RESTAURATIE GAAT MIDDENDUIN DOOR Restauratie Op 20 juni 1079 hebben Provinciale Staten van Noord-Holland het voor stel van Gedeputeerde Staten goedgekeurd het boerderijcomplex Midden duin te Santpoort-Zuid te doen restaureren en daartoe een bedrag van ƒ200.000 op de begroting van 1979 uit te trekken. De totale kosten voor restauratie en achterstallig onderhoud worden voorlopig geraamd op ƒ850.000. Onder de restauratie vallen de 17de-eeuwsw woning (van de Middendui- nerweg af gezien links vooraan) met zijn typische rode puntgevel de beide "witte panden" aan de rechterzijde, de twee hooibergen en de daarachter gelegen wagenloods. De achtergelegen boerderij is voor on derhoud in het plan opgenomen. Het stemt de Stichting Santpoort tot grote voldoening, haar pogingen dit unieke complex te behouden beloond te zien. Dat de bewoners van het complex verheugd zijn over de restauratieplannen, laat zich ge makkelijk raden. Maar ook velen in en buiten Santpoort, wie histori sche en esthetische waarden aan het hart gaan, hebben reeds van vol doening en... geruststelling blijkgegevenEn dit laatste terecht, want inmiddels is ons bekend, dat het onder het beheer van het Pro vinciaal Ziekenhuis inderdaad de bedoeling is geweest, in ieder ge val de woningen met de grond gelijk te maken.' Nu echter geldt de vraag, wanneer en hoe de restauratie zal plaats vinden. Het Provinciaal bestuur heeft de heer E. Haandrikman (Prov. Waterstaat) aangewezen als coördinator van de restauratie en de op dracht tot het maken van een ontwerpplan verleend aan de Amersfoortse architect de heer W. Kramer. Samenwerking De door onze Stichting vorig jaar in het leven geroepen werkgroep "Middenduin", waarvan wij in "De Zandpoort" van mei 1979 de samen stelling bekendmaakten, heeft inmiddels al goede vorderingen ge maakt met het historisch, bouwhistorisch en archeologisch onderzoek. In opdracht van de Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek te Arnhem, die in de werkgroep is vertegenwoordigd, kon het gehele com plex worden opgemeten. De resultaten daarvan zijn vastgelegd in door de heer Jan Lange te Zaandam fraai uitgevoerde plattegrond-, profiel- en aanzichttekeningenUit en via het gemeetearchief van Velsen zijn al belangwekkende gegevens aan het licht gekomen. Een samenvatting hiervan vindt u in een op dit overzicht aanslui tend artikel. 10 De werkgroep Velsen van de Archeologische Werkgemeenschap voor Neder land is met haar werkzaamheden gestart. Uit de resultaten van dit on derzoek, die van de opmetingen en de uitkomsten van het uitgebreide archiefonderzoek zal te zijner tijd een belangrijk deel van de his torie van de oude hofstede de Ruige Hoek kunnen worden gereconstru eerd. Het combineren van alle gegevens, bestuderen en uitwerken zal nog geruime tijd vergen. Met de architect en de coördinator van de provincie zijn'contacten tot stand gekomen die op 26 januari 1980 resulteerden in een geza menlijke bespreking. Deze leidde tot het vaststellen van in onze ogen veelbelovende vormen van samenwerking vóór en tijdens de restauratie. Door uitwisseling van gegevens, in- en aanpassing van tijdschema's en geregeld contact zal zonder vertraging voor de restauratie het on derzoek zo diepgaand mogelijk kunnen worden verricht. Tijdens de ver bouwing kunnen nog interessante aanwijzingen en vondsten aan het licht treden. De werkgroep stelt deze wijze van medewerking van ar chitect en coördinator bijzonder op prijs. L.H. Kloek - Toelichting bij de afbeeldingen op pag. 12 en 13 - Op pag. 12 een gouache van Abraham Rademaker (1675 - 1735) naar een schilderij van Jacob van Ruysdael (ca. 1630 - 1681). Tegen de achtergrond van de stad Haarlem staat centraal de ruïne van Brederode. Aan de daarlangs naar rechts lo pende bomenlaan, wellicht de Velserenderlaanstaat een gebouw dat het oude Velserend kan zijn (nu restaurant Bre derode) Gezien de ligging, op de voorgrond rechts Jagt- lust (Hoogsichtenburgh) en geheel links-voor Middenduin. Onderzoek heeft al bevestigd, dat een klein gebouwtje (rechts in het Middenduin-complex) daar inderdaad heeft gestaan. De kunstenaars hebben Middenduin temidden van blekerijen gesitueerd. Op pag. 13 een schilderij van Jan van Kessel (1641 - 1680) een Amsterdamse landschapsschilder. Wij zien de ruïne nu rechts tegen de achtergrond van de stad Haarlem. In deze compositie kan het bouwwerk links midden het toenmalige Middenduin zijn. Het model beant woordt aan dat van een boerderij die eens Hofgeesterweg no. 4 is geweest. Onderzoek van het huidige Middenduin bevestigt dat er in het complex een hoog middengedeelte heeft bestaan. - Hoewel vanuit een verschillende hoek gezien, komen op de afbeeldingen de driehoeken Bavo - ruïne - Middenduin sterk overeen. Beide afbeeldingen: Gemeentearchief Velsen. 11

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1980 | | pagina 7