Door kracht der electriciteit De autobus is opgetreden En heeft,Uw ouder recht ten spijt, U maar pardoes er uitgereden Al gaaft Gij ook niet daadlijk kamp Uw tijd, o stoomtram, is verstreken, Uw ouderwetsche olielamp, Uw hobbelgang en meer gebreken Jagen U thans voorgoed op stal Vaarwel, Uw einde is gekomen, En dat Uw tijd weer komen zal Daar hoeft Gij nooit meer van te dromen. Zoo prijkt dit woord dan op Uw graf Zij kwam, zij reed, zij legde 't af. TOM DE RIJMER. -Santpoort^ Weekblad Huis aan Huis van 8 april 1924 beschreef onder de titel "De laatste rit van de stoomtram" de gevoelens van iemand die het allerlaatste kaartje had gekocht en in de laatste maal dat hij de stoomfluit had horen gillen een zwanenzang had gehoord, van een zwarte zwaan! De laatste rit onderscheidde zich in niets van de vorige: weinig mensen, oppassen geen vieze handen te krijgen, hè, wat gilt dat ding! halte Enzerink (De Uilenboom), halte Drie huis (Hagelingerwegcafé Donselaar)enz. Geen vlag sierde de locomotief, geen vreugde was er. Wel zullen er zijn die het heengaan van de stoomtram betreuren, maar hoe énders had het kunnen gaan als achter de laatste stoomtram de eerste electrische was gekomen.De rook en smook is nu wel verdwenen, maar nu men op de autobus is aangewezen is men toch niet tevreden. Het is niet het heengaan van de stoomtram dat betreurd wordt, het is het ontbreken van een electrische"(enz. -Dat de stoomtram nog heel lang in de herinnering van de velen die hem hebben meegemaakt is blijven voortleven blijkt uit an dere in het Gemeente-archief aangetroffen kranteknipsels. Zo herdacht het Weekblad Kennemerland in 195 5 dat zestig jaar tevoren de stoomtram Haarlem - Alkmaar op 20 juni 1896 in ge bruik werd genomen, terwijl in hetzelfde blad in 1953 werd her innerd aan het feit dat veertig jaar terug het gedeelte Bever wijk - Alkmaar van de stoomtram was opgeheven en, nadat Haar lem - Velsen nog kort had "nagesnikt", de stoomtram in onze streek geheel tot het verleden behoorde. Beide artikelen bevatten een historisch overzicht van de tram en leggen de nadruk op de betekenis welke deze tramlijn voor de dorpen in de streek heeft gehad. 16 Ook later duiken in plaatselijke bladen van de streek nog tel kens herinneringen aan de stoomtram op, soms sterke maar "echt gebeurde" verhalen als dat van die op hol geslagen locomotief in 1903, die bij de remise in Wijkeroog (nu Velsen-Noord) "op stoom stond" en, terwijl het trampersoneel vermoedelijk nog een kop koffie of een biertje zat te drinken, door "de jeugd" op gang werd gebracht en onbemand, slingerend en met luid bel gerinkel de Veiservoetbrug over het Noordzeekanaal nam, door de dorpen Velsen, Santpoort en Schoten reed en pas, bij gebreke van voldoende stoomdruk, de brug over de Schotersingel niet meer haalde en puffend op het (tegenwoordige) Frans Halsplein tot stilstand kwam. (Zie ook J. van Baarsel, Spiegel van Santpoort, blz. 52) Bij "Halte Van Donselaar" (of "Driehuis, Hagelingerweg"). In Santpoorts Weekblad Huis aan Huis van 6 en 13 februari en van 12 juni 1975 zijn -met plaatjes van de stoomtram- "Herinneringen aan de Koffiemolen" gepubliceerd. Wie belangstelling heeft kan daarvoor bij het Gemeente-archief in IJmuiden terecht. En dit moet het einde van ons verhaal zijn. .V. .V. .V. .V. .V. Weg naar Velsen, SANTPOORT. TV 7? TV 7? 17

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1986 | | pagina 10