De Zandpoort REDAKTIONEEL Stichtingsbestuur: voorzitter vice-voorzitter secretaris(esse penningmeester algemeen bestuur Mr L. F. de Groot tel.: 023260658 L. Vermande-Deinum tel.: (023) 376O83 vacature H. J. ten Have Ing. H. Kruger Ing. J. G. Teunissen tel.: (023) 375836 vacature tel.: (023) 576719 Secretariaat corresp. postbus 212080 AA Santpoort - Zuid Adviseurs Mr. W. H. de Vos P. Jongens Postgiro 36 06 774 Foto's blz. 4; 7; 15; 21; 22; 23; 29. Gemeentearchief Velsen Foto blz. 25. J. van Goudoever Omslagfoto: Villa "Chantillv" omstreeks 1905 Lay-out H. Kruger Litho's Gravura b.v. Den Haag Druk Hega Den Haag Afwerking van Beek Den Haag Stichting Santpoort 1984 Orgaan van de Stichting Santpoort nr. 5/6 maart 1984 Bij de introductie van dit nummer van De Zandpoort -een dubbel nummer- past opnieuw een excuus aan onze lezers. Onderbezetting van het bestuur en het vele werk dat moest worden verzet heb ben tot een voortdurend opschuiven van de uitgave van dit nummer geleid. Wél is de lange periode na het vorige nummer (nr.4) enigermate overbrugd door het Bulletin van december 1981 en de huis aan huis verspreide "Extra editie" in juni 1982, maar een normale De Zandpoort liet op zich wachten U zult in dit nummer in hoofdzaak bijdragen aantreffen over de Vinkenbaan en de Duinweg, het onderwerp van onze eerste voltooide inventarisatie. In de Extra-editie van De Zandpoort van juni 1982 is een verslag opgenomen van de officiële aanbieding van een exemplaar van het hierover samengestel de Inventarisatieboek aan wethouder Bijl. Ook aan andere onderwerpen is aandacht besteed. Het beknopt verslag over de sedert de vorige verslaggeving verlopen periode wordt als bijlage meegezonden. Wij vertrouwen hiermee ons lange "stilzwijgen" enigszins te hebben goedge maakt en U een wat duidelijker beeld te hebben kunnen geven van de zaken waarmee wij als bestuur -geholpen door enige enthousiaste vaste medewerkers (sters)- bezig zijn geweest en bezig zijn. En wij koesteren de hoop dat de lezing van dit blad velen van U zal inspireren ons de voortzetting van onze taak te vergemakkelijken door daadwerkelijke steun, financieel -graag- maar vooral ook door verster king van ons "team" van medewerkers en bestuur. En door werving van nieuwe deelnemers! U kunt hiervoor de Coupon op bladzijde 31 gebrui ken. Uw voorzitter.(F.G. 1 Exemplaren van deze Extra-editie zijn nog verkrijgbaar bij het secre tariaat, postbus 21, 2080 AA Santpoort-Zuid. 1

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1984 | | pagina 2