ONHERSTELBAAR VERLIES VOOR SANTPOORT In december 1981 ging door een felle brand Santpoort's befaamde café restaurant De Weiman verloren. Befaamd was De Weiman, door de eeuwen heen. In de zeventiende eeuw stond er een herberg De Weiman op dezelfde plaats aan de toenmalige Heerwech of Heerenweg. Op een aquarel van Tavenier van 1740 had de doorrij stal van de herberg ongeveer dezelfde vorm als in de twintiger jaren van deze eeuw. Van 1901 af was Jan Limbach kastelein-stalhouder. Hij werd in 1915 opge volgd door Gerrit Vellinga. De belangrijkste halte in Santpoort van de stoomtram Haarlem - Alkmaar be vond zich voor de deur, achter de bomenrij aan de overkant. Ook in de tussenliggende jaren was De Weiman een bekende pleisterplaats en vele jaren lang een goed logement. In een in 1847 uitgegeven "Wegwijzer in Haarlems omstreken" stond over een "wandeling naar de Zandpoort" te lezen Om zich naar het aangenaam gele- "gen en uitmuntende logement De Weiman in De Zandpoort te begeven wandelt "men achter het stationsgebouw de Kennemer- of Nieuwpoort door, waar Gij "U dadelijk op den straatweg bevindt, dien Gij slechts behoeft te volgen "om ter begeerde Plaatse te komen en waartoe een klein uur wandelen langs "een zeer bevalligen weg vereischt wordt." Men kon ook, als rijden boven "wandelen verkozen werd, "een paar dagen tevoren" (om een rijtuig)"schrij- "ven naar Schneiders, kastelein, in de Weiman, aldaar". In de Weiman kwamen door de jaren heen ettelijke clubs en verenigingen bijeen, de kegelbaan vond veel aftrek en er waren vaak partijen en fees ten. De Stichting Santpoort hield er in 1976 haar stampvolle eerste open bare informatie-avond In de brochure voor de in oktober 1980 door ons gehouden tentoonstelling "Drinken en Klinken in Kennemerland" in Beeckeetijn is uitgebreid inge gaan op de lange geschiedenis van de Weiman en op de belangrijke plaats die dit markante "horeca-bedrijfaltijd heeft ingenomen in het dorpsleven van Santpoort. Helaas, de Weiman is voltooid verleden tijd, want het lijkt wel erg onwaar schijnlijk dat op de troosteloze open plek, die na het opruimen van de res tanten. na de brand overbleef, ooit nog eens een nieuwe Weiman zal herrij zen. De Weiman bepaalde voor een belangrijk deel het dorpsgezicht van Santpoort. In verband hiermee heeft de Stichting Santpoort er bij het gemeentebestuur op aangedrongen dat voor dit dorpsdeel met spoed effectieve beschermende maatregelen worden getroffen. Ook Gedeputeerde Staten hebben op de noodzaak van een spoedige voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan gewezen. F.U. Z<5 onwaarschynlyk is het toch niet, want onlangs is het perceel verkocht en er blijkt een voornemen tot herbouw te zijn! 24 AANWINST VOOR SANTPOORT Tegenover de spijt om het verlies van De Weiman staat gelukkig voldoening over het behoud van "het Mosterdzaadje" Al sedert de oprichting van de Stichting Santpoort hebben wij ons zorgen ge maakt over dat karakteristieke gebouwtje aan de Kerkweg. Het zag er als een ruïne uit toen het -nadat het als kapel van de Nederlands Hervormde Evange lisatie-vereniging sedert 1937 al geen dienst meer had gedaan,- tenslotte als timmermanswerkplaats/trappenfabriek in gebruik was. Het is bijzonder verheugend dat het kapelletje door het initiatief van het echtpaar Paula en Pim Reiding niet alleen grondig is opgeknapt, maar boven dien een druk bezocht cultureel trefpunt is geworden, waar zowel amateurs als "professionals" graag komen musiceren en waar lezingen, voordrachten en allerlei andere gezellige bijeenkomsten worden gehouden. Het gebouwtje, dat in de verwaarloosde staat waarin het zich toen bevond al in onze inventarisatie van "wat te Santpoort voor een eventuele gemeentelijke bescherming van betekenis kan worden geacht" was opgenomen, zal nu ongetwij feld in aanmerking komen om op de komende gemeentelijke monumentenlijst te worden ingeschreven. Het^is vermeldenswaard dat, terwijl onze pogingen om de afbraak van de fraaie Pnielkapel aan de Pastorieweg te voorkomen hebben gefaald, dit particulier initiatief erin geslaagd is de bescheiden "voorganger" van die kapel voor Santpoort te behouden. Wij wensen het ondernemende echtpaar Reiding veel geluk en succes met dit dubbele culturele "geschenk" aan Santpoort 25

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1984 | | pagina 14