fc± 1 1 JL1 1 u t üKelmlna H.eLena pauline' Talaria f' ^wdcn. den. zeseritwiriligsten, Augustus ,N\CMX1I1 r onder de* cjpzcgmclr rcgccrmg- van. Hare Maj cstcit Koningin, der- Ml edcrland.en^>. Dr-inser- voro Oranj. jSP NIclstclu Hertogin, van Mccklcnkurg". mi cru. .ens... en, onder het wijs- beleid m Mr. ©t\\Ulrrri/ptxdc nlc \an Lccuwccl.Commissaris der Koningin inde provu-icie-» w Moord-Holland heeft zich op u\itLatjrr~ van,den.- Tïctcl 'i Achlbcu-r/i Hew Mr ©r:Hcndnk,vcrlortrs vanJTtic -naaf Bu.rqcrro.str der qcmccnle Vlscn,cnondcr hi- l,turA» f vandeVerecnigine^ tot bevordering" van, het vreemde Q hagen, - verkeer vare, Santpoort en omstrekenuit: de 0 burgerij ecne commissie- gevormd, die zichtten doch stelde de honderdjarige-' orualTiankclijlchcicl van het 0 vaderland luisterrijk, te-" vierem door het* houden ■5/ vanVolksft csten en door het plantcm van een 'NAf HANKEL1) RHElDSBOOm i abeenrbl^endrherinnenru^ajandeVcrlossing'in.tSi^ ©eiebocmls geplant vóór de bewaarschoolopgericht door Vrouwer QE".AE*\Vüste_vüre Gjctsch,. die met dtn\VclEd(qcb. Heer .K Wüste het landgoed jDpaarhbcrg' voorde Volks; i feesten beschikbaar stelde ©aarvan. is- ccne oorkonde-® j opgemaakt, waarvan een. afschrift" in looden vcne gelde bus door de- dorpsjeugd onder'de wortels— van den boom werd neergelegd en waarvan het origineeL. m fakkellicht en, fanferemueiek is overhandigd aan den Mi WelEdclQebcrrcn Heer" |ustus-Tuulolpk,^^toste cm Vrouwe Olga fonmaiALexandra Eleonora \ViLste-ivon, j HET bestuur: SSrt.fCs^. 4> Uocrjitter-". XJicti voorzitters Secretaris. j2"\niun^meestar csé^ 'y. /fS&c'r*"- 14' /./jcS"-' Ith 28 SANTPOORT STIEFKIND VAN VELSEN Het is nogal eens voorgekomen dat Santpoorters hoogst ontevreden waren over de wijze waarop hun dorp door het gemeentebestuur van Velsen werd behandeld. Zowel in Santpoort Noord als in Zuid werden en worden nog wel kreten gehoord over de stiefmoederlijke behandeling van deze hoek van de gemeente. Het is nog niet zo lang geleden dat in de Koerier (febr. 1979 in een enthou siast verslagje over een vacantiefestival in Zuid werd verkondigd dat "het dorp Santpoort een deel van de gemeente Velsen is dat waarschijnlijk heel goed in staat zou zijn een zelfstandig leven te leiden". De schrijver gaf een aantal voorbeelden waaruit dat zou blijken en hij meende dat het bloeiende verenigingsleven iets te maken zou hebben met het feit dat hier nog voor een belangrijk deel sprake is van een autochthone bevolking (die, maar dat schreef hij niet met zoveel woorden, Santpoort graag zou laten blijven wat het is: een plezierig dorp om er te wonen Ik laat het artikeltje verder voor wat het is, maar wil naar aanleiding hier van eraan herinneren dat jaren geleden (omstreeks 1920 een serieuze bewe ging heeft bestaan om Santpoort los te maken van Velsen. Het was nu eenmaal een feit dat Santpoort toen -ondanks de veel hogere belastingopbrengst- zich sterk achtergesteld voelde bij de andere gemeentedelen. Een krantebericht van januari 1920 meldde dat in het voorlopig comité dat te Santpoort is opgericht met het doel tot afscheiding van de gemeente Velsen te komen, zitting hadden (als "vast bestuur") Jhr.J.L.Mock (rentmeester van Duin en Kruidberg) Dr. G.A. van den Bergh van Eysingha (Herv.Pred.) A. de Groot Lz.(arts), J.F. van der Meer (pastoor te Driehuis I J. van der Lijn, J.H. Unger en M.J. Enzerink (kastelein van De Uilenboom aan de Hoofdstraat).Dit bestuur was op een daartoe belegde bijeenkomst in De Uilenboom met 37 van de 43 stemmen gekozen. Hoe het allemaal verder gegaan is weet ik niet. In elk geval is het er niet van gekomen. En al voelen we ons soms weer het stiefkind, we zullen het maar niet nóg eens proberen Hoewel F.G ULJ J'JUüjj. Dit was de Weiman in 1981 (zie blz. 24) 29 iaM i. 1 - *^(MwUlvwX l,j,n i n apUTHLJ

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1984 | | pagina 16