18 19 DE ZORG VOOR ONS CULTUURGOED Reeds vanaf (ons geboortejaar) 1976 hebben wij bij het gemeentebestuur aan gedrongen op een nieuwe monumentenverordening omdat de oude geen rechts kracht meer had sinds de inwerkingtreding van de monumentenwet in 1961. Bovendien bestond er al lang geen monumentencommissie meer. Tijdens een bespreking in oktober 1978 met de toen juist benoemde wethou der van Ruimtelijke Ordening, de heer K.W. Bijl, wees het bestuur opnieuw op deze noodzakelijke voorziening. Wij attendeerden op de dringende behoefte aan een betere bescherming van het landgoed Spaarnberg, omdat de oorspronkelijke aanleg van 1839 door J.P. Zocher, zover nog aanwezig, gevaar liep door het commercieel gerich te beheer en door de splitsing van het landgoed bij de recente verkoop. Wij achtten ook bescherming nodig voor vele objecten in Santpoort zoals het complex "van Middenduin, de voormalige "bewaarschool (badhuis-biblio theek) met bijbehorend woonhuis aan de Wüstelaan, het Stationsgebouw Santpoort-Zuid, de boerderij Sinneveld; verschillende oude dorpshuizen, villa's, enz. De wethouder zegde ons toe dat er aan de monumenten verordening gewerkt zou worden. Begin 1981 beloofde hij zelfs, letterlijk met de hand op het hart, dat de verordening binnen dat jaar gereed zou zijn Het eerste ontwerp (naar model van de Vereniging van Nederlandse Gemeen ten) ondervond in september 1983 in de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling critiek, onder andere wegens het gemis aan een overzicht van— en regeling voor de financiële consequenties. Bovendien ontbrak elke bescherming van de naaste omgeving van het monument. Gebruikmakend van het spreekrecht voor deze vergadering hadden wij namelijk gewezen op de waardevermindering van een monument bij aantasting van de di recte omgeving, bijvoorbeeld door grootschalige nieuwbouw. Ook misten wij een regeling voor de coördinatie van het monumentenbeleid met het welstandsbeleid en de voorbereiding van bestemmingsplannen. Als het om cultuurbehoud gaat is het een uitzondering dat de "politiek" voorop loopt en als het bovendien geld zal kosten verdwijnt vrijwel elke belangstelling. Dit geldt zowel voor het Rijk en de provincies als voor de gemeenten, Velsen incluis. Vooral in deze periode van bezuiniging bestaat het gevaar dat bovendien de no-nonsense mentaliteit gaat overheersen. Men kan zich afvragen waarom er geld nodig is. Is het niet voldoende de te beschermen objecten op een gemeentelijke monu mentenlijst door wettelijke voorschriften te vrijwaren voor verwaarlozing, verminking en sloop? Geld is nodig omdat het onrechtvaardig zou zijn de eigenaars extra te be lasten met duur onderhoud of met financiële schade door wettelijke beper kingen. Voor de rijksmonumenten geeft het rijk subsidie voor uitwendig onderhoud, zonder echter tot onderhoud te verplichten. Voor de gemeentelijke monumenten bestaat geen rijkssubsidieregeling en het is de vraag of die er komt bij de te verwachten decentralisatie van de mo numentenzorg Taken en bevoegdheden zullen worden overgeheveld naar lagere overheden (provinciesen vooral de gemeenten)Het succes zal afhangen van de aan wezige kennis en van de geldmiddelen. (Nationaal restauratiefonds)» De Stichting is van plan het gemeente bestuur van Velsen in overweging te geven een onderzoek in te stellen naar de architectonische betekenis van de totale bebouwing van de gemeente Velsen,met als doel het verkrij gen van gegevens. Om de verscheidenheid en samen hang van de architectuur te kunnen betrekken in het ruimtelijke ordenings beleid (bestemmingsplannen èn als uitgangspunt voor het monumentenbe leid. Een dergelijk onderzoek (naar voorbeeld van Hilversum; zie Heemschut no 7/8 Juli Aug.'83) kost geld, dat wel, maar het zal leiden tot een over zicht van niet alleen waardevolle bebouwing maar ook van cultuur-historisch belangrijke terreinen en objecten. We denken hierbij in Santpoort o.a. aan oude wegpatronen met onregelmatige rooilijnen (Bloemendstraatweg Kerkweg)aan de begraafplaats "de Biezen" de Slaperdijk. Een dergelijk overzicht is o.i. bij de voorbereiding van bestemmingsplanen een onontbeerlijke aanvulling op de Structuurschets. En als uitgangspunt voor het monumentenbeleid van Velsen zal het daarvan de basis kunnen zijn voor een professionele en snelle aanpak! Naschrift s Inmiddels heeft de Gemeenteraad op voorstel van B W de Gemeente lijke monumentenverordening en de Verordening op de Monumentencom missie vastgesteld, (november 1983). L.V.-D. Villa Rose/: en SsnJpecrt. Het van ondergang geredde "Huis met de kantelen", op de hoek van Burgemeester Enschedélaan-Middenduinerweg, zoals het er op een prentbriefkaart van het begin van deze eeuw uitzag. Doordat een inwoner van Santpoort het heeft gekocht om er zelf in te gaan wonen, is een plan om op het perceel een ap partementengebouw neer te zetten niet doorgegaan.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1984 | | pagina 11