p- va j:\sumptie en billijke prezen. „DE UILENBOOM'' 3. De "qeweesen herberg" de Wildeman. Uit oude papieren is gebleken dat lang vóór deze Wildeman een nogal belangrijke herberg de Wildeman aan de viersprong Heerenweg-Brede- roodselaan (lees Hoofdstraat-Huis ten Biltstraat-Vlugthovenstraat) heeft gestaan. In een acte van 7 oktober 1810 is de verkoop vastgelegd van "Een Huis, met desselfs Lootsen, Schuuren, Erve, Werve en Thuin (zijnde van ouds een Herberge geweest, genaamd de Wildeman en tans geapproprieerd tot een Timmermanswinkel" (enz.), "Belend ten Oosten de Heerenweg, ten Westen Albert Beek en Govert van Buggenum, ten Zuiden de Breederoose Laan en ten Noorden Benja min Broese" (enz.). De herberg met "toebehoren" moet een grote oppervlakte bestreken hebben, in ieder geval van (nu) Hoofdstraat tot Kerkweg en ver moedelijk met een of twee (nu nog tegenover de Garage van Maar schalk bestaande) huizen aan de "Heer^er^egh" ook een breed front vormend. Deze grote omvang is gemakkelijk te verklaren door de gunstige ligging aan de kruising van de belangrijke Heerfer^egh die door de smalle strook tussen duinen en plassen het zuiden met het noorden van Holland verbond, met de enige droge ver bindingsweg van Spaarndam en zijn achterland (Amsterdam) naar Brederode en de steden en plaatsen langs de duinstrook de Westlaan (vanaf dit kruispunt heetten de tegenwoordige Vlugthovenstraat en de MiddenduinerwegBrederoodselaan) Rechts staat nu de garage Maarschalk. Geheel links een stuk van de gevel van het pand dat deel heeft uitgemaakt van de "van ouds ver maarde Neering Rijke Herberg De Wildeman". 22 4. De Uijlenboom (nu- De Meijerij). Op de hoek van de tegenwoordige Vlugthovenstraat vindt men aan de Hoofdstraat de bar-bistro De Meijerij. In dit pand was tot voor enkele jaren De Uijlenboom gevestigd. Vele jaren lang heette dit café-bi 1larddat in het dorp de tweede halte van de stoomtram was, ook Café-Enzerink, naar de heer M.J. Enzerink, die op 1 december 1896 voor dit "koffiehuis De Uijlenboom" vergunning kreeg voor de ver koop van sterke drank. Of en door wie De Uijlenboom vóór die tijd als café of tapperij, dan wel ook als herberg geëxploiteerd is, kon niet worden nagegaan. Slechts één officieel stuk, daterend van 25 april 1810, hebben wij gevonden: een protocol vermeldende dat ter secre tarie van Velsen een zekere Jan Jonkerman, wonende in de Sandpoort onder Velsen, compareerde en, als enig kind en erfgenaam "Ab intes- tato" van zijn vader Harmanus Jonkerman, in Bloeimaand 1795 te Velsen overleden, verzocht op zijn naam te stellen "een huis no.95 met deszelfs erf en werf, staande en gelegen in de Sandpoort onder Velsen, genaamt De Uylenboom, belend ten Oosten de Heerenweg, ten Westen de Comparant, ten Zuijden Johannes Linteloo en ten Noorden de Brederoodselaan" Nadat de heer Enzerink vóór of in de dertiger jaren zich uit de zaak had teruggetrokken is het café een tijdlang in andere handen geweest, totdat het door de heer Westerhoven sr., tevoren bakker aan de Hagelingerwegwerd overgenomen en onder zijn leiding en die van zijn zoon Jan een gerenommeerd restaurant is geworden. Het restaurant is sindsdien opgeheven: de heer Westerhoven jr., die er aanvankelijk was gaan wonen, verplaatste het restaurant bedrijf naar het inmiddels door hem aangekochte chalet van Spaarn- berg aan de Wüstelaan en nam de naam "De Uijlenboom" daarheen mee. De vroegere Uijlenboom werd na verbouwing door de tegenwoordige eigenaar als een gezellige bar-bistro ingericht en heet nu "De Meijerij". LOGEMENT EN CAFE-BILLARD M. J. ENZERINK, santpoort Groet uit SANTPOORT. Dof psstraat. BEZC=G NG AAN HUIS ZONDER PRJSVER- HOOG.Y3 BIEREN. LIMONADES WATEREN. ENZ. 23

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1986 | | pagina 13