MIDDENDUIN Van "CASTELEYN HOFSTEDE" tot boerderijgroep Het in dit artikel gegeven overzicht van historische gegevens over "Middenduin" is ontleend aan het "Tussentijds verslag archiefonder zoek Middenduin van de heer S. Rolle, gemeentearchivaris van Velsen. Dit betreft een onderzoek van het oud archief t/m 1813, het oud- rechterlijk archief 1567 - 1810 en het kadaster vanaf 1832. (Gegeve- vens voor "Werkgroep Middenduin", Stichting Santpoort). Op 10 juni 1586 verklaart Gijsb. Gijsz. Borren een losrente schuldig te zijn, onder verband van een huis en hofstede "Casteleyn Hofstede" met 7 morgen land. Casteleyn slotvoogd, burggraaf Hofstede grond waarop zich een hof (tuin) met bijgebouwen bevindt; boerenwoning Hier rijst reeds de vraag of deze aanduiding een verband legt met het kasteel van Brederode. In 1597 is er in Santpoort, een Jan Claesz. die zich "Casteleyn tot Brederode" noemt. Hoewel in volgende jaren nog geen eigenaren zijn aan te geven, zijn alle eigendomsovergangen rond Brederode genoteerd, waarbij het accent ligt op de belendingen. Reconstructie en gebiedsindeling aan de hand van deze gegevens moet nog plaatsvinden. In 1666 verkopen Melchior Toussain en Colombo Agnes van der Nath een huis, erf, werf en boomgaard met ooft en land, genaamd "Casteleyns- woning" Bij het huis wordt tussen 1666 en 1734 blijkbaar een boerderij bij- of aangebouwd, want in het verpondingsregisteraangelegd in 1734, wordt de bezitting omschreven als een "bouwhuys" en "een gedeelte heerhuysinge" en 6 morgen land. De bezitting behoorde toen aan de oud-schepen van Haarlem en leenman van Brederode Mr. Christoffel Jan van Dam Na een uitbreiding in 1749 komt in 1751 "een boerewoninge of huys ge- naamt Middelduynvan ouds genaamt Castelelijnswooningr" op naam van Gerard Deutzdus niet meer een "bouwhuis en gedeelte Heerhuysin ge. 14 dn* /nn -Mx n Fragment uit de akte van 11 augustus 1751 waarbij mrChristoffel Jan van Dam, Raad en Oudschepen van Haarlem, Middenduin verkoopt aan Gerard Deutz, Oudschepen van Amsterdam Gemeentearchief Velsen, ORA 970, fo 41 Na enige andere eigenaren wordt Middenduin in 1783 eigendom van Ma ria Johanna Grangégenaamd De Neuville uit Amsterdam, eigenaresse van Jagtlust. Zij sterft daar op 7 mei 1812. Twintig jaar later blijkt Mr. Jan Paulus Taunay, advocaat te Amster dam, eigenaar te zijn. Waarschijnlijk na zijn overlijden (1862) komt de eigendom in 1863 op naam van zijn weduwe Anna Maria Kammeyer. In 1868 blijkt Middenduin een kadasternummer te hebben (F 845)Het wordt in dat jaar publiekelijk verkocht aan mr. Jan Pieter Adolf van Wickevoort Crommelin, lid van de gemeenteraad van Amsterdam. Na uit breiding met 1 are wordt in 1873 de eigendom opgedeeld in "huis en erf 5 woningen" groot 27 a. Na het overlijden van J.P.A. van Wickevoort Crommelin op 15 septem ber 1874 op Wildhoef te Bloemendaal komt Middenduin aan zijn zoon mr. Jan Pieter van Wickevoort Crommelin, grondeigenaar te Haarlem. In de volgende jaren vinden door sloop en verbouwing veel verande ringen plaats. Ook de grootte en indeling van het complex zijn her haaldelijk aan wijzigingen onderhevig. Uit de veelheid aan gegevens lichten wij de meest opvallende: in de kadastrale omschrijving van 1875 zijn de 27 are die Middenduin beslaat, verdeeld in driemaal een "huis en erf" en tweemaal een "huis, stal en erf"; 15

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1980 | | pagina 9