MONUMENT IN GEVAAR Aan de landweg die van de Wüstelaan langs de zuidgrens van Spaarnberg naar het boerenbedrijf van Heeremans jr.loopt, staat even vóór de af takking naar het tuinbouwbedrijf van Handgraaf een zeker bijna drie me ter hoge, zware bakstenen hekpijler met eraan nog de helft van het vroe gere dubbele ijzeren toegangshek naar de voormalige blekerij Bleek en Hoven. De andere pijler is al geruime tijd verdwenen en het puin ervan heeft tot verharding van de weg gediend. Sinds enige tijd is deze zware pijler ernstig beschadigd. Het lijkt erop alsof een zware vrachtwagen ermee in onzachte aanraking is geweest. Van de natuurstenen bekroning is éën stuk zwaar beschadigd en de grote dekplaat is verschoven en dreigt eraf te vallen. De eigenaar, de heer Handgraaf, heeft het stadhuis op de hoogte gesteld en er is een politierapport opgemaakt, maar tot dusver is er nog niets aan gedaan. Het bouwsel met zwaar ijzeren spijlenhek staat op de Rijks Monumentenlijst; het is een van die waardevolle herinneringen aan het verleden van Santpoort en de streek, die niet verloren mogen gaan Aan B W van Velsen is dan ook onzerzijds hiervoor de aandacht gevraagd en verzocht met spoed in te grijpen voordat het te laat is november 1983 F.G. Naschrift Monument gered! Bij brief van 9 december 1983 antwoordden B W op onze brief van 7 november, dat door bemiddeling van de afdeling bouwkunde van het bedrijf Openbare Wer ken en Groenvoorziening, die vanaf het moment van de beschadiging regelma tig contact met de eige naar heeft gehad, deze aan een aannemingsbedrijf opdracht heeft gegeven tot herstel van het mo nument. Waarvan acte Inmiddels is de hekpijler weer in zijn oude staat hersteld januari 1984 F.G. 26 NOG EEN MONUMENT DE ONAFHANKELIJKHEIDSBOOM AAN DE WÜSTELAAN In de aanbiedingsbrief aan bur gemeester en wethouders van Vel sen, van de door ons opgestelde lijst van zaken die in Santpoort voor bescherming in aanmerking zouden moeten komen,hebben wij de suggestie gedaan de zogenaam de Onafhankelijkheidsboom vóór het voormalige bibliotheekge bouw (vroeger Bewaarschool van mevrouw Wüste) op de gemeente lijke monumentenlijst op te ne men en intussen óm de boom weer een ijzeren hekje te plaatsen, waarvoor het stenen fundament nog aanwezig is. Deze boom -een linde- is in 1913 "door de dorpsjeugd" ge- -• plant ter gelegenheid van de IHH feestelijke herdenking van de in 1813 na de Franse overheer sing herwonnen onafhankelijkheid van Nederland. De Oorkonde waarin hiervan mel ding is gemaakt, is in een loden koker onder de boom begraven, terwijl een tweede exemplaar aan de heer en mevrouw Wüste werd aangeboden. Dit exemplaar heeft lange tijd in de achter het gebouw gevestigde hulp-secretarie 2) ge hangen en berust nu op het Gemeente-archief te IJmuiden. De merkwaardige vorm van de stam is ontstaan door de enting van het jonge boompje op een onderstammetje 2) Zeer onlangs is de hulp-secretarie hier opgeheven en heeft de gemeenteraad op voorstel van B W besloten het gebouw ter be schikking te stellen van de Santpoortse judo-club Dschen Dui en vande biljartclub IJmuiden! Men schijnt vergeten te hebben dat in Santpoort óók clubs zijn die met de vorige wet houder in gesprek zijn geweest als candidaten voor vergader- of werkruimte. Ook de Stichting Santpoort had om een -bescheiden ruimte voor opberging archief en werkruimte voor het secreta riaat gevraagd F.G. 27

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1984 | | pagina 15