Herbergen, logementen en andere pleisterplaatsen aan de Hoofd straat Eind 1980 is in Beeckestein de tentoonstelling "Drinken en klinken in Kennemerlandgehouden. De catalogus van deze ten toonstelling is voor een groot deel door medewerkers van de Stichting Santpoort geschreven. Aangezien wij gemerkt hebben dat lang niet al onze deelnemers de tentoonstelling hebben bezocht en de catalogus reeds lang is uitverkocht, hebben wij de beschrijving van de herbergen, logementen en café's die aan de Hoofdstraat waren of zijn ge situeerd in deze editie van "de Zandpoort" grotendeels uit de catalogus "Drinken en klinken in Kennemerlandovergenomen. De gegevens van deze beschrijvingen zijn voornamelijk verkre gen uit bestudering van oude acten en registers in het gemeen te-archief en raadpleging van heel oude oude en nieuwere uit gaven als"Het Zegenpralent Kennemerlant(+1750)J. Craandijk's "Wandelingen door Nederland"(Supplement1888)"Hart van Ken- nemerland"(Jubileum-uitgave Hoogovens van 1968) en ook "Spiegel van Santpoort" van plaatsgenoot Jan van Baarsel en diens per soonlijk archief. Maar ook in gesprekken met enkele "heel oude" Santpoorters, van wie de heren Ouwerkerk en Bremerkamp niet on vermeld mogen blijven, werd veel waardevolle en dankbaar aan vaarde informatie verkregen. 1. De Weijman. Al in de zeventiende eeuw stond de aloude "herberg" De Weyman op de plaats waar nu een nieuw hotel verrijst aan de toenmali ge Heerwech of Heerenweg, thans Hoofdstraat, dicht bij de zui delijke ingang van "De Zandpoort". 18 Behalve een moeilijk ontcijferbare acte van omstreeks 1650,waar in de herberg De Weyman wordt genoemd, zijn geen schrif telijke stukken gevonden uit die eeuw, die op deze herberg be trekking hebben. In de achttiende eeuw bestonden herberg en door- rij-stal, zoals is te zien op een aquarel van H. Tavenier uit 1775, al in ongeveer dezelfde vorm die het logement- volgens Craandijk "de van ouds"bekendeonlangs vergroote en meer naar de eischen des tijds tot "zomerverblijf voor familiën"ingerigte herberg De Weyman"- omstreeks 1880 gehad moet hebben en in de beginjaren van deze eeuw, zoals te zien is op de afbeeldingen op het voorblad en op bladzijde 18 ook had behouden. Het valt bij vergelijking van die afbeeldingen namelijk op dat de bouwvorm van de stal met "doorrij", zoals die nog in de laatste jaren van de stoomtram (1924) bestond, ongewijzigd is gebleven. Het lijkt erop alsof men slechts de vroegere open wanden heeft dicht ge metseld -In de Spiegel van Santpoort schrijft Van Baarsel dat de waardin van De Weyman, de weduwe van Dirk van Schuijlenburgin 1750 de stoot heeft gegeven voor de sindsdien traditioneel geworden jaar lijkse harddraverij op de eerste donderdag in augustus, tijdens de Santpoortse feestweek, waarbij nog altijd om de door haar uit geloofde Zilveren Zweep wordt gestreden. De winnaar van zijn kant is nog steeds verplicht een half anker wijn voor de "Liefhebbers, die gereden hebben" ter beschikking te stellen. _In het Verpondingsregister van 1785 staat genoteerd onder no.88 dat een Huijs, Stallinge en Schuur, de Weiman, staande ten name van Dirk van Schuijlenburq (de naar zijn vader genoemde zoon van de waardin van 1750?) in 1786 is overgeschreven op ene Jan van Laar en in 1797 op Abraham Snijders. Blijkens een acte van 1 oktober 1806 heeft deze Abraham Snijders op die datum van een zekere Dirk Wessels te Amsterdam ook de her berg De Groene Valk gekocht. Maar hij overleed op 26 maart 1807 en reeds op de volgende dag werden beide herbergen overgeschreven op naam van zijn kinderen.(acte van 27 maart 1807) Volgens deze acte werd de herberg "De Weyman" "belend" door: ten Oosten de Heerenweg, ten Zuijden Willem Verzijlberg, ten Westen en ten Noorden de Buuren of Agterweg. (Lees voor Heerenweg: Hoofd straat en voor Buuren of Agterweg: Wilstelaan) De hoofdverbindings weg vanuit het zuiden over de buurt Jan Gij zenvaart naar Sant poort liep namelijk langs het Molenduin (Boschbeek) tot bij de molen en vandaar langs de vroegere Zuiderdorpstraat of "Steenen Muur" (nu Johan van Beemlaan) naar de Heerenweg. En die Buuren- of Buurtweg was niet meer dan een pad achter de aan de Heerenweg staande huizen om: het stukje tussen Hoofdstraat en Kerkplein (burg. Enschedélaan) had nog geen doorgang naar de Rijksstraatweg (nu Hoofdstraat) Craandijk schrijft, als hij het heeft over een wandeling door Spaarnberg naar Santpoort"Wanneer wij in Sandpoort niet het naas te pad "langs school en kerk volgen, maar den grooten weg houden tot waar hij "op den straatweg uitkomt"(enz) 19 Hotel de Wijman SANTPOORT

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1986 | | pagina 11