KLINKEN EN DRINKEN IN KENNEMERLAND De Stichting Museum Zuid-Kennemerlandwaarin de Stichting Santpoort is vertegenwoordigd, stelt zich o.a. ten doel "het bewaren van his torische voorwerpen in Zuid-Kennemerlanden het voor het publiek toe gankelijk maken daarvan". Zij is van plan begin 1981 een tentoonstel ling te organiseren in het Frans Halsmuseum of in de Vleeshallen te Haarlem over het onderwerp "Klinken en drinken in Kennemerland" r *- De oorspronkelijke benaming "Van herberg tot bruin café", bleek te beperkt, omdafe men er ook onderwerpen van algemene aard bij wilde be trekken, zoals tQez-iCht op de alcoholkwaliteit, alcoholmisbruik, socia le achte'rgrqnderf*. Het leek het Bestuur van genoemde stichting van belang, dat niet al leen Haarlem tyst middelpunt zou zijn, maar dat ook in de omliggende gemeenten exposities over dit onderwerp gehouden zouden worden. Daar toe werd de medewerking gevraagd van verenigingen en stichtingen die zich- beijvereti om'het goede van oudere tijden te behouden. Ip elk van deze gemeenten zou men in de loop van 1980, vermoedelijk in het na jaar, een tentoonstelling kunnen organiseren. De Stichting Santpoort heeft zich terdege beraden over het al of niet meedoen; niet omdat er geen interesse bestaat, verre van dat, wèl om dat men wist hoeveel tijd, mankracht en geld dit alles kost. Na oriën terende gesprekken met verscheidene instanties bleek het wenselijk alle "dorpen*1' binnen de gemeente Velsen in de tentoonstelling te be trekken. Niettemin zijn enkele leden van de Stichting begonnen met het opzetten van de expositie, vooral dankzij de medewerking die van vele zijdén zal worden verleend. Wij noemen: het gemeentearchief van Velsen, Rijks- en gemeentearchief van Haarlem, en de Planologische Dienst van Noord-Holland, de Culturele Raad van Noord-Holland en de Noord-Zuidhollandse Vervoermaatschappij Het materiaal dat we in bruikleen krijgen, is alleen "plat": foto's, litho's, aquarellen, documenten, landkaarten. Van de Fa. Bols kreeg de stichting de toezegging, gebruik te mogen maken van voorwerpen uit het Bols-museum. Met de Fa. Heineken zijn wij in bespreking. 8 Om de tentoonstelling ook werkelijk een plaatselijk cachet te geven is het van groot belang te kunnen beschikken over artikelen uit onze "eigen dorpen", IJmuiden, Velsen, Driehuis, Santpoort-Noorden Zuid. Kunt u ons hiermee helpen? Beschikt u over voorwerpen of inlichtingen hierover? Door de expositie een plaatselijk accent te geven zal deze aan aantrekkelijkheid winnen. De voorwerpen worden slechts in bruikleen genomen; ze zijn verzekerd en er wordt toezicht op gehouden. De tentoonstelling wordt gehouden in de eerste weken van oktober 1980 in "Beeckesteyn"dat ons hiervoor is toegezegd door het gemeentebestuur van Velsen. C.S. Lindeman-Meyerink Wilt-qu voor suggesties, inlichtingen of het in bruikleen aanbieden van voorwerpen contact opnemen met: mevr. Vermande-DeinumOlga von Gotschlaan 3, Santpoort-Zuid, tel. (023) 376083 of mevr. Lindeman-Meyerink, Pieter Keylaan 36, Bloemendaaltel. (023) 255813 (na 15 april) De STICHTING SANTPOORT is aangesloten bij de Bond Heemschut de Nederlandse Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten Contact Milieubescherming Noord-Holland de Stichting Historisch Museum Zuid-Kennemerland de Vereniging Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij de Stichting Ons Bloemendaal de Stichting Oud Heemstede-Bennebroek en bij andere gelijkgerichte stichtingen en verenigingen in Noord- en Zuid-Holland. 9

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1980 | | pagina 6