zuid wordt het voorgesteld alsof met de Velsenaren ook de stichting bezwaar maakt tegen de bouwplannen aan de Min. van Houtenlaan. Dit is onwaarheid! De stichting heeft zich hierover nooit uitgelaten. Dit is haar zaak niet. Wel ageerde de stichting tegen de in het bestemmingsplan opgeno men verruimingsvoorschriften, waaraan zij een uitvoerige studie met amenderende voorstellen wijdde. Zij attendeerde daarin tevens op een aantal onmiskenbare fouten in het ontwerpplan. Maar daar over is van geen enkele zijde met een woord gerept. Een halve waarheid. een dubbele leugen Scheef beeld Stichting Santpoort

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1980 | | pagina 4