BESTUURSMEDEDELINGEN 1Mutaties Het 'afgeslankte' bestuur, waarmee 1982 werd begonnen, kwam door de toetreding enige maanden later van twee nieuwe bestuursleden, de he ren Ing. H.Kruger en N.Slinger, weer ongeveer op sterkte, maar het ontbreken van een opvolg(st)er voor onze eind 1981 wegens andere drukke werkzaamheden afgetreden secretaresse bleef -en is nóg- een grote handicap. Nadat eind 1982 de heer Slinger zijn bestuursfunctie had neergelegd, hebben wij daarna met een team van vier bestuursleden onze zware taak moeten vervullen, totdat in oktober 1983 de heer Ing. J.G.Teunissen het bestuur kwam versterken. Het ligt in de bedoeling dat hij het penningmeesterschap van de heer H.J. ten Have zal overnemen, die na zijn verhuizing naar het Alkmaarse onze penningen is blijven beheren, maar deze taak wil overdragen. Doordat de heer Teunissen, behalve op financieel verenigings-)gebied ook thuis is in ruimtelijke ordening- aangelegenheden, is hij al da delijk op dat terrein aan het werk gegaan. Na de overdracht van de financiële zaken zal hij op beide terreinen actief blijven. Voor het secretariaat zoeken wij nog steeds naar candidaten. Het voortbestaan van deze vacature is ons al lang een grote zorg en wij zullen onze pogingen daarin te voorzien met kracht voortzetten. Niet onvermeld mag blijven de zeer waardevolle en toegewijde hulp van enkele vaste medewerk(st)ers en van onze adviseurs, waardoor wij onze taak beter hebben kunnen vervullen. IIHet "vele werk dat moest worden verzet" Deze door ons genoemde oorzaak voor het uitblijven van informatie aan U, onze "achterban", kan bij velen de voor de hand liggende vraag hebben opgeroepen waaruit dat vele werk dan wel heeft bestaan. Het is hier onmogelijk daarover uit te weiden en wij moeten dan ook volstaan met verwijzing naar het verslag over de jaren 1982 en 1983» waarin er uitgebreid op wordt ingegaan. üm echter enig idee te geven van de zaken die ons zo veel tijd en werk hebben bezorgd noeien wij er enkele van: 1De inspraakronden, voornamelijk die betreffende het ontwerp van de Structuurschets voor de gemeente Velsen en die over de bebou wing van de '/eiserbroek 2. Bezwaren- en beroepsprocedures tegen door B W gesteunde bouw plannen. die naar onze maatstaven ongewenst zijn. 3. Bezwarenprocedures tegen bestemmingsplannen Driehuis, Hofgeest, Velserbroek. 4. De kwestie Spaarnberg. Hierover is veel krantenpubliciteit geweest meest tendentieus en in ieder geval verwarrend, zodat zich bij som migen een volkomen averechts beeld heeft gevormd van de rol die de Stichting Santpoort daarin heeft gespeeld. Wij kunnen daarover hier slechts zeggen dat wij tegen de Stichting Spaarnberg stelling hebben genomen uit grote bezorgdheid voor het voormalige landgoed, dat door jarenlange ingrepen in het landschap die even zovele inbreuken op het geldende bestemmingsplan waren, zienderogen achteruitging en door de -ongeoorloofde- vestiging van een grote camping onherstelbaar zou zijn bedorven. Het verloop van deze zaak, die ons nu nog bezig houdt, wordt even eens in het tweejarenverslag uit de doeken gedaan. IIIUit het verslag van de Penningmeester. Het op 28 januari 1984 door de penningmeester, de heer H.J. ten Have, aan het bestuur voorgelegde Verslag over de jaren 1982 en 1983 laat nagenoeg een evenwicht zien tussen de ontvangsten (rond 8.000.-) en de uitgaven (ongeveer 7*700.-) De penningmeester tekent hierbij aan, dat door overbelasting van het onderbezette bestuur in 1983 geen uitgave van "De Zandpoort" kon ver schijnen noch een "openbare bijeenkomst", zoals in vorige jaren, kon worden georganiseerd Het zo nodige contact met onze "achterban" kwam daardoor te ontbre ken, met als onvermijdelijk gevolg dat er bedankjes binnenkwamen. Deze schade moet in 1984 worden ingehaald en wij hopen dat verschij ning van "De Zandpoort" en van het twee-jaren-verslag daartoe de eer ste belangrijke stap zal zijn. Dezer dagen werd aan het bestuur een nieuwe begroting voor 1984 voor gelegd, waaruit de volgende gegevens worden gelicht: Inkomsten: (bijdragen deelnemers, rente en schenkingen) 4*000, Uitgaven: (administratiekosten, abonnementen, contributies, vergaderkosten) 1.500, (orgaan De Zandpoort, advertenties, contact-byeenkomst, propaganda) 2.400, (rechtsbystands-kosten, proces kosten) 1.000, Overige kosten 800, 5*700,— Geraamd tekort 1700 Door dit tekort zullen de financiële middelen per ultimo 1984 rond 3.9OO,bedragen. Tot nu toe geniet de Stichting Santpoort op geen enkele wyze sub sidie; aanvragen by de Gemeente hebben geen succes gehad. De penningmeester is gaarne bereid belangstellenden nadere inlich tingen over de financiën te verstrekken. Het bestuur rV. ry, ,v, .v. ,y. W W w W w 3

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1984 | | pagina 3