32 Iets over de geschiedenis van de Stichting Santpoort» De Stichting Santpoort is in 1976 opgericht op initiatief van enkele Santpoorters die zich zorgen maakten over het ontbreken van een vere niging of stichting die namens de dorpsbewoners verweer zou kunnen voeren tegen ongewenste ingrepen van projectontwikkelaars of over heidsinstanties in het nog gespaard gebleven eigen karakter en woon- milieu en omringend natuurschoon van Santpoort. Twee groeperingen, die zich met een dergelyke ongewenste ingreep hadden bezig gehouden, vonden elkaar en besloten tot het oprichten van een stichting. Dit kreeg zijn beslag door het verlyden van de op- richtingsacte door notaris Mr. E.Boeser op 2 maart 1976 Van de initiatiefnemers/oprichtersdie aan het werk togen nadat in een propvolle zaal van De Weiman de eerste kennismakingsbijeenkomst met Santpoort's burgery een daverend succes was geworden, zyn zonder onderbreking nog steeds in het gareel de voorzitter, Mr.L.F. de Groot, en de vice-voorzitter, mevr. L.Vermande-Deinum. Samen met de andere bestuursleden, enkele medewerkers en adviseurs en gesteund door een eigenlijk nog veel te klein aantal trouwe deelnemers- jaarcontributanten én een flink aantal deelnemers voor het leven zyn in de acht jaren van ons bestaan bergen en nog eens bergen werk ver zet. Uit de inhoud van deze en vorige uitgaven van De Zandpoort en uit onze jaarverslagen hebt U een tamelijk goed beeld kunnen krygen van wat dat werk allemaal inhield en inhoudt. En ook enig idee van dingen die wij wél én ondanks onze pogingen helaas niet bereikt hebben. Welnu, als U het, ook al is het maar gedeeltelijk, met ons streven en de wyze waarop wij te werk gaan om het in de statuten omschreven doel te verwezenlijken eens bent, wilt U dan eens overwegen of U ons niet nég beter dan né het geval is, daarbij helpen kunt? U kunt, zoals op bladzyde 1 al is gezegd, dat doen door gebruik te maken van de op de vorige bladzijde afgedrukte coupon. Maar ook een telefoontje aan een van ons is welkom. Wy rekenen op U Het bestuur de redactie De Stichting stelt zich ten doel het behoud van het landelijk aan zien, van het dorpskarakter, van het woon- en leefklimaat, van ob jecten van historische, cultuur-historische of culturele waarde en van het natuurschoon van Santpoort en zyn omgeving, alsmede de be scherming daarvan tegen (verdergaande) verstedelijking en/of andere vormen van aantasting dan wel bederf, alles in de ruimste zin des woords De Stichting tracht dit doel te verwezenlijken door: a. aansluiting te zoeken by de Bond Heemschut, de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten en/of andere hetzelfde of soortge lijk doel nastrevende organisaties of instellingen; b. een inventarisatie op te maken en bij te houden van de objecten in en om Santpoort, welke in het kader van de doelstelling be schermd, behouden of hersteld moeten worden; c. by daarvoor in aanmerking komende overheids- of andere instan ties, instellingen of personen te bevorderen, dat beschermende maatregelen worden genomen, welke noodzakelijk of wenselijk zyn ter verwezenlijking van de doelstelling; d. by de hierboven onder c bedoelde instanties, instellingen of personen, ter behartiging van de in de doelstelling omschreven belangen, gevraagd of ongevraagdadvies uit te brengen in ge vallen waarin dit nodig, nuttig of wenselijk wordt geacht; e. indien nodig in rechte op te treden ter behartiging van de in de doelstelling omschreven belangen; f. door middel van de pers en/of andere media, het doen houden van lezingen en het beleggen van vergaderingen, in bredere kring belangstelling en steun voor de doelstelling en aktivi- teiten van de stichting te kweken; g. andere wettige middelen. (artikel 2 en artikel 3 Statuten Stichting Santpoort)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1984 | | pagina 18